Aktualizacje

W celu aktualizacji oprogramowania wybierz z menu Małej Księgowości “Pomoc”, a następnie „Internetowa aktualizacja aplikacji”. Możesz też zaktualizować Małą Księgowość przez internet. Każde uaktualnienie należy zainstalować na swoim komputerze w tym samym katalogu, w którym został wcześniej zainstalowany program.

Wersja 2021.6.2

 • Dodano wydruk szczegółów ewidencji JPK_V7M/JPK_V7K (zamiast wydruku podsumowania ewidencji),
 • Dodano w tabelach formatowanie liczb z separatorem tysięcy,
 • Dodano w ewidencji przychodów informacje o przekroczeniu limitu 100 000 zł dla przychodów z czynszu najmu oraz informacje o sposobie wyłączenia limitu,
 • Dodano możliwość wydruku pustej tabeli ewidencji środków trwałych,
 • Dodano opcję "Uwierzytelnienie POP3 przed wysłaniem wiadomości",
 • Dodano opcje w rozrachunkach "Nadpłaty uwzględniaj po tej samej stronie rozrachunku",
 • Dodano możliwość importowania e-Faktur z Sage Symfonia z plików XML,
 • Poprawiono obliczanie ewidencji przychodów tak aby limit 100 000 zł dla przychodów z czynszu najmu dotyczył każdego wspólnika odrębnie,
 • Poprawiono importowanie faktur z skyshop.pl (nie był automatycznie uwzględniany rejestr VAT w importowanych dokumentach),
 • Poprawiono księgowanie faktur w procedurze marży jeżeli faktura wystawiona była w walucie obcej,
Pobierz uaktualnienie 2021.6.2

Wersja 2021.6.1

 • Dodano możliwość zdefiniowania stopki dla rachunków (w module płace),
 • Dodano do okna importowania dokumentów kolumnę "Lp" w celu umożliwienia sortowania według kolejności w jakiej dokumenty są odczytywane z importowanego pliku,
 • Dodano możliwość importowania dokumentów dotyczących procedury VAT marża z plików JPK_V7M/JPK_V7K,
 • Dodano możliwość agregowania pozycji w przypadku wprowadzania pozycji z użyciem skanera kodów kreskowych,
 • Dodano możliwość konfiguracji odgrywanego dźwięku po prawidłowym przetworzeniu odczytu kodu kreskowego towaru,
 • Dodano nowe makro %niezaplaconeFaktury% do umieszczania informacji dotyczącej niezapłaconych faktur w treści maila lub innej części faktury,
 • Zmieniono sposób wyboru dni z kalendarza,
 • Zmieniono pokazywanie pracowników w Ewidencji Czasu Pracy, w danym miesiącu pokazywani są pracownicy, którzy byli zatrudnieniu w danym miesiącu,
 • Poprawiono prezentację w sumach płac kwot PPK pracownika i pracodawcy aby było bardziej klarowne,
Pobierz uaktualnienie 2021.6.1

Wersja 2021.5.1

 • Dodano formularz PIT-4R(12),
 • Dodano formularz PIT-8AR(11),
 • Dodano możliwość ujęcia w pliku JPK (zarówno w części deklaracyjnej jak i ewidencyjnej) kwoty 0 zł dla transakcji "podatek należny spis z natury art.14 ust.5",
 • Dodano możliwość określania przychodów i kosztów z innych działalności w danych właściciela/wspólnika,
 • Dodano możliwość importowania dokumentów z plików ZIP (wszystkie dokumenty/pliki z wewnątrz archiwum będą zaimportowane tak jakby były wcześniej rozpakowane i importowane indywidualnie),
 • Dodano możliwość zapisu numeru referencyjnego dla linii zamówień,
 • Dodano kontrolę roczną dla amortyzacji 50 000 EUR w dniu przekazania art.22k u.7 dotyczącą wszystkich odpisów amortyzacyjnych w danym roku,
 • Dodano obsługę wielostronicowych PDF w wersji poniżej PDF 1.4,
 • Dodano integrację z WooCommerce (zamówienia internetowe),
 • Dodano możliwość utworzenia faktury zaliczkowej na podstawie faktury pro formy,
Pobierz uaktualnienie 2021.5.1

Wersja 2021.4.1

 • Dodano możliwość wysyłki PIT-11(27) oraz PIT-11Z(27) (dotyczy 2021 roku),
 • Dodano opcję dla faktur zaliczkowych "Drukuj informacje o wcześniej wpłaconych zaliczkach" (domyślnie włączona),
 • Dodano możliwość zdefiniowania domyślnej formy płatności przy wprowadzaniu dokumentów księgowych,
 • Dodano możliwość grupowej zmiany typu transakcji przy zmianie oznaczeń wielu dokumentów (pod warunkiem, że zmieniane dokumenty mają ten sam typ transakcji),
 • Dodano możliwość porównania plików JPK_V7M/JPK_V7K oraz JPK_VAT z plikami, które utworzone byłyby na dzień obecny,
 • Dodano możliwość wyszukiwania duplikatów dokumentów po NIP kontrahenta lub nazwie skróconej (opcja),
 • Dodano możliwość podania innego adresu do korespondencji tak pracowników,
 • Dodano możliwość importu danych z plików CSV kodowanych UTF-16,
 • Zmieniono VAT-7 (14), VAT-7 (15), VAT-7 (16) (przed 2017 rokiem) aby była możliwość przeliczenia księgowania nieodliczonego VAT automatycznie,
 • Zmieniono aby nowo tworzone identyfikatory firm w module Biuro Rachunkowe nie zawierały polskich znaków,
 • Zmieniono maksymalną liczbę załączników w Rozliczeniu Rocznym 2020 danego typu do 99, a w przypadku PIT/WZ 199,
 • Poprawiono zarządzanie załącznikami do dokumentów: - Dodano możliwość uzupełnienia oznaczenia załączników (prawy klik dla tabeli), - Poprawiono aby załączniki były usuwane przy usuwaniu dokumentów, - Poprawiono aby zmieniana była nazwa załącznika w przypadku zmiany numeru dokumentu w trakcie importowania dokumentów,
 • Poprawiono wydajność stosowania kolorów w przeglądarce,
 • Usunięto opcję "Wymuszaj standardowy format kodu pocztowego" (standardowy format kodu pocztowego będzie dostępny tylko dla kraju Polska, dla pozostałych krajów można użyć dowolnego 10 znakowego kodu pocztowego),
Pobierz uaktualnienie 2021.4.1

Wersja 2021.3.6

 • Dodano możliwość importowania faktur z pliku CSV Uber (bez konieczności mapowania danych, z obsługą specjalnych oznaczeń),
 • Dodano przy wysyłce JPK specjalną obsługę dla kodu 407 (Przesłałeś duplikat dokumentu),
 • Dodano możliwość ustalenia trzeciego członu faktury dla szablonów faktur,
 • Poprawiono importowanie przy użyciu OCR dla obniżonych stawek VAT, jeżeli w programie stawki VAT były ustawione nietypowo (w innej kolejności niż 23%, 8%, 5%, 3%),
 • Poprawiono tworzenie JPK_FA(3) w zakresie faktur wystawionych w procedurze VAT marża (uzupełniono pola nieobowiązkowe dla tej procedury), tak aby można na podstawie pliku JPK_FA wykonać import pełnego zapisu księgowego,
Pobierz uaktualnienie 2021.3.6

Wersja 2021.3.4

 • Poprawiono pobieranie zamówień z Allegro - problem występował tylko w przypadkach gdy w Allegro nie podano stawki podatku VAT (regresja w wersji 2021.3.2),
Pobierz uaktualnienie 2021.3.4

Wersja 2021.3.3

 • Dodano opcję "Osoba współpracująca uwzględniana w PIT-5" w kartotece pracowników (domyślnie włączona),
 • Poprawiono aktualizację stanu towaru dla PrestaShop poprzez dokumenty magazynowe,
 • Zmieniono "Ewidencja uproszczona dla celów podatku VAT", aby pokazywała dane w ujęciu miesięcznym tak jak ewidencja VAT,
Pobierz uaktualnienie 2021.3.3

Wersja 2021.3.1

 • Dodano formularz IFT-2/IFT-2R,
 • Dodano możliwość podpisywania wybranych formularzy Rozliczenia Rocznego Profilem Zaufanym,
 • Dodano możliwość wprowadzania długich tekstów do sekcji F (Informacja o okresie zawieszenia działalności gospodarczej) formularza PIT/B (18),
 • Zmieniono aby dla przelewów i wpłat do Urzędów Skarbowych można było wprowadzić przelew lub wpłatę z kwotą zerową - w takim przypadku kwota nie będzie drukowana,
 • Poprawiono importowania danych z formatu WAPRO - kwoty będą odczytywane z sum VAT, nie z poszczególnych pozycji,
 • Poprawiono zaokrąglenie pola 31 w załączniku PIT/IP (kwota nie była zaokrąglana),
Pobierz uaktualnienie 2021.3.1

Wersja 2021.2.5

 • Dodano możliwość importowania dokumentów księgowych z plików XML z systemu fakturownia.pl,
 • Dodano możliwość dodawania oraz usuwania pozycji do spisu z natury dla potrzeb VAT,
 • Poprawiono generowanie JPK_FA(3), JPK_V7M(1), JPK_V7K(1) dla kontrahentów z Irlandii Północnej (XI) zgodnie z wytycznymi MF z 18.02.2021 (wszystkie transakcje towarowe z podatnikami z Irlandii Północnej należy oznaczać kodem "GB"),
 • Rozszerzono pole numeru dokumentu do 45 znaków,
 • Poprawiono wydruk faktur walutowych korygujących w przypadkach, gdy kwota brutto przeliczona na PLN nie jest zgodna z sumą kwota netto przeliczona na PLN oraz VAT przeliczony na PLN,
 • Poprawiono importowanie trzeciej spółki do załącznika PIT/B w Rozliczeniu Rocznym,
 • Poprawiono ograniczanie kwoty na przeciwdziałanie COVID-19 w formularzu PIT/O (powinno być bez ograniczenia),
Pobierz uaktualnienie 2021.2.5

Wersja 2021.2.4

 • Dodano możliwość tworzenia i wysyłania deklaracji PIT-36L(17) w module Rozliczenie Roczne 2020,
 • Dodano przy importowaniu plików JPK_FA(3) sortowanie faktur wystawionych w tym samym dniu według numeru faktury, zgodnie z ustawieniami numeracji faktur sprzedażowych w module sprzedaży,
 • Zmieniono aby dla przelewów i wpłat można było wprowadzić przelew lub wpłatę z kwotą zerową - w takim przypadku kwota nie będzie drukowana,
 • Poprawiono w Rozliczeniu Rocznym uzupełnianie data na podstawie numeru PESEL przy niestandardowo ustawionym separatorze daty w systemie Windows,
Pobierz uaktualnienie 2021.2.4

Wersja 2021.2.3

 • Poprawiono wersję schemy dla formularza PIT/ZG,
 • Poprawiono wprowadzanie do modułu płac osób współpracujących "0511", tak aby ubezpieczenia naliczane były niezależnie czy wypłacone jest wynagrodzenie, ale żeby uzależnione były od faktu czy osoba współpracująca podlega danemu ubezpieczeniu, Poprawiono używanie opcji "Wprowadzaj opis zdarzenia gospodarczego tylko z listy" dla wersji SQL, Poprawiono pokazywanie okna podglądu JPK w sytuacji gdy zaznaczona jest opcja "Zapamiętuj położenie okien modalnych" i okno modalne używane było na monitorach różnej wielkości i zostało zminimalizowane,
Pobierz uaktualnienie 2021.2.3

Wersja 2021.2.2

 • Zmieniono, aby podczas tworzenia nowego nie można było przerwać wprowadzania zmian w danych firmy,
 • Poprawiono możliwość uruchamiania PIT-5/PIT-5L z paska narzędzi (problem dotyczył tylko wersji Biuro Rachunkowe),
Pobierz uaktualnienie 2021.2.2

Wersja 2021.2.1

 • Dodano możliwość importowania dokumentów z obrazów JPG, JPEG, PNG,
 • Dodano możliwość importowania dokumentów z wielostronicowych skanów PDF,
 • Dodano możliwość zapisu faktur do plików XML zgodnych z UBL 2.1,
 • Dodano przy klonowaniu faktur - klonowanie kont bankowych,
 • Poprawiono wprowadzanie podstawy ZUS od wybranego miesiąca - nie będą usuwane podstawy wcześniejszych miesięcy tak aby można było w prosty sposób wprowadzić zmianę w opłacaniu składek w ciągu roku,
 • Poprawiono w podglądzie zbiorczego PIT-11 pokazywanie pola 5,
 • Poprawiono generowanie formularza DRA2 jeżeli poprzedni rok księgowy zakończony był stratą,
Pobierz uaktualnienie 2021.2.1

Wersja 2021.1.3

 • Dodano Rozliczenie Roczne 2020 PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 z wybranymi załącznikami (bez możliwości wysyłki e-deklaracji PIT-36L - brak opublikowanych schematów e-deklaracji),
 • Dodano formularze IFT-1(16), IFT-1R(16),
 • Dodano wersje e-deklaracji VAT-UE (2-0E) oraz VAT-UEK (2-1E),
 • Dodano podstawę ubezpieczenia zdrowotnego na 2021 rok,
 • Dodano możliwość używania prefiksu kodu kraju "XI" dla Irlandii Północnej,
 • Dodano możliwość zdefiniowania innej liczby miejsc po przecinku dla ceny na wydruku, niż w kartotece/wprowadzaniu faktury (analogicznie jak dla ilości),
 • Dodano obsługę JPK_EWP(2), która obowiązuje od 1 stycznia 2020,
 • Dodano możliwość wydruku załącznika PDF bezpośrednio z okna wprowadzania nowego/edycji dokumentu,
 • Dodano informacje dotyczącą załącznika dla dokumentu księgowego z poziomu listy dokumentów oraz importowanych dokumentów,
 • Dodano możliwość wydruku zbiorczego PIT-11Z,
 • Zmieniono sposób wprowadzania dokumentów OCR z okna importowania dokumentów - każdy dokumentu należy potwierdzić,
 • Zmieniono przy importowaniu plików EPP, aby sprawdzana była flaga stanu dokumentów - dokumenty oznaczone jako anulowane, nie będą importowane do systemu,
 • Zmieniono aby "Zestawienie" w "Ewidencji dokumentów zaksięgowanych" nie uwzględniało dokumentów "FP",
 • Poprawiono wydruk deklaracji VAT-7K z pliku JPK (będzie drukowany numer kwartału zamiast miesiąc),
 • Poprawiono ekstrakcję imienia i nazwiska z podpisu kwalifikowanego przy podpisach z podwójnym imieniem zakodowanym w dwóch znacznikach "G",
 • Poprawiono sortowanie i porządkowanie plików JPK_V7M/JPK_V7K po dokonaniu połączenia plików, zapisy w ewidencji sprzedaży i zakupów sortowane są według dat dokumentów,
 • Poprawiono błąd z brakiem możliwości utworzenia załącznika PDF z opcji importowania dokumentów w przypadku, gdy funkcjonalność załączników nigdy wcześniej nie była używana,
Pobierz uaktualnienie 2021.1.3

Wersja 2021.1.2

 • Dodano formularz PIT-8AR(10),
 • Dodano możliwość edycji części deklaracyjnej pliku JPK_V7M/JPK_V7K jako zaawansowana opcja programu,
 • Zmieniono - Wyłączono automatyczne wywoływanie OCR przy dodawaniu załącznika PDF w oknie wprowadzania dokumentów księgowych - wywołanie OCR będzie dostępne pod przyciskiem OCR,
 • Poprawiono w PIT-11 uwzględnianie zwrotu z zasiłku ZUS dla osób zwolnionych z podatku,
 • Poprawiono w PIT-11 uwzględnianie przychodu z składek PPK opłacanych przez pracodawcę,
Pobierz uaktualnienie 2021.1.2

Wersja 2021.1.1

 • Dodano formularz PIT-4R(11),
 • Dodano nowe stawki ryczałtu 17%, 15%, 12.5%, 10%, 8.5%, 5.5%, 3%. Konta księgowe przy tworzeniu nowego roku księgowego 2021 mogą zostać zmodyfikowane i dopasowane do nowych stawek,
 • Dodano obsługę przychodu z zasiłków umieszczaną w wierszu 8 formularza PIT-11(26),
 • Dodano możliwość importowania dokumentów z plików PDF,
 • Dodano możliwość przeciągania plików z systemu Windows do okna w celu wywołania funkcji "Wczytaj",
 • Poprawiono przenoszenie kwoty do przeniesienia z poprzedniej deklaracji JPK,
Pobierz uaktualnienie 2021.1.1

Wersja 2020.12.1

 • Dodano formularze PIT-11(26), PIT-11Z(26), PIT-4R(10), PIT-8AR(9),
 • Dodano makro %przedstawiciel% do wykorzystania w stopce faktury i treści wysyłanej mailem,
 • Dodano możliwość zmiany cen netto/brutto w szablonie faktury,
 • Dodano możliwość zapisu w zestawieniu PPK - "Składki PPK", "Rejestracja PPK" w formatach iPPK oraz Standardu Grupy Projektowej PPK,
 • Dodano możliwość wyłączenia na WZ drukowania informacji o VAT (tylko przy drukowaniu cen i wartości),
 • Dodano możliwość importowania z Asseco WAPRO,
 • Dodano do uwzględniania PPK jako przychód pracownika dwie nowe opcje: uwzględniaj jako dodatek w kolejnym miesiącu oraz nie uwzględniaj (jeżeli dodawany jest ręcznie),
 • Zmieniono funkcje "Sprawdź kontrahentów w VAT":
  • źródłem sprawdzania dla kontrahentów krajowych będzie Wykaz Podatników,
  • kontrahenci w Wykazie Podatników sprawdzani będą według daty dokumentu,
  • zapamiętana zostanie data sprawdzenia "na dzień",
  • zawsze zostaną sprawdzone tylko dokumenty w ewidencji VAT zakupów (nie sprawdzana będzie ewidencja VAT sprzedaży),
 • Poprawiono na wydruku listy płac kwotę "Dodatki i potrącenia" - odejmowana od wartości będzie wartość PPK pracownika (bez PPK pracodawcy),
 • Poprawiono importowanie faktur sprzedaży z VAT zwolnionym z struktur JPK_FA(1), JPK_FA(2),
 • Poprawiono klonowanie faktur - przenoszona będzie również wartość o podstawie zwolnienia z VAT,
 • Poprawiono eksportowanie PPK płatnika do dokumentów RCA,
 • Poprawiono importowanie z plików EPP kodów GTU jeżeli plik eksportowy zawiera w identyfikatorach dokumentów mnemoniki dokumentów,
Pobierz uaktualnienie 2020.12.1

Wersja 2020.11.7

 • Poprawiono wydajność działania programu szczególnie po utworzeniu pliku JPK,
 • Dodano możliwość importowania kodów JPK (w tym GTU) z plików Comarch ERP Optima XML,
 • Dodano możliwość niezależnego zaznaczenia ubezpieczenia Emerytalnego, Rentowego, Chorobowego i Wypadkowego na płacach, a nie jak do tej pory w grupach,
 • Dodano do wydruku UPO(7) informacje o: celu złożenia, części deklaracyjnej oraz części ewidencyjnej której UPO dotyczy,
 • Dodano pokazywanie daty urodzenia oraz numeru telefonu w podglądzie pliku JPK (dotyczy tylko osoby fizycznej),
 • Dodano możliwość określenia podstawy zwolnienia z VAT dla podatników VAT (dla których tylko część faktury wystawianych jest z zwolnieniem z VAT),
 • Dodano do wydruku dokumentu księgowego kody GTU oraz oznaczenia procedur,
 • Poprawiono obliczanie podstawy składki PPK (uwzględniane są tylko składniki podlegające ubezpieczeniu społecznemu),
 • Usunięto dla JPK_V7M mechanizm wstawiający w przypadku gdy nazwa skrócona kontrahenta jest taka sama jak nazwa pełna kontrahenta, a nie podano adresu - zamiast nazwy kontrahenta słowa "brak" (w przypadku zapisów technicznych należy posługiwać się w takim wypadki kontrahentem "brak"),
Pobierz uaktualnienie 2020.11.7

Wersja 2020.11.6

 • Dodano możliwość zmiany oznaczeń wielu dokumentów VAT z poziomu "Ewidencji dokumentów zaksięgowanych" w tym grup GTU i symbolu FP,
 • Poprawiono na wydruku UPO JPK dla JPK_V7M/JPK_V7K informacje na temat Urzędu Skarbowego do którego został złożony dokument (zamiast Ministerstwo Finansów, drukować się będzie nazwa Urzędu),
 • Poprawiono przy imporcie CSV przypisywanie konta księgowego - będzie wykonywane na takich samych zasadach jak przy imporcie innych typów plików,
Pobierz uaktualnienie 2020.11.6

Wersja 2020.11.5

 • Dodano możliwość importowania z plików EPP kodów GTU oraz oznaczeń procedur dla potrzeb VAT,
 • Dodano do zestawienia JPK kolumnę "Kwota do przeniesienia",
 • Dodano możliwość filtrowania dokumentów księgowych według "Oznaczenia dokument VAT",
 • Dodano wizualne wyróżnienie (kolor szary) dokumentów FP w wszystkich widokach księgowych oraz w wydruku ewidencji VAT,
 • Dodano możliwość scalania plików JPK_V7M lub JPK_V7K,
 • Dodano opcję "Uwzględniaj dokumenty oznaczone FP w PKPiR/ewidencji przychodu",
 • Dodano możliwość filtrowania w zestawieniu dokumentów magazynowych i zestawieniu faktur po typie dokumentu "sprzedażowy/zakupowy",
 • Dodano Ewidencję Czasu Pracy (obecnie bez połączenia z modułem płacowym),
 • Dodano zestawienie PPK,
 • Zmieniono sposób importowania dokumentów - konto księgowe będzie ustalane w trakcie wczytywania pliku, a nie w trakcie wprowadzania dokumentu,
 • Zmieniono sposób importowania dokumentów - oznaczenie dokumentu VAT będzie pobierane z konta księgowego jeżeli nie zostało określone w pliku,
 • Zmieniono wszystkie pliki "txt" w instalatorze na pliki "text" ze względu na blokowanie plików txt przez antywirusy Avast i AVG w przypadku instalacji programu w chronionych lokalizacjach np. na pulpicie lub dokumentach,
 • Zmieniono pokazywanie nazwy kontrahenta w plikach JPK w przypadku, gdy dla kontrahenta nie określono adresu, a nazwa pełna jest taka sama jak nazwa skrócona - będzie prezentowana nazwa pełna - dotyczy tylko dokumentów oznaczonych FP, dla pozostałych oznaczeń program zachowa się tak jak do tej pory czyli pokaże "brak",
 • Zmieniono adres do podpisywania plików JPK profilem zaufanym na uniwersalną aplikację do podpisywania plików "https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER",
 • Poprawiono zaliczanie do ewidencji VAT zakupów środków trwałych po 1 października 2020 (tylko przy niewłączonej opcji zaliczania zerowych wierszy),
Pobierz uaktualnienie 2020.11.5

Wersja 2020.10.2

 • Dodano nowe formularze obowiązujące od października VAT-9M(10), VAT-8(11),
 • Dodano opcję "Magazyn i sprzedaż\Faktura\Podsumowanie\Drukuj oznaczenie dokumentu na potrzeby VAT (w tym GTU)" sterującą wydrukiem w podsumowaniu faktury o oznaczeniach na potrzeby VAT w tym kodach GTU na fakturze,
 • Dodano możliwość importowania dokumentów z pliku JPK_V7M lub JPK_V7K,
 • Dodano możliwość eksportowania dokumentów z modułu magazynowo sprzedażowego do formatu XML dla aplikacji RAMZES,
 • Dodano możliwość eksportowania kodów GTU i innych oznaczeń związanych z JPK do plików INI,
 • Dodano możliwość definiowania dodatkowych warunków dla reguł księgowania,
 • Dodano opcję "Magazyn i sprzedaż\Zamówienia\Wstawiaj cenę sprzedaży/zakupu do zamówienia" (domyślnie włączona),
 • Dodano możliwość automatycznej synchronizacji ceny z sklepem internetowym (tylko wybrane sklepy),
 • Dodano możliwość importowania plików w module księgowym z katalogu - importowane będą wszystkie pliki z katalogu,
 • Dodano opcję dla importowania "Importując dokument o tym samym numerze spróbuj uzupełnić dane istniejącego dokumentu",
 • Zmieniono logikę aby do PKPiR oraz Ewidencji Przychodów nie pobierane były zapisy oznaczone jako FP (niewłaściwe księgowanie),
 • Zmieniono kolejność wprowadzania daty sprzedaży/daty wpływu jeżeli niezbędne jest wstawienie obydwu dat do dokumentu - w pierwszej kolejności wprowadzane są dane dotyczące podatku należnego,
 • Zmieniono w przypadku księgowania faktury (z modułu Magazyn i sprzedaż) z oznaczeniem FP - brak księgowania do PKPiR,
 • Poprawiono raport zakupów (tak aby sumy wyglądały tak jak w raporcie sprzedaży),
 • Poprawiono aby przy włączonej funkcji "Aktualizacja wszystkich działalności" w PIT-5/PIT-5L właściciel/wspólnik był dopasowany po numerze PESEL tylko i wyłącznie jeżeli numer PESEL składa się z 11 znaków,
 • Poprawiono obliczanie ubezpieczenia zdrowotnego do potrącenia dla wynagrodzenia, które podlega i nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu i ubezpieczenie zdrowotne do potrącenia jest większe od podatku wynikającego z składników podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu,
 • Poprawiono pokazywanie plików PDF z katalogów firm/zawierających znaki UTF-8 (np. polskie),
 • Poprawiono pokazywanie w serwerze programu stanu usługi SQL w przypadku zdefiniowania portu TCPIP w ciągu połączenia SQL,
 • Poprawiono księgowanie faktury w procedurze VAT marża z ujemną kwotą marży do nowego pliku JPK_V7M/JPK_V7K,
Pobierz uaktualnienie 2020.10.2

Wersja 2020.10.1

 • Dodano obsługę plików JPK podpisywanych danymi dla nowej bramki (bramka mikro-jpk zostaje wycofana),
 • Dodano możliwość oznaczenia kontrahenta znacznikiem "Podmiot powiązany" - TP,
 • Dodano możliwość importowania plików bezpośrednio z systemu OCR (tylko Scanye),
 • Dodano e-deklarację PIT-4R(9) w wersji 1-2E,
 • Zmieniono domyślne ustawienie opcji "Przy dodawaniu nowego kontrahenta z poziomu dokumentu domyślnie utwórz kontrahenta w kartotece" na "Tak" dla wszystkich użytkowników niezależnie od obecnie skonfigurowanej opcji,
 • Zmieniono aby pobierane z rejestru kontrahentów email oraz telefon były wprowadzane do danych kontrahenta jedynie gdy nie podano wcześniej tych danych,
 • Poprawiono aby przy realizacji szablonu faktury oraz abonamentu uwzględniał ustawione konto bankowe kontrahenta,
 • Poprawiono dla protokołu Posnet aby w przypadku nie podania pełnej płatności pozostała płatność była uznana za gotówkę (tak jak ma to miejsce dla innych drukarek fiskalnych),
 • Poprawiono wybór formularza RZA zamiast RCA w przypadku gdy za pracownika opłacane są składki wyłącznie zdrowotne oraz fundusz pracy,
 • Poprawiono możliwość wyboru opcji PPK,
 • Poprawiono pokazywanie VAT-UE(5) z zestawienia e-deklaracji dla miesięcy sierpień-grudzień,
 • Poprawiono generowanie plików JPK_PKPIR - zamiast daty dokumentu zdarzenia gospodarczego powinna być data zdarzenia gospodarczego,
Pobierz uaktualnienie 2020.10.1

Wersja 2020.9.2

 • Dodano obsługę KEDU w wersji 5.2,
 • Dodano nowe pole do zamówień internetowych - "Wymaga faktury" (dostępność w zależności od sklepu),
 • Dodano możliwość pokazania pozycji PKPiR w ewidencji dokumentów zaksięgowanych (wymaga włączenia opcji w oknie ewidencji dokumentów zaksięgowanych),
 • Poprawa różnych błędów związanych z przeniesieniem tabel księgowanych do SQL (tylko baza danych SQL),
Pobierz uaktualnienie 2020.9.2

Wersja 2020.9.1

 • Dodano możliwość utworzenia plików JPK_V7M, JPK_V7K,,
 • Dodano dodatkowo pobieranie z rejestru REGON następujących danych: województwo, powiat, gmina, email, telefon, data rozpoczęcia działalności,,
 • Dodano możliwość określenia "Domyślnego trzeciego członu numeru paragonu" odrębnego niż dla faktur,,
 • Dodano możliwość utworzenia przelewów na podstawie listy płac z możliwością ich wyeksportowania do pliku ELIXIR,,
 • Dodano automatyczną zmianę stanu zaksięgowania dokumentu magazynowego/sprzedaży podczas usuwania dokumentu księgowego,,
 • Dodano obsługę kartoteki towarów internetowych dla sklepu BaseLinker,,
 • Ułatwiono dokonywanie korekty podatku należnego oraz podatku naliczonego za pomocą przycisku "Zły dług",,
 • Zmieniono zachowanie pokazywania sum dla ewidencji VAT - od października 2020 faktury oznaczone jako "FP - Faktura do paragonu" nie będą uwzględniane w sumach ewidencji VAT oraz w podsumowaniu ewidencji VAT, tak aby była możliwość uzyskania zgodności kwot z deklaracją VAT-7(21),,
 • Poprawiono aby na fakturach była możliwość wydrukowania w nagłówku numer konta bankowego sprzedawcy bez konieczności wydruku banku sprzedawcy,,
Pobierz uaktualnienie 2020.9.1

Wersja 2020.8.1

 • Dodano uwzględnienie opcji "Ukryj wartości zerowe w tablicach" dla okna kartoteki towarów oraz wyboru towaru (dotyczy stanu towaru),
 • Dodano możliwość wybrania średniej wielkości paska narzędzi (oprócz małej i dużej dostępnej obecnie),
 • Poprawiono aby przy wprowadzaniu dokumentu księgowego i przechodzeniu pomiędzy polami klawiszem ENTER, program nie zatrzymywał się na przycisku "OCR",
 • Poprawiono rozpoznawanie systemowej rozdzielczości DPI,
Pobierz uaktualnienie 2020.8.1

Wersja 2020.7.2

 • Dodano obsługę KEDU w wersji 5.2,
 • Dodano nowe pole do zamówień internetowych - "Wymaga faktury" (dostępność w zależności od sklepu),
 • Dodano możliwość pokazania pozycji PKPiR w ewidencji dokumentów zaksięgowanych (wymaga włączenia opcji w oknie ewidencji dokumentów zaksięgowanych),
 • Poprawa różnych błędów związanych z przeniesieniem tabel księgowanych do SQL (tylko baza danych SQL),
Pobierz uaktualnienie 2020.7.2

Wersja 2020.7.1

 • Dodano nowe pole do zamówień internetowych - "Wymaga faktury" (dostępność w zależności od sklepu),
 • Dodano możliwość pokazania pozycji PKPiR w ewidencji dokumentów zaksięgowanych (wymaga włączenia opcji w oknie ewidencji dokumentów zaksięgowanych),
 • Poprawa różnych błędów związanych z przeniesieniem tabel księgowanych do SQL (tylko baza danych SQL),
 • Poprawiono podgląd wysłanych deklaracji VAT-UE/VAT-UEK (regresja 2020.7.2),
Pobierz uaktualnienie 2020.7.1

Wersja 2020.6.2

 • Dodano pakiet udogodnień związany z nową matrycą stawek VAT (https://www.podatki.gov.pl/vat/abc-vat/matryca-stawek-vat/):
  • Dodano opcję "Sprzedaż (albo) Magazyn\Operacje\Sprawdź kartotekę towarów" z możliwością automatycznej konwersji kodów PKWiU 2015 na CN 2020,
  • Dodano możliwość sprawdzenia stawki VAT na podstawie CN 2020/PKWiU 2015 (tylko z poziomu edycji w kartotece towarów),
  • Dodano możliwość wyszukiwania kodów CN 2020 oraz PKWiU 2015 w kartotece towarów,
  • Dodano możliwość konwertowania kodu PKWiU 2015 na CN 2020 w edycji towaru w kartotece towarów,
 • Dodano możliwość definiowania GTU dla pozycji w kartotece towarów - informacja ta może być drukowana na fakturach oraz będzie automatycznie uwzględniania podczas księgowania dokumentów,
 • Dodano możliwość przygotowania "Zestawienia sprzedaży" z oszacowaniem kosztu sprzedaży na podstawie metody FIFO,
 • Dodano opcję pozwalającą uwzględniać w ewidencji VAT dokument z więcej niż 2 lat wstecz (np. w celu wykazania VAT odliczonego),
 • Dodano zapamiętywanie adresu email podczas realizacji zamówienia internetowego w celu możliwości wysłania dokumentów na adres z którego zamówienie było dokonane,
 • Dodano obsługę kodów EAN-8 do czytników kodów kresowych,
 • Dodano możliwość określenia formy płatności oraz formy transportu dla WZ/PZ przed wystawieniem faktury,
 • Dodano możliwość określenia domyślnej formy płatności dla zamówień internetowych,
 • Zmieniono nomenklaturę z "PKWiU/PKOB" na "CN/PKWiU",
 • Zmieniono sprawdzanie ciągłości wystawianych faktur z sprawdzania 10 ostatnich faktur do sprawdzania 3 faktur,
 • Zmieniono przy importowaniu JPK_VAT jeżeli dla faktur kosztowych nie można dopasować jednej lub kombinacji stawek VAT wtedy importowanie odbędzie się do najbardziej zbliżonej stawki VAT,
 • Zmieniono aby przycisk "Wyloguj" wylogował również z konta Allegro, a nie tylko z danego sklepu w programie, tak aby można było zalogować się na inne konto Allegro,
 • Poprawiono realizowanie zamówień internetowych dla firm nie będących podatnikami VATu. Koszty dostawy nie są domyślnie obciążane zawsze stawką 23%,
 • Poprawiono realizowanie wielu abonamentów - wartość netto oraz brutto faktury będzie przeliczana dla każdej faktury indywidualnie po jej wystawieniu,
Pobierz uaktualnienie 2020.6.2

Wersja 2020.6.1

 • Dodano opcję do kartoteki kontrahentów "Przy dodawaniu nowego kontrahenta z poziomu dokumentu domyślnie utwórz kontrahenta w kartotece" - domyślnie wyłączone,
 • Dodano opcję do realizacji zamówień internetowych "Utwórz kontrahenta w kartotece" - domyślnie wyłączone,
 • Poprawiono drukowanie szczegółów listy płac po wprowadzeniu sortowania w liście płac, (regresja w wersji 2020.5.1),
 • Poprawiono działanie opcji "Wydruk informacji o podstawie wystawienia faktury" dla faktur zaliczkowych - ustawienie to nie powinno wpływać na faktury zaliczkowe,
 • Rozszerzono pole "Numer zamówienia kontrahenta" do 50 znaków,
Pobierz uaktualnienie 2020.6.1

Wersja 2020.5.1

 • Dodano możliwość naliczania składek PPK,
 • Dodano więcej pól do widoku zamówienia internetowego,
 • Dodano możliwość wyszukiwania zamówień internetowych Allegro po nazwie użytkownika,
 • Dodano możliwość realizowania wielu abonamentów jednocześnie,
 • Dodano informacje na temat GTU w oknach wprowadzania dokumentów księgowych oraz ewidencji dokumentów zaksięgowanych,
 • Dodano zapamiętywanie ostatnio używanego podpisu kwalifikowanego,
 • Dodano do wydruku dokumentu księgowego informacje na temat waluty i zastosowanego kursu,
 • Dodano więcej możliwości tworzenia zestawień sprzedaży (według pozycji, dokumentu, towaru, kontrahenta, użytkownika),
 • Dodano do zestawienia delegacji/podróży służbowych informacje na temat pracownika/osoby, której delegacja/podróż służbowa dotyczy,
 • Dodano do tworzenia archiwum w chmurze możliwość ustawienia zmiennej nazwy pliku przy użyciu makr %id% dla identyfikatora firmy oraz %data% dla obecnej daty,
 • Dodano przycisk "Wszystko/Tylko wybrane" w wyborze pozycji dla dokumentu Faktura pro forma,
 • Dodano możliwość określenia kolejności wystawiania faktur dla abonamentu,
 • Dodano możliwość drukowania faktur walutowych z kwotą razem/do zapłaty wyrażoną tylko w PLN,
 • Dodano możliwość przeliczenia faktur sprzedaży z walut obcych na walutę PLN (Inne/Przelicz na PLN),
 • Dodano możliwość określenia %KUP dla pojazdu, oraz możliwość wyboru %KUP przy księgowaniu kosztów pojazdów,
 • Dodano nowe makra dla uwag do faktur oraz treści wysyłanych e-mail: %uwagiFaktury%, %uwagiKontrahenta%,
 • Zmieniono przy importowaniu JPK_VAT faktur kosztowych zakres tolerancji pomiędzy obliczonym VAT, a danym VAT do 0.05 (w wykrywaniu stawki VAT na podstawie kwoty netto i VAT) oraz dodano rozpoznawanie kombinacji stawek 23% oraz 8% na podstawie kwoty netto oraz kwoty VAT z tolerancją 0.00,
 • Zmieniono sposób prezentacji powiadomienia o duplikacie wprowadzonego dokumentu - w treści komunikatu będzie informacja o już wprowadzanych dokumentach wraz z ich datą i kwotą, a nie o dokumencie który jest powtórzony/aktualnie wprowadzany,
 • Zmieniono zachowanie przy przełączaniu okien aplikacji, po powrocie do programu Mała Księgowość pole nie będzie zaznaczane w całości tak jak przy przejściu pomiędzy polami, a kursor pozostanie w miejscu w którym był przy opuszczaniu aplikacji,
 • Poprawiono na deklaracji DSF-1 rok na 2020 przy rozliczaniu rozliczenia za rok 2019,
 • Poprawiono odczytywanie niektórych zamówień z Allegro (strona zamówień nie mogła być odczytana),
 • Poprawiono przepisywanie kwot emerytury z kreatora PIT-40A do formularzy,
 • Poprawiono usuwanie typów listy płac (nie można było usunąć niektórych niepowiązanych typów list płac),
 • Poprawiono pobieranie totalizerów dla linii drukarek Posnet - możliwe jest automatyczne pobranie totalizerów z urządzenia i zaksięgowanie wartości,
 • Poprawiono importowanie plików JPK_FA dla płatników VAT na ewidencji przychodów - rejestr VAT będzie ustawiany domyślnie na 1 - sprzedaż,
 • Poprawiono fiskalizację faktur zaliczkowych dla drukarek Novitus Online oraz Posnet Online,
 • Poprawiono pokazywanie daty zapłaty w historii rozrachunków z kontrahentami dla dokumentów walutowych dla których wartość zapłaty przeliczona na złotówki była mniejsza niż wartość dokumentu przeliczona na złotówki,
 • Poprawiono kodowanie liczby załączników w przypadku składania PIT-36 wspólnie z małżonkiem w sytuacji gdy oboje małżonków składa PIT/36.
Pobierz uaktualnienie 2020.5.1

Wersja 2020.4.1

 • Dodano możliwość zdefiniowania % dofinansowania składek ZUS (tarcza antykryzysowa) w stawkach i współczynnikach modułu płacowego,
 • Dodano możliwość utworzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów za dowolnie wybrany okres dat (Inne\Niestandardowy zakres),
 • Dodano możliwość wyboru dla dowodów wewnętrznych czy ma być używany prefiks "DW" czy "Dowód wewnętrzny nr",
 • Dodano przy księgowaniu dowodów wewnętrznych automatyczne uzupełnianie opisu zdarzenia gospodarczego na podstawie nazwy pozycji z dowodu wewnętrznego, jeżeli w dowodzie wewnętrznym podana jest tylko jedna pozycja,
 • Dodano integrację modułu "Zamówień internetowych" z sklepami "Allegro" oraz "BaseLinker",
 • Dodano możliwość utworzenia zamówienia od odbiorcy na podstawie zamówienia internetowego,
 • Dodano rozliczanie zaliczek dla paragonów fiskalnych dla drukarek Novitus Online, Posnet Online,
 • Dodano możliwość zapisywania faktur do plików XML zgodnych z PEPPOL BIS 3.0 Billing,
 • Dodano możliwość wydruku paragonów (niefiskalnych) w wielu kopiach,
 • Dodano formę transportu do zamówień,
 • Dodano możliwość filtrowania faktur sprzedaży/zakupu oraz dokumentów magazynowych według waluty,
 • Dodano sprawdzanie ciągłości wystawianych faktury,
 • Dodano możliwość wystawienia faktury jako osoba fizyczna (tylko dla faktur FA i tylko w przypadku samozatrudnienia),
 • Dodano opcję wyglądu "Zapamiętuj położenie okien modalnych",
 • Zmieniono przy każdym księgowaniu z innych modułów, aby numer dokumentu był unikatowy dla operacji np. podczas księgowania ZUS Fundusz Pracy - zamiast "ZUS FP" będzie używane "ZUS FP marzec 2020",
 • Poprawiono początkowy rozmiar okien przy włączonym niestandardowym skalowaniu czcionek i okien,
 • Poprawiono obliczanie kwoty rabatu dla wydruków paragonów fiskalnych na drukarkach Optimus/Novitus (w specyficznych warunkach, gdy kwota rabatu zawiera ułamkowe części groszy i powinna być zaokrąglona),
 • Poprawiono przeliczanie podstawy ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w przypadku, gdy przekroczony jest limit kwoty ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i były wprowadzane dodatki lub potrącenia, które podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu bądź rentowemu w poprzednich miesiącach (dodatki te nie były sumowane do kwoty podstawy za poprzednie miesiące),
 • Poprawiono importowanie do księgowania walutowych faktur z pliku JPK_FA(3),
 • Poprawiono spis arkusza inwentaryzacyjnego dla przypadku gdy występowała korekta ceny przyjęcia, a na stanie na dany dzień nie odnotowano towarów z ceną korygowaną (przed korektą),
 • Poprawiono księgowanie faktur korygujących z korektą kursu waluty (do tej pory sytuacja nie była obsługiwana),
 • Poprawiono przy importowaniu dokumentów z plików EPP, jeżeli nie podano kodu kraju wydania numeru NIP w pliku, a kod kraju jest podany w danych kontrahenta, wtedy zostaje użyty kod kraju z danych kontrahenta,
 • Usunięto możliwość eksportu KEDU w wersji 1.3 i typie plików "kdu",
Pobierz uaktualnienie 2020.4.1

Wersja 2020.3.1

 • Dodano możliwość określenia oznaczenia dokumentu dla potrzeb JPK_V7M/JPK_V7K:
  • RO - Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących,
  • WEW - Dokument wewnętrzny,
  • FP - Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy,
  • MK - Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy,
  • VAT_RR - Faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy,
 • Dodano możliwość określenia specjalnych oznaczeń dla dokumentów (grup towarowych GTU oraz innych oznaczeń) na potrzeby JPK_V7M/JPK_V7K,
 • Dodano formularz DSF-1 do Rozliczenia Rocznego,
 • Dodano możliwość wypełniania danych w Rozliczeniu Rocznym na podstawie PIT-11, PIT-40A/11A,
 • Dodano możliwość określania odrębnych identyfikatorów raportu dla DRA2 oraz RCA2 oraz możliwość wyboru tworzonych deklaracji ZUS,
 • Dodano podczas zmiany stanu księgowania dokumentu sprzedaży lub zakupu propozycję usunięcia powiązanego dokumentu księgowego,
 • Dodano możliwość zmiany ceny w kartotece towarów internetowych (tylko Shoper),
 • Dodano więcej możliwości wprowadzania podstaw ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego - z wyborem od którego miesiąca i możliwością wyboru jakie ubezpieczenie chcemy wprowadzić,
 • Dodano specjalną obsługę drukarek Posnet Temo Online (w szczególności w zakresie wydruku faktur dla drukarce fiskalnej),
 • Zmieniono przy księgowaniu dowodów wewnętrznych numer dokumentu z "Dowód wewnętrzny nr" na "DW",
 • Zmieniono sposób obsługi wydruku paragonów fiskalnych na serwerze zdalnie dla wersji sieciowej,
 • Zmieniono sposób obsługi pola "Wartość zapłacono" przy wystawianiu paragonów fiskalnych - ustawiana kwota jest zgodna z ustawieniami formy płatności "Rozlicz całość",
Pobierz uaktualnienie 2020.3.1

Wersja 2020.2.6

 • Dodano przycisk umożliwiający rozliczenie zaliczek dla dokumentów "WZ",
 • Dodano możliwość określenia domyślnego trzeciego członu faktury dla faktur korygujących oraz faktur zaliczkowych niezależnie,
 • Dodano możliwość wprowadzenia numeru KRS,
 • Poprawiono problem z zawieszaniem się modułu Rozliczenie Roczne 2019 w trakcie wydruku lub wysyłania e-deklaracji, jeżeli program uruchomiony był poprzez otworzenie pliku z rozszerzeniem "pit",
 • Poprawiono aby wskazywanie punktu przywracania na podstawie automatycznego archiwum programu uwzględniało również archiwa 7z,
 • Poprawiono w PIT-28 uzupełnianie tekstu treści uzasadnienia ORD-ZU (W wierszu pierwszym uzasadnienia wpisywana była wartość z pola 6a - Rodzaj korekty),
 • Poprawiono w PIT-36 tworzenie e-deklaracji w przypadku gdy wykazana jest zapłacona zaliczka za miesiąc, a należna zaliczka jest zerowa (przed poprawką e-deklaracja wykazywała błędy w schemacie),
 • Poprawiono uwzględnianie inwentaryzacji przy liczeniu dochodu rocznego dla potrzeb Mały ZUS Plus,
 • Usunięto przeliczanie przychodu i kosztów uzyskania przychodu przypadających na podatnika w formularzu PIT/B na podstawie przychodu i koszów spółki (przeliczenie będzie wykonywane tylko jednokrotnie podczas importowania danych),
Pobierz uaktualnienie 2020.2.6

Wersja 2020.2.5

 • Dodano możliwość zmiany parametrów pozycji (ilość, cena, stawka, nazwa) w "Spis z natury dla celów VAT",
 • Dodano możliwość wyłączenia domyślnej formy płatności po jej ustawieniu,
 • Dodano dla dochodu na potrzeby "Mały ZUS plus" dodawanie składek społecznych do dochodu jeżeli uwzględnione były w PKPiR,
 • Zmieniono adres do podpisywania plików JPK Profilem Zaufanym z https://obywatel.gov.pl/podatki/podpisz-jpk-vat-profilem-zaufanym/jpk/upload?xFormsAppName=JPK na https://moj.gov.pl/podatki/podpisz-jpk-vat-profilem-zaufanym/jpk/upload?xFormsAppName=JPK,
 • Zmieniono zapis eksportowanych plików INI dla dokumentów walutowych w obrębie kwot - kwoty zapisywane w plikach są kwotami w walucie,
 • Poprawiono importowanie dokumentów w walutach z pliku EPP (kwoty traktowane są jak w walucie),
 • Poprawiono wybór formy płatności dla faktury na podstawie WZ w sytuacji gdy dla kontrahenta zdefiniowana jest forma płatności oraz domyślna forma płatności jest określona w całym programie,
Pobierz uaktualnienie 2020.2.5

Wersja 2020.2.4

 • Ustawiono domyślną wersję KEDU na 5.0,
 • Poprawiono przeliczanie płac przy niestandardowych stawkach podatkowych (regresja 2020.2.3),
Pobierz uaktualnienie 2020.2.4

Wersja 2020.2.3

 • Dodano do skali podatkowej możliwość określenia "Kwoty zmniejszającej podatek" niezależnie od "Kwoty wolnej od podatku",
 • Dodano obliczanie podatku dla pracowników według zasad obowiązujących w 2020 - przy przekroczeniu progu podatkowego, podatek obliczany jest proporcjonalnie według stawek dla kolejnych progów podatkowych,
 • Dodano obsługę KEDU w wersji 5.1 (w tym obsługę nowych wzorów ZUS DRA cz. II oraz ZUS RCA cz. II),
 • Dodano możliwość obliczenia składek na Mały ZUS plus (wyznaczanych od dochodu),
 • Dodano możliwość wydruku faktur w trybie tekstowym na drukarkach systemowych korzystając z protokołu ESC/POS lub ZPL (Zebra),
 • Dodano możliwość wyboru języka przy wydruku paragonu,
 • Poprawiono generowanie DRA cz. II oraz RCA cz. II dla przypadku gdy eksportowane były dane pracowników (do tej pory cz. II była eksportowana jedynie w trybie sam za siebie),
 • Poprawiono generowanie pliku JPK_VAT (3) w przypadku gdy istnieją dwa dokumenty z tą samą datą, dla tego samego kontrahenta i z tym samym numerem dokumentu, ale jeden oznaczony jest jako korekta - wtedy niezależnie od wartości zostaną one uwzględnione w pliku JPK jako dwa wiersze,
Pobierz uaktualnienie 2020.2.3

Wersja 2020.2.2

 • Poprawiono generowanie e-deklaracji dla załączników PIT/B dla więcej niż dwóch spółek,
Pobierz uaktualnienie 2020.2.2

Wersja 2020.2.1

 • Dodano możliwość wysyłania e-deklaracji z modułu Rozliczenie Roczne 2019,
 • Dodano podstawę składek na ubezpieczenie zdrowotne na 2020 rok,
 • Dodano przy sprawdzaniu duplikatu wprowadzonego dokumentu możliwość porównania daty dokumentów (domyślnym ustawieniem jest nie porównywanie daty ani wartości),
 • Dodano możliwość wprowadzania dokumentów księgowych do innych lat księgowych,
 • Dodano możliwość klonowania dowodów wewnętrznych do innych lata księgowych,
 • Dodano możliwość księgowania faktury na przełomie roku,
 • Dodano podczas zbierania danych do PIT-11 jeżeli dla przychodów z praw autorskich rozpoznawanie czy mają być zastosowane koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust 9 pkt 1-3 ustawy i prawidłowe wprowadzenie ich do PIT-11 mimo nie zaznaczenia tych danych w płacach,
 • Dodano obsługę drukarki fiskalnej Emar Tempo Pro,
 • Dodano do wyliczania rocznej korekty podatku naliczonego transakcji objętych odwrotnym obciążeniem,
 • Dodano w PIT-11 uzupełnianie pola 28 w przypadku gdy nie jest zaznaczone pole 30, a uzupełnione jest pole 37 (niezgodne z opisem do formularza, ale wymagane przez niektóre Urzędy Skarbowe),
 • Dodano możliwość zmiany numeru referencyjnego pliku JPK,
 • Usunięto w mikrorachunku kod kraju "PL" pozostawiając sam numer konta,
 • Poprawiono działanie pola 185 (opis straty z lat ubiegłych) w PIT-36,
 • Poprawiono pobieranie danych do VAT-12 w przypadku podatników będącymi płatnikami VAT - pobierane są tylko wartości 4%, w przypadku nie płatników VAT pobieranie jest tak jak dotychczas (wszystkie wartości),
 • Zmieniono format zapisywanych plików PDF dla UPO aby daty formatowane były w formacie RRRR-MM-DD w celu łatwiejszego sortowania zapisanych plików,
 • Zmieniono dla wydruku potwierdzenia deklaracji zbiorczych PIT-11Z zamiast drukowania informacji o braku urzędu skarbowego (w przypadku kodu urzędu "0000") informację "Ministerstwo Finansów",
 • Usunięto możliwość określania dodatków i potrąceń jako "do wynagrodzenia" - do PIT-11 będą trafiać wszystkie składniki dla których pobierany jest podatek,
 • Ujednolicono nazewnictwo w module Płac,
Pobierz uaktualnienie 2020.2.1

Wersja 2020.1.8

 • Poprawiono odtwarzanie danych z PIT-4R po jego zapisaniu i ponownym otworzeniu, kwoty nie są przeliczane (dotyczy 158, 159) – Jeżeli e-deklaracja PIT-4R nie była utworzona zaraz po aktualizacji formularza, lub jego ręcznym wypełnieniu proszę sprawdzić wartości w wysłanych e-deklaracjach poprzez podgląd e-deklaracji z poziomu,
 • Poprawiono importowanie danych do PIT-28 w przypadku zapisów z wcześniejszych wersji programu oraz stosowania metody ustalania daty przychodu na podstawie daty zdarzenia gospodarczego,
 • Poprawiono w PIT-11 dołączanie danych o zagranicznym numerze identyfikacyjnym podatnika dla podatników o nieograniczonym obowiązku podatkowym (rezydentów) – do tej pory zagraniczny numer identyfikacyjny podatnika był dołączany tylko dla nierezydentów,
 • Dodano opcję „Dodatki do wynagrodzenia traktuj jak do wypłaty” dla formularza PIT-11 – nie dodawanie dodatków „do wynagrodzenia” do wynagrodzenia/przychodu wykazywanego w PIT-11,
 • Zmieniono domyślne ustawienie typu dla dodatków i potrąceń. Dla dodatków i potrąceń domyślny typ zmieniony zostanie na „do wypłaty” – nie będzie on pomniejszał/powiększał wynagrodzenia (w tym do PIT-11),
 • Poprawiono problem związany z pobieraniem kursów walut – lista tabel kursów NBP była pobierana tylko raz na uruchomienie programu co przy pozostawieniu działającego programu przez noc doprowadzało do niepobierania kursów walut – lista będzie ponownie pobierana/odświeżana raz na godzinę,
Pobierz uaktualnienie 2020.1.8

Wersja 2020.1.7

 • Przywrócono (po otrzymaniu kolejnej interpretacji KIS) sposób uwzględnienia w PIT-11 przychodów dla pracowników, którym przysługuje prawo zwolnienia z podatku „PIT dla Młodych”, ale nie złożyli oświadczenia,
 • Poprawiono przenoszenie kwot z PIT/B małżonka do PIT-36,
Pobierz uaktualnienie 2020.1.7

Wersja 2020.1.6

 • Zmieniono sposób uwzględnienia w PIT-11 przychodów dla pracowników, którym przysługuje prawo zwolnienia z podatku „PIT dla Młodych”, ale nie złożyli oświadczenia,
 • Zmieniono w PIT-11 domyślną wartość dla pozycji 5 (Nr informacji) na „01”,
 • Dodano opcję „Drukuj na korektach „pozycja nie znajdowała się na fakturze korygowanej” oraz pozycje z zerową ilością” – domyślnie włączona,
Pobierz uaktualnienie 2020.1.6

Wersja 2020.1.5

 • Dodano Rozliczenie Roczne 2019 PIT-28, PIT-36, PIT-36L PIT-37, PIT-38, PIT-39 z wybranymi załącznikami (bez możliwości wysyłki e-deklaracji – brak opublikowanych schematów e-deklaracji),
Pobierz uaktualnienie 2020.1.5

Wersja 2020.1.4

 • Dodano obsługę wydruku faktur na drukarkach fiskalnych dla protokołu Posnet,
 • Dodano obsługę różnych miesięcy zaliczenia do VAT dla formularza VAT-7 (17) (2017 rok),
 • Dodano możliwość korzystania z dowolnego numeru faktur dla FZ,
 • Dodano obsługę wydruku faktur dla drukarek Novitus Online (zmiana w protokole),
 • Dodano opcję „Potrącenia do wynagrodzenia traktuj jak do wypłaty” dla formularza PIT-11 – nie odejmowanie potrąceń do wynagrodzenia od wynagrodzenia/przychodu wykazywanego w PIT-11,
 • Zmieniono domyślne ustawienie typu dla dodatków i potrąceń. Dla dodatków pozostają one „do wynagrodzenia” tak jak do tej pory, natomiast w przypadku potrąceń domyślny typ zmieniony zostanie na „do wypłaty” – nie będzie on pomniejszał wynagrodzenia,
Pobierz uaktualnienie 2020.1.4

Wersja 2020.1.3

 • Poprawiono wypełnianie PIT-11 dla pracowników, którzy korzystali z zwolnienia z podatku „PIT dla Młodych”,
 • Dodano opcję umożliwiającą wykrywanie dokumentów księgowych bądź kontrahentów którzy zostali zaimportowani z błędnym kodowaniem do programu,
Pobierz uaktualnienie 2020.1.3

Wersja 2020.1.2

 • Poprawiono pobieranie składek społecznych oraz zdrowotnych do formularza PIT-11 dla pracowników, którzy korzystali z zwolnienia z podatku,
Pobierz uaktualnienie 2020.1.2

Wersja 2020.1.1

 • Dodano formularze PIT-11(25), PIT-11Z(25), PIT-4R(9), PIT-8AR(8), IFT-1(15), IFT-1R(15),
 • Dodano możliwość podpisywania deklaracji zbiorczych PIT-11Z danymi,
 • Dodano informacje na temat mikrorachunku w danych firmy i danych właściciela/wspólników,
 • Dodano możliwość pokazania kolumn z pełną nazwą kontrahenta oraz adresem kontrahenta dla rejestrów VAT,
 • Zmieniono na fakturze napis „z dnia” na „Data faktury”,
 • Zmieniono w klonowaniu faktur ustawienie pola „Metoda kasowa”, pole klonowane jest z oryginalnej faktury, zamiast ustawiane na podstawie ustawień firmy,
 • Zmieniono w realizacji zamówień, w przypadku tworzeniu dokumentów WZ zapamiętywanie formy płatności z bazowego dokumentu,
 • Zoptymalizowano przenoszenie danych z tabel SQL do DBF ponad dwukrotnie. Ma to wpływ na prędkość uruchamiania oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa przy pracy z serwerem SQL,
 • Poprawiono weryfikację konta bankowego w Wykazie Podatników dla przypadków gdy konto nie widnieje w wykazie dla danego podmiotu, ale jest zgodny ze stosowanym wzorcem i pasuje do jednego z rachunków wyświetlonych na wykazie dla tego podmiotu,
Pobierz uaktualnienie 2020.1.1