Aktualizacje

W celu aktualizacji oprogramowania wybierz z menu Małej Księgowości “Pomoc”, a następnie „Internetowa aktualizacja aplikacji”. Możesz też zaktualizować Małą Księgowość przez internet. Każde uaktualnienie należy zainstalować na swoim komputerze w tym samym katalogu, w którym został wcześniej zainstalowany program.

Wersja 2021.1.1

 • Dodano formularz PIT-4R(11),
 • Dodano nowe stawki ryczałtu 17%, 15%, 12.5%, 10%, 8.5%, 5.5%, 3%. Konta księgowe przy tworzeniu nowego roku księgowego 2021 mogą zostać zmodyfikowane i dopasowane do nowych stawek,
 • Dodano obsługę przychodu z zasiłków umieszczaną w wierszu 8 formularza PIT-11(26),
 • Dodano możliwość importowania dokumentów z plików PDF,
 • Dodano możliwość przeciągania plików z systemu Windows do okna w celu wywołania funkcji "Wczytaj",
 • Poprawiono przenoszenie kwoty do przeniesienia z poprzedniej deklaracji JPK,
Pobierz uaktualnienie 2021.1.1

Wersja 2020.12.1

 • Dodano formularze PIT-11(26), PIT-11Z(26), PIT-4R(10), PIT-8AR(9),
 • Dodano makro %przedstawiciel% do wykorzystania w stopce faktury i treści wysyłanej mailem,
 • Dodano możliwość zmiany cen netto/brutto w szablonie faktury,
 • Dodano możliwość zapisu w zestawieniu PPK - "Składki PPK", "Rejestracja PPK" w formatach iPPK oraz Standardu Grupy Projektowej PPK,
 • Dodano możliwość wyłączenia na WZ drukowania informacji o VAT (tylko przy drukowaniu cen i wartości),
 • Dodano możliwość importowania z Asseco WAPRO,
 • Dodano do uwzględniania PPK jako przychód pracownika dwie nowe opcje: uwzględniaj jako dodatek w kolejnym miesiącu oraz nie uwzględniaj (jeżeli dodawany jest ręcznie),
 • Zmieniono funkcje "Sprawdź kontrahentów w VAT":
  • źródłem sprawdzania dla kontrahentów krajowych będzie Wykaz Podatników,
  • kontrahenci w Wykazie Podatników sprawdzani będą według daty dokumentu,
  • zapamiętana zostanie data sprawdzenia "na dzień",
  • zawsze zostaną sprawdzone tylko dokumenty w ewidencji VAT zakupów (nie sprawdzana będzie ewidencja VAT sprzedaży),
 • Poprawiono na wydruku listy płac kwotę "Dodatki i potrącenia" - odejmowana od wartości będzie wartość PPK pracownika (bez PPK pracodawcy),
 • Poprawiono importowanie faktur sprzedaży z VAT zwolnionym z struktur JPK_FA(1), JPK_FA(2),
 • Poprawiono klonowanie faktur - przenoszona będzie również wartość o podstawie zwolnienia z VAT,
 • Poprawiono eksportowanie PPK płatnika do dokumentów RCA,
 • Poprawiono importowanie z plików EPP kodów GTU jeżeli plik eksportowy zawiera w identyfikatorach dokumentów mnemoniki dokumentów,
Pobierz uaktualnienie 2020.12.1

Wersja 2020.11.7

 • Poprawiono wydajność działania programu szczególnie po utworzeniu pliku JPK,
 • Dodano możliwość importowania kodów JPK (w tym GTU) z plików Comarch ERP Optima XML,
 • Dodano możliwość niezależnego zaznaczenia ubezpieczenia Emerytalnego, Rentowego, Chorobowego i Wypadkowego na płacach, a nie jak do tej pory w grupach,
 • Dodano do wydruku UPO(7) informacje o: celu złożenia, części deklaracyjnej oraz części ewidencyjnej której UPO dotyczy,
 • Dodano pokazywanie daty urodzenia oraz numeru telefonu w podglądzie pliku JPK (dotyczy tylko osoby fizycznej),
 • Dodano możliwość określenia podstawy zwolnienia z VAT dla podatników VAT (dla których tylko część faktury wystawianych jest z zwolnieniem z VAT),
 • Dodano do wydruku dokumentu księgowego kody GTU oraz oznaczenia procedur,
 • Poprawiono obliczanie podstawy składki PPK (uwzględniane są tylko składniki podlegające ubezpieczeniu społecznemu),
 • Usunięto dla JPK_V7M mechanizm wstawiający w przypadku gdy nazwa skrócona kontrahenta jest taka sama jak nazwa pełna kontrahenta, a nie podano adresu - zamiast nazwy kontrahenta słowa "brak" (w przypadku zapisów technicznych należy posługiwać się w takim wypadki kontrahentem "brak"),
Pobierz uaktualnienie 2020.11.7

Wersja 2020.11.6

 • Dodano możliwość zmiany oznaczeń wielu dokumentów VAT z poziomu "Ewidencji dokumentów zaksięgowanych" w tym grup GTU i symbolu FP,
 • Poprawiono na wydruku UPO JPK dla JPK_V7M/JPK_V7K informacje na temat Urzędu Skarbowego do którego został złożony dokument (zamiast Ministerstwo Finansów, drukować się będzie nazwa Urzędu),
 • Poprawiono przy imporcie CSV przypisywanie konta księgowego - będzie wykonywane na takich samych zasadach jak przy imporcie innych typów plików,
Pobierz uaktualnienie 2020.11.6

Wersja 2020.11.5

 • Dodano możliwość importowania z plików EPP kodów GTU oraz oznaczeń procedur dla potrzeb VAT,
 • Dodano do zestawienia JPK kolumnę "Kwota do przeniesienia",
 • Dodano możliwość filtrowania dokumentów księgowych według "Oznaczenia dokument VAT",
 • Dodano wizualne wyróżnienie (kolor szary) dokumentów FP w wszystkich widokach księgowych oraz w wydruku ewidencji VAT,
 • Dodano możliwość scalania plików JPK_V7M lub JPK_V7K,
 • Dodano opcję "Uwzględniaj dokumenty oznaczone FP w PKPiR/ewidencji przychodu",
 • Dodano możliwość filtrowania w zestawieniu dokumentów magazynowych i zestawieniu faktur po typie dokumentu "sprzedażowy/zakupowy",
 • Dodano Ewidencję Czasu Pracy (obecnie bez połączenia z modułem płacowym),
 • Dodano zestawienie PPK,
 • Zmieniono sposób importowania dokumentów - konto księgowe będzie ustalane w trakcie wczytywania pliku, a nie w trakcie wprowadzania dokumentu,
 • Zmieniono sposób importowania dokumentów - oznaczenie dokumentu VAT będzie pobierane z konta księgowego jeżeli nie zostało określone w pliku,
 • Zmieniono wszystkie pliki "txt" w instalatorze na pliki "text" ze względu na blokowanie plików txt przez antywirusy Avast i AVG w przypadku instalacji programu w chronionych lokalizacjach np. na pulpicie lub dokumentach,
 • Zmieniono pokazywanie nazwy kontrahenta w plikach JPK w przypadku, gdy dla kontrahenta nie określono adresu, a nazwa pełna jest taka sama jak nazwa skrócona - będzie prezentowana nazwa pełna - dotyczy tylko dokumentów oznaczonych FP, dla pozostałych oznaczeń program zachowa się tak jak do tej pory czyli pokaże "brak",
 • Zmieniono adres do podpisywania plików JPK profilem zaufanym na uniwersalną aplikację do podpisywania plików "https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER",
 • Poprawiono zaliczanie do ewidencji VAT zakupów środków trwałych po 1 października 2020 (tylko przy niewłączonej opcji zaliczania zerowych wierszy),
Pobierz uaktualnienie 2020.11.5

Wersja 2020.10.2

 • Dodano nowe formularze obowiązujące od października VAT-9M(10), VAT-8(11),
 • Dodano opcję "Magazyn i sprzedaż\Faktura\Podsumowanie\Drukuj oznaczenie dokumentu na potrzeby VAT (w tym GTU)" sterującą wydrukiem w podsumowaniu faktury o oznaczeniach na potrzeby VAT w tym kodach GTU na fakturze,
 • Dodano możliwość importowania dokumentów z pliku JPK_V7M lub JPK_V7K,
 • Dodano możliwość eksportowania dokumentów z modułu magazynowo sprzedażowego do formatu XML dla aplikacji RAMZES,
 • Dodano możliwość eksportowania kodów GTU i innych oznaczeń związanych z JPK do plików INI,
 • Dodano możliwość definiowania dodatkowych warunków dla reguł księgowania,
 • Dodano opcję "Magazyn i sprzedaż\Zamówienia\Wstawiaj cenę sprzedaży/zakupu do zamówienia" (domyślnie włączona),
 • Dodano możliwość automatycznej synchronizacji ceny z sklepem internetowym (tylko wybrane sklepy),
 • Dodano możliwość importowania plików w module księgowym z katalogu - importowane będą wszystkie pliki z katalogu,
 • Dodano opcję dla importowania "Importując dokument o tym samym numerze spróbuj uzupełnić dane istniejącego dokumentu",
 • Zmieniono logikę aby do PKPiR oraz Ewidencji Przychodów nie pobierane były zapisy oznaczone jako FP (niewłaściwe księgowanie),
 • Zmieniono kolejność wprowadzania daty sprzedaży/daty wpływu jeżeli niezbędne jest wstawienie obydwu dat do dokumentu - w pierwszej kolejności wprowadzane są dane dotyczące podatku należnego,
 • Zmieniono w przypadku księgowania faktury (z modułu Magazyn i sprzedaż) z oznaczeniem FP - brak księgowania do PKPiR,
 • Poprawiono raport zakupów (tak aby sumy wyglądały tak jak w raporcie sprzedaży),
 • Poprawiono aby przy włączonej funkcji "Aktualizacja wszystkich działalności" w PIT-5/PIT-5L właściciel/wspólnik był dopasowany po numerze PESEL tylko i wyłącznie jeżeli numer PESEL składa się z 11 znaków,
 • Poprawiono obliczanie ubezpieczenia zdrowotnego do potrącenia dla wynagrodzenia, które podlega i nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu i ubezpieczenie zdrowotne do potrącenia jest większe od podatku wynikającego z składników podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu,
 • Poprawiono pokazywanie plików PDF z katalogów firm/zawierających znaki UTF-8 (np. polskie),
 • Poprawiono pokazywanie w serwerze programu stanu usługi SQL w przypadku zdefiniowania portu TCPIP w ciągu połączenia SQL,
 • Poprawiono księgowanie faktury w procedurze VAT marża z ujemną kwotą marży do nowego pliku JPK_V7M/JPK_V7K,
Pobierz uaktualnienie 2020.10.2

Wersja 2020.10.1

 • Dodano obsługę plików JPK podpisywanych danymi dla nowej bramki (bramka mikro-jpk zostaje wycofana),
 • Dodano możliwość oznaczenia kontrahenta znacznikiem "Podmiot powiązany" - TP,
 • Dodano możliwość importowania plików bezpośrednio z systemu OCR (tylko Scanye),
 • Dodano e-deklarację PIT-4R(9) w wersji 1-2E,
 • Zmieniono domyślne ustawienie opcji "Przy dodawaniu nowego kontrahenta z poziomu dokumentu domyślnie utwórz kontrahenta w kartotece" na "Tak" dla wszystkich użytkowników niezależnie od obecnie skonfigurowanej opcji,
 • Zmieniono aby pobierane z rejestru kontrahentów email oraz telefon były wprowadzane do danych kontrahenta jedynie gdy nie podano wcześniej tych danych,
 • Poprawiono aby przy realizacji szablonu faktury oraz abonamentu uwzględniał ustawione konto bankowe kontrahenta,
 • Poprawiono dla protokołu Posnet aby w przypadku nie podania pełnej płatności pozostała płatność była uznana za gotówkę (tak jak ma to miejsce dla innych drukarek fiskalnych),
 • Poprawiono wybór formularza RZA zamiast RCA w przypadku gdy za pracownika opłacane są składki wyłącznie zdrowotne oraz fundusz pracy,
 • Poprawiono możliwość wyboru opcji PPK,
 • Poprawiono pokazywanie VAT-UE(5) z zestawienia e-deklaracji dla miesięcy sierpień-grudzień,
 • Poprawiono generowanie plików JPK_PKPIR - zamiast daty dokumentu zdarzenia gospodarczego powinna być data zdarzenia gospodarczego,
Pobierz uaktualnienie 2020.10.1

Wersja 2020.9.2

 • Dodano obsługę KEDU w wersji 5.2,
 • Dodano nowe pole do zamówień internetowych - "Wymaga faktury" (dostępność w zależności od sklepu),
 • Dodano możliwość pokazania pozycji PKPiR w ewidencji dokumentów zaksięgowanych (wymaga włączenia opcji w oknie ewidencji dokumentów zaksięgowanych),
 • Poprawa różnych błędów związanych z przeniesieniem tabel księgowanych do SQL (tylko baza danych SQL),
Pobierz uaktualnienie 2020.9.2

Wersja 2020.9.1

 • Dodano możliwość utworzenia plików JPK_V7M, JPK_V7K,,
 • Dodano dodatkowo pobieranie z rejestru REGON następujących danych: województwo, powiat, gmina, email, telefon, data rozpoczęcia działalności,,
 • Dodano możliwość określenia "Domyślnego trzeciego członu numeru paragonu" odrębnego niż dla faktur,,
 • Dodano możliwość utworzenia przelewów na podstawie listy płac z możliwością ich wyeksportowania do pliku ELIXIR,,
 • Dodano automatyczną zmianę stanu zaksięgowania dokumentu magazynowego/sprzedaży podczas usuwania dokumentu księgowego,,
 • Dodano obsługę kartoteki towarów internetowych dla sklepu BaseLinker,,
 • Ułatwiono dokonywanie korekty podatku należnego oraz podatku naliczonego za pomocą przycisku "Zły dług",,
 • Zmieniono zachowanie pokazywania sum dla ewidencji VAT - od października 2020 faktury oznaczone jako "FP - Faktura do paragonu" nie będą uwzględniane w sumach ewidencji VAT oraz w podsumowaniu ewidencji VAT, tak aby była możliwość uzyskania zgodności kwot z deklaracją VAT-7(21),,
 • Poprawiono aby na fakturach była możliwość wydrukowania w nagłówku numer konta bankowego sprzedawcy bez konieczności wydruku banku sprzedawcy,,
Pobierz uaktualnienie 2020.9.1

Wersja 2020.8.1

 • Dodano uwzględnienie opcji "Ukryj wartości zerowe w tablicach" dla okna kartoteki towarów oraz wyboru towaru (dotyczy stanu towaru),
 • Dodano możliwość wybrania średniej wielkości paska narzędzi (oprócz małej i dużej dostępnej obecnie),
 • Poprawiono aby przy wprowadzaniu dokumentu księgowego i przechodzeniu pomiędzy polami klawiszem ENTER, program nie zatrzymywał się na przycisku "OCR",
 • Poprawiono rozpoznawanie systemowej rozdzielczości DPI,
Pobierz uaktualnienie 2020.8.1

Wersja 2020.7.2

 • Dodano obsługę KEDU w wersji 5.2,
 • Dodano nowe pole do zamówień internetowych - "Wymaga faktury" (dostępność w zależności od sklepu),
 • Dodano możliwość pokazania pozycji PKPiR w ewidencji dokumentów zaksięgowanych (wymaga włączenia opcji w oknie ewidencji dokumentów zaksięgowanych),
 • Poprawa różnych błędów związanych z przeniesieniem tabel księgowanych do SQL (tylko baza danych SQL),
Pobierz uaktualnienie 2020.7.2

Wersja 2020.7.1

 • Dodano nowe pole do zamówień internetowych - "Wymaga faktury" (dostępność w zależności od sklepu),
 • Dodano możliwość pokazania pozycji PKPiR w ewidencji dokumentów zaksięgowanych (wymaga włączenia opcji w oknie ewidencji dokumentów zaksięgowanych),
 • Poprawa różnych błędów związanych z przeniesieniem tabel księgowanych do SQL (tylko baza danych SQL),
 • Poprawiono podgląd wysłanych deklaracji VAT-UE/VAT-UEK (regresja 2020.7.2),
Pobierz uaktualnienie 2020.7.1

Wersja 2020.6.2

 • Dodano pakiet udogodnień związany z nową matrycą stawek VAT (https://www.podatki.gov.pl/vat/abc-vat/matryca-stawek-vat/):
  • Dodano opcję "Sprzedaż (albo) Magazyn\Operacje\Sprawdź kartotekę towarów" z możliwością automatycznej konwersji kodów PKWiU 2015 na CN 2020,
  • Dodano możliwość sprawdzenia stawki VAT na podstawie CN 2020/PKWiU 2015 (tylko z poziomu edycji w kartotece towarów),
  • Dodano możliwość wyszukiwania kodów CN 2020 oraz PKWiU 2015 w kartotece towarów,
  • Dodano możliwość konwertowania kodu PKWiU 2015 na CN 2020 w edycji towaru w kartotece towarów,
 • Dodano możliwość definiowania GTU dla pozycji w kartotece towarów - informacja ta może być drukowana na fakturach oraz będzie automatycznie uwzględniania podczas księgowania dokumentów,
 • Dodano możliwość przygotowania "Zestawienia sprzedaży" z oszacowaniem kosztu sprzedaży na podstawie metody FIFO,
 • Dodano opcję pozwalającą uwzględniać w ewidencji VAT dokument z więcej niż 2 lat wstecz (np. w celu wykazania VAT odliczonego),
 • Dodano zapamiętywanie adresu email podczas realizacji zamówienia internetowego w celu możliwości wysłania dokumentów na adres z którego zamówienie było dokonane,
 • Dodano obsługę kodów EAN-8 do czytników kodów kresowych,
 • Dodano możliwość określenia formy płatności oraz formy transportu dla WZ/PZ przed wystawieniem faktury,
 • Dodano możliwość określenia domyślnej formy płatności dla zamówień internetowych,
 • Zmieniono nomenklaturę z "PKWiU/PKOB" na "CN/PKWiU",
 • Zmieniono sprawdzanie ciągłości wystawianych faktur z sprawdzania 10 ostatnich faktur do sprawdzania 3 faktur,
 • Zmieniono przy importowaniu JPK_VAT jeżeli dla faktur kosztowych nie można dopasować jednej lub kombinacji stawek VAT wtedy importowanie odbędzie się do najbardziej zbliżonej stawki VAT,
 • Zmieniono aby przycisk "Wyloguj" wylogował również z konta Allegro, a nie tylko z danego sklepu w programie, tak aby można było zalogować się na inne konto Allegro,
 • Poprawiono realizowanie zamówień internetowych dla firm nie będących podatnikami VATu. Koszty dostawy nie są domyślnie obciążane zawsze stawką 23%,
 • Poprawiono realizowanie wielu abonamentów - wartość netto oraz brutto faktury będzie przeliczana dla każdej faktury indywidualnie po jej wystawieniu,
Pobierz uaktualnienie 2020.6.2

Wersja 2020.6.1

 • Dodano opcję do kartoteki kontrahentów "Przy dodawaniu nowego kontrahenta z poziomu dokumentu domyślnie utwórz kontrahenta w kartotece" - domyślnie wyłączone,
 • Dodano opcję do realizacji zamówień internetowych "Utwórz kontrahenta w kartotece" - domyślnie wyłączone,
 • Poprawiono drukowanie szczegółów listy płac po wprowadzeniu sortowania w liście płac, (regresja w wersji 2020.5.1),
 • Poprawiono działanie opcji "Wydruk informacji o podstawie wystawienia faktury" dla faktur zaliczkowych - ustawienie to nie powinno wpływać na faktury zaliczkowe,
 • Rozszerzono pole "Numer zamówienia kontrahenta" do 50 znaków,
Pobierz uaktualnienie 2020.6.1

Wersja 2020.5.1

 • Dodano możliwość naliczania składek PPK,
 • Dodano więcej pól do widoku zamówienia internetowego,
 • Dodano możliwość wyszukiwania zamówień internetowych Allegro po nazwie użytkownika,
 • Dodano możliwość realizowania wielu abonamentów jednocześnie,
 • Dodano informacje na temat GTU w oknach wprowadzania dokumentów księgowych oraz ewidencji dokumentów zaksięgowanych,
 • Dodano zapamiętywanie ostatnio używanego podpisu kwalifikowanego,
 • Dodano do wydruku dokumentu księgowego informacje na temat waluty i zastosowanego kursu,
 • Dodano więcej możliwości tworzenia zestawień sprzedaży (według pozycji, dokumentu, towaru, kontrahenta, użytkownika),
 • Dodano do zestawienia delegacji/podróży służbowych informacje na temat pracownika/osoby, której delegacja/podróż służbowa dotyczy,
 • Dodano do tworzenia archiwum w chmurze możliwość ustawienia zmiennej nazwy pliku przy użyciu makr %id% dla identyfikatora firmy oraz %data% dla obecnej daty,
 • Dodano przycisk "Wszystko/Tylko wybrane" w wyborze pozycji dla dokumentu Faktura pro forma,
 • Dodano możliwość określenia kolejności wystawiania faktur dla abonamentu,
 • Dodano możliwość drukowania faktur walutowych z kwotą razem/do zapłaty wyrażoną tylko w PLN,
 • Dodano możliwość przeliczenia faktur sprzedaży z walut obcych na walutę PLN (Inne/Przelicz na PLN),
 • Dodano możliwość określenia %KUP dla pojazdu, oraz możliwość wyboru %KUP przy księgowaniu kosztów pojazdów,
 • Dodano nowe makra dla uwag do faktur oraz treści wysyłanych e-mail: %uwagiFaktury%, %uwagiKontrahenta%,
 • Zmieniono przy importowaniu JPK_VAT faktur kosztowych zakres tolerancji pomiędzy obliczonym VAT, a danym VAT do 0.05 (w wykrywaniu stawki VAT na podstawie kwoty netto i VAT) oraz dodano rozpoznawanie kombinacji stawek 23% oraz 8% na podstawie kwoty netto oraz kwoty VAT z tolerancją 0.00,
 • Zmieniono sposób prezentacji powiadomienia o duplikacie wprowadzonego dokumentu - w treści komunikatu będzie informacja o już wprowadzanych dokumentach wraz z ich datą i kwotą, a nie o dokumencie który jest powtórzony/aktualnie wprowadzany,
 • Zmieniono zachowanie przy przełączaniu okien aplikacji, po powrocie do programu Mała Księgowość pole nie będzie zaznaczane w całości tak jak przy przejściu pomiędzy polami, a kursor pozostanie w miejscu w którym był przy opuszczaniu aplikacji,
 • Poprawiono na deklaracji DSF-1 rok na 2020 przy rozliczaniu rozliczenia za rok 2019,
 • Poprawiono odczytywanie niektórych zamówień z Allegro (strona zamówień nie mogła być odczytana),
 • Poprawiono przepisywanie kwot emerytury z kreatora PIT-40A do formularzy,
 • Poprawiono usuwanie typów listy płac (nie można było usunąć niektórych niepowiązanych typów list płac),
 • Poprawiono pobieranie totalizerów dla linii drukarek Posnet - możliwe jest automatyczne pobranie totalizerów z urządzenia i zaksięgowanie wartości,
 • Poprawiono importowanie plików JPK_FA dla płatników VAT na ewidencji przychodów - rejestr VAT będzie ustawiany domyślnie na 1 - sprzedaż,
 • Poprawiono fiskalizację faktur zaliczkowych dla drukarek Novitus Online oraz Posnet Online,
 • Poprawiono pokazywanie daty zapłaty w historii rozrachunków z kontrahentami dla dokumentów walutowych dla których wartość zapłaty przeliczona na złotówki była mniejsza niż wartość dokumentu przeliczona na złotówki,
 • Poprawiono kodowanie liczby załączników w przypadku składania PIT-36 wspólnie z małżonkiem w sytuacji gdy oboje małżonków składa PIT/36.
Pobierz uaktualnienie 2020.5.1

Wersja 2020.4.1

 • Dodano możliwość zdefiniowania % dofinansowania składek ZUS (tarcza antykryzysowa) w stawkach i współczynnikach modułu płacowego,
 • Dodano możliwość utworzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów za dowolnie wybrany okres dat (Inne\Niestandardowy zakres),
 • Dodano możliwość wyboru dla dowodów wewnętrznych czy ma być używany prefiks "DW" czy "Dowód wewnętrzny nr",
 • Dodano przy księgowaniu dowodów wewnętrznych automatyczne uzupełnianie opisu zdarzenia gospodarczego na podstawie nazwy pozycji z dowodu wewnętrznego, jeżeli w dowodzie wewnętrznym podana jest tylko jedna pozycja,
 • Dodano integrację modułu "Zamówień internetowych" z sklepami "Allegro" oraz "BaseLinker",
 • Dodano możliwość utworzenia zamówienia od odbiorcy na podstawie zamówienia internetowego,
 • Dodano rozliczanie zaliczek dla paragonów fiskalnych dla drukarek Novitus Online, Posnet Online,
 • Dodano możliwość zapisywania faktur do plików XML zgodnych z PEPPOL BIS 3.0 Billing,
 • Dodano możliwość wydruku paragonów (niefiskalnych) w wielu kopiach,
 • Dodano formę transportu do zamówień,
 • Dodano możliwość filtrowania faktur sprzedaży/zakupu oraz dokumentów magazynowych według waluty,
 • Dodano sprawdzanie ciągłości wystawianych faktury,
 • Dodano możliwość wystawienia faktury jako osoba fizyczna (tylko dla faktur FA i tylko w przypadku samozatrudnienia),
 • Dodano opcję wyglądu "Zapamiętuj położenie okien modalnych",
 • Zmieniono przy każdym księgowaniu z innych modułów, aby numer dokumentu był unikatowy dla operacji np. podczas księgowania ZUS Fundusz Pracy - zamiast "ZUS FP" będzie używane "ZUS FP marzec 2020",
 • Poprawiono początkowy rozmiar okien przy włączonym niestandardowym skalowaniu czcionek i okien,
 • Poprawiono obliczanie kwoty rabatu dla wydruków paragonów fiskalnych na drukarkach Optimus/Novitus (w specyficznych warunkach, gdy kwota rabatu zawiera ułamkowe części groszy i powinna być zaokrąglona),
 • Poprawiono przeliczanie podstawy ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w przypadku, gdy przekroczony jest limit kwoty ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i były wprowadzane dodatki lub potrącenia, które podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu bądź rentowemu w poprzednich miesiącach (dodatki te nie były sumowane do kwoty podstawy za poprzednie miesiące),
 • Poprawiono importowanie do księgowania walutowych faktur z pliku JPK_FA(3),
 • Poprawiono spis arkusza inwentaryzacyjnego dla przypadku gdy występowała korekta ceny przyjęcia, a na stanie na dany dzień nie odnotowano towarów z ceną korygowaną (przed korektą),
 • Poprawiono księgowanie faktur korygujących z korektą kursu waluty (do tej pory sytuacja nie była obsługiwana),
 • Poprawiono przy importowaniu dokumentów z plików EPP, jeżeli nie podano kodu kraju wydania numeru NIP w pliku, a kod kraju jest podany w danych kontrahenta, wtedy zostaje użyty kod kraju z danych kontrahenta,
 • Usunięto możliwość eksportu KEDU w wersji 1.3 i typie plików "kdu",
Pobierz uaktualnienie 2020.4.1

Wersja 2020.3.1

 • Dodano możliwość określenia oznaczenia dokumentu dla potrzeb JPK_V7M/JPK_V7K:
  • RO - Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących,
  • WEW - Dokument wewnętrzny,
  • FP - Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy,
  • MK - Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy,
  • VAT_RR - Faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy,
 • Dodano możliwość określenia specjalnych oznaczeń dla dokumentów (grup towarowych GTU oraz innych oznaczeń) na potrzeby JPK_V7M/JPK_V7K,
 • Dodano formularz DSF-1 do Rozliczenia Rocznego,
 • Dodano możliwość wypełniania danych w Rozliczeniu Rocznym na podstawie PIT-11, PIT-40A/11A,
 • Dodano możliwość określania odrębnych identyfikatorów raportu dla DRA2 oraz RCA2 oraz możliwość wyboru tworzonych deklaracji ZUS,
 • Dodano podczas zmiany stanu księgowania dokumentu sprzedaży lub zakupu propozycję usunięcia powiązanego dokumentu księgowego,
 • Dodano możliwość zmiany ceny w kartotece towarów internetowych (tylko Shoper),
 • Dodano więcej możliwości wprowadzania podstaw ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego - z wyborem od którego miesiąca i możliwością wyboru jakie ubezpieczenie chcemy wprowadzić,
 • Dodano specjalną obsługę drukarek Posnet Temo Online (w szczególności w zakresie wydruku faktur dla drukarce fiskalnej),
 • Zmieniono przy księgowaniu dowodów wewnętrznych numer dokumentu z "Dowód wewnętrzny nr" na "DW",
 • Zmieniono sposób obsługi wydruku paragonów fiskalnych na serwerze zdalnie dla wersji sieciowej,
 • Zmieniono sposób obsługi pola "Wartość zapłacono" przy wystawianiu paragonów fiskalnych - ustawiana kwota jest zgodna z ustawieniami formy płatności "Rozlicz całość",
Pobierz uaktualnienie 2020.3.1

Wersja 2020.2.6

 • Dodano przycisk umożliwiający rozliczenie zaliczek dla dokumentów "WZ",
 • Dodano możliwość określenia domyślnego trzeciego członu faktury dla faktur korygujących oraz faktur zaliczkowych niezależnie,
 • Dodano możliwość wprowadzenia numeru KRS,
 • Poprawiono problem z zawieszaniem się modułu Rozliczenie Roczne 2019 w trakcie wydruku lub wysyłania e-deklaracji, jeżeli program uruchomiony był poprzez otworzenie pliku z rozszerzeniem "pit",
 • Poprawiono aby wskazywanie punktu przywracania na podstawie automatycznego archiwum programu uwzględniało również archiwa 7z,
 • Poprawiono w PIT-28 uzupełnianie tekstu treści uzasadnienia ORD-ZU (W wierszu pierwszym uzasadnienia wpisywana była wartość z pola 6a - Rodzaj korekty),
 • Poprawiono w PIT-36 tworzenie e-deklaracji w przypadku gdy wykazana jest zapłacona zaliczka za miesiąc, a należna zaliczka jest zerowa (przed poprawką e-deklaracja wykazywała błędy w schemacie),
 • Poprawiono uwzględnianie inwentaryzacji przy liczeniu dochodu rocznego dla potrzeb Mały ZUS Plus,
 • Usunięto przeliczanie przychodu i kosztów uzyskania przychodu przypadających na podatnika w formularzu PIT/B na podstawie przychodu i koszów spółki (przeliczenie będzie wykonywane tylko jednokrotnie podczas importowania danych),
Pobierz uaktualnienie 2020.2.6

Wersja 2020.2.5

 • Dodano możliwość zmiany parametrów pozycji (ilość, cena, stawka, nazwa) w "Spis z natury dla celów VAT",
 • Dodano możliwość wyłączenia domyślnej formy płatności po jej ustawieniu,
 • Dodano dla dochodu na potrzeby "Mały ZUS plus" dodawanie składek społecznych do dochodu jeżeli uwzględnione były w PKPiR,
 • Zmieniono adres do podpisywania plików JPK Profilem Zaufanym z https://obywatel.gov.pl/podatki/podpisz-jpk-vat-profilem-zaufanym/jpk/upload?xFormsAppName=JPK na https://moj.gov.pl/podatki/podpisz-jpk-vat-profilem-zaufanym/jpk/upload?xFormsAppName=JPK,
 • Zmieniono zapis eksportowanych plików INI dla dokumentów walutowych w obrębie kwot - kwoty zapisywane w plikach są kwotami w walucie,
 • Poprawiono importowanie dokumentów w walutach z pliku EPP (kwoty traktowane są jak w walucie),
 • Poprawiono wybór formy płatności dla faktury na podstawie WZ w sytuacji gdy dla kontrahenta zdefiniowana jest forma płatności oraz domyślna forma płatności jest określona w całym programie,
Pobierz uaktualnienie 2020.2.5

Wersja 2020.2.4

 • Ustawiono domyślną wersję KEDU na 5.0,
 • Poprawiono przeliczanie płac przy niestandardowych stawkach podatkowych (regresja 2020.2.3),
Pobierz uaktualnienie 2020.2.4

Wersja 2020.2.3

 • Dodano do skali podatkowej możliwość określenia "Kwoty zmniejszającej podatek" niezależnie od "Kwoty wolnej od podatku",
 • Dodano obliczanie podatku dla pracowników według zasad obowiązujących w 2020 - przy przekroczeniu progu podatkowego, podatek obliczany jest proporcjonalnie według stawek dla kolejnych progów podatkowych,
 • Dodano obsługę KEDU w wersji 5.1 (w tym obsługę nowych wzorów ZUS DRA cz. II oraz ZUS RCA cz. II),
 • Dodano możliwość obliczenia składek na Mały ZUS plus (wyznaczanych od dochodu),
 • Dodano możliwość wydruku faktur w trybie tekstowym na drukarkach systemowych korzystając z protokołu ESC/POS lub ZPL (Zebra),
 • Dodano możliwość wyboru języka przy wydruku paragonu,
 • Poprawiono generowanie DRA cz. II oraz RCA cz. II dla przypadku gdy eksportowane były dane pracowników (do tej pory cz. II była eksportowana jedynie w trybie sam za siebie),
 • Poprawiono generowanie pliku JPK_VAT (3) w przypadku gdy istnieją dwa dokumenty z tą samą datą, dla tego samego kontrahenta i z tym samym numerem dokumentu, ale jeden oznaczony jest jako korekta - wtedy niezależnie od wartości zostaną one uwzględnione w pliku JPK jako dwa wiersze,
Pobierz uaktualnienie 2020.2.3

Wersja 2020.2.2

 • Poprawiono generowanie e-deklaracji dla załączników PIT/B dla więcej niż dwóch spółek,
Pobierz uaktualnienie 2020.2.2

Wersja 2020.2.1

 • Dodano możliwość wysyłania e-deklaracji z modułu Rozliczenie Roczne 2019,
 • Dodano podstawę składek na ubezpieczenie zdrowotne na 2020 rok,
 • Dodano przy sprawdzaniu duplikatu wprowadzonego dokumentu możliwość porównania daty dokumentów (domyślnym ustawieniem jest nie porównywanie daty ani wartości),
 • Dodano możliwość wprowadzania dokumentów księgowych do innych lat księgowych,
 • Dodano możliwość klonowania dowodów wewnętrznych do innych lata księgowych,
 • Dodano możliwość księgowania faktury na przełomie roku,
 • Dodano podczas zbierania danych do PIT-11 jeżeli dla przychodów z praw autorskich rozpoznawanie czy mają być zastosowane koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust 9 pkt 1-3 ustawy i prawidłowe wprowadzenie ich do PIT-11 mimo nie zaznaczenia tych danych w płacach,
 • Dodano obsługę drukarki fiskalnej Emar Tempo Pro,
 • Dodano do wyliczania rocznej korekty podatku naliczonego transakcji objętych odwrotnym obciążeniem,
 • Dodano w PIT-11 uzupełnianie pola 28 w przypadku gdy nie jest zaznaczone pole 30, a uzupełnione jest pole 37 (niezgodne z opisem do formularza, ale wymagane przez niektóre Urzędy Skarbowe),
 • Dodano możliwość zmiany numeru referencyjnego pliku JPK,
 • Usunięto w mikrorachunku kod kraju "PL" pozostawiając sam numer konta,
 • Poprawiono działanie pola 185 (opis straty z lat ubiegłych) w PIT-36,
 • Poprawiono pobieranie danych do VAT-12 w przypadku podatników będącymi płatnikami VAT - pobierane są tylko wartości 4%, w przypadku nie płatników VAT pobieranie jest tak jak dotychczas (wszystkie wartości),
 • Zmieniono format zapisywanych plików PDF dla UPO aby daty formatowane były w formacie RRRR-MM-DD w celu łatwiejszego sortowania zapisanych plików,
 • Zmieniono dla wydruku potwierdzenia deklaracji zbiorczych PIT-11Z zamiast drukowania informacji o braku urzędu skarbowego (w przypadku kodu urzędu "0000") informację "Ministerstwo Finansów",
 • Usunięto możliwość określania dodatków i potrąceń jako "do wynagrodzenia" - do PIT-11 będą trafiać wszystkie składniki dla których pobierany jest podatek,
 • Ujednolicono nazewnictwo w module Płac,
Pobierz uaktualnienie 2020.2.1

Wersja 2020.1.8

 • Poprawiono odtwarzanie danych z PIT-4R po jego zapisaniu i ponownym otworzeniu, kwoty nie są przeliczane (dotyczy 158, 159) – Jeżeli e-deklaracja PIT-4R nie była utworzona zaraz po aktualizacji formularza, lub jego ręcznym wypełnieniu proszę sprawdzić wartości w wysłanych e-deklaracjach poprzez podgląd e-deklaracji z poziomu,
 • Poprawiono importowanie danych do PIT-28 w przypadku zapisów z wcześniejszych wersji programu oraz stosowania metody ustalania daty przychodu na podstawie daty zdarzenia gospodarczego,
 • Poprawiono w PIT-11 dołączanie danych o zagranicznym numerze identyfikacyjnym podatnika dla podatników o nieograniczonym obowiązku podatkowym (rezydentów) – do tej pory zagraniczny numer identyfikacyjny podatnika był dołączany tylko dla nierezydentów,
 • Dodano opcję „Dodatki do wynagrodzenia traktuj jak do wypłaty” dla formularza PIT-11 – nie dodawanie dodatków „do wynagrodzenia” do wynagrodzenia/przychodu wykazywanego w PIT-11,
 • Zmieniono domyślne ustawienie typu dla dodatków i potrąceń. Dla dodatków i potrąceń domyślny typ zmieniony zostanie na „do wypłaty” – nie będzie on pomniejszał/powiększał wynagrodzenia (w tym do PIT-11),
 • Poprawiono problem związany z pobieraniem kursów walut – lista tabel kursów NBP była pobierana tylko raz na uruchomienie programu co przy pozostawieniu działającego programu przez noc doprowadzało do niepobierania kursów walut – lista będzie ponownie pobierana/odświeżana raz na godzinę,
Pobierz uaktualnienie 2020.1.8

Wersja 2020.1.7

 • Przywrócono (po otrzymaniu kolejnej interpretacji KIS) sposób uwzględnienia w PIT-11 przychodów dla pracowników, którym przysługuje prawo zwolnienia z podatku „PIT dla Młodych”, ale nie złożyli oświadczenia,
 • Poprawiono przenoszenie kwot z PIT/B małżonka do PIT-36,
Pobierz uaktualnienie 2020.1.7

Wersja 2020.1.6

 • Zmieniono sposób uwzględnienia w PIT-11 przychodów dla pracowników, którym przysługuje prawo zwolnienia z podatku „PIT dla Młodych”, ale nie złożyli oświadczenia,
 • Zmieniono w PIT-11 domyślną wartość dla pozycji 5 (Nr informacji) na „01”,
 • Dodano opcję „Drukuj na korektach „pozycja nie znajdowała się na fakturze korygowanej” oraz pozycje z zerową ilością” – domyślnie włączona,
Pobierz uaktualnienie 2020.1.6

Wersja 2020.1.5

 • Dodano Rozliczenie Roczne 2019 PIT-28, PIT-36, PIT-36L PIT-37, PIT-38, PIT-39 z wybranymi załącznikami (bez możliwości wysyłki e-deklaracji – brak opublikowanych schematów e-deklaracji),
Pobierz uaktualnienie 2020.1.5

Wersja 2020.1.4

 • Dodano obsługę wydruku faktur na drukarkach fiskalnych dla protokołu Posnet,
 • Dodano obsługę różnych miesięcy zaliczenia do VAT dla formularza VAT-7 (17) (2017 rok),
 • Dodano możliwość korzystania z dowolnego numeru faktur dla FZ,
 • Dodano obsługę wydruku faktur dla drukarek Novitus Online (zmiana w protokole),
 • Dodano opcję „Potrącenia do wynagrodzenia traktuj jak do wypłaty” dla formularza PIT-11 – nie odejmowanie potrąceń do wynagrodzenia od wynagrodzenia/przychodu wykazywanego w PIT-11,
 • Zmieniono domyślne ustawienie typu dla dodatków i potrąceń. Dla dodatków pozostają one „do wynagrodzenia” tak jak do tej pory, natomiast w przypadku potrąceń domyślny typ zmieniony zostanie na „do wypłaty” – nie będzie on pomniejszał wynagrodzenia,
Pobierz uaktualnienie 2020.1.4

Wersja 2020.1.3

 • Poprawiono wypełnianie PIT-11 dla pracowników, którzy korzystali z zwolnienia z podatku „PIT dla Młodych”,
 • Dodano opcję umożliwiającą wykrywanie dokumentów księgowych bądź kontrahentów którzy zostali zaimportowani z błędnym kodowaniem do programu,
Pobierz uaktualnienie 2020.1.3

Wersja 2020.1.2

 • Poprawiono pobieranie składek społecznych oraz zdrowotnych do formularza PIT-11 dla pracowników, którzy korzystali z zwolnienia z podatku,
Pobierz uaktualnienie 2020.1.2

Wersja 2020.1.1

 • Dodano formularze PIT-11(25), PIT-11Z(25), PIT-4R(9), PIT-8AR(8), IFT-1(15), IFT-1R(15),
 • Dodano możliwość podpisywania deklaracji zbiorczych PIT-11Z danymi,
 • Dodano informacje na temat mikrorachunku w danych firmy i danych właściciela/wspólników,
 • Dodano możliwość pokazania kolumn z pełną nazwą kontrahenta oraz adresem kontrahenta dla rejestrów VAT,
 • Zmieniono na fakturze napis „z dnia” na „Data faktury”,
 • Zmieniono w klonowaniu faktur ustawienie pola „Metoda kasowa”, pole klonowane jest z oryginalnej faktury, zamiast ustawiane na podstawie ustawień firmy,
 • Zmieniono w realizacji zamówień, w przypadku tworzeniu dokumentów WZ zapamiętywanie formy płatności z bazowego dokumentu,
 • Zoptymalizowano przenoszenie danych z tabel SQL do DBF ponad dwukrotnie. Ma to wpływ na prędkość uruchamiania oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa przy pracy z serwerem SQL,
 • Poprawiono weryfikację konta bankowego w Wykazie Podatników dla przypadków gdy konto nie widnieje w wykazie dla danego podmiotu, ale jest zgodny ze stosowanym wzorcem i pasuje do jednego z rachunków wyświetlonych na wykazie dla tego podmiotu,
Pobierz uaktualnienie 2020.1.1