Regulamin

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Usługodawcą jest Gremi Media SA („Usługodawca”, bądź „GM”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, (00-838) Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Rejestrowy pod numerem KRS: 0000660475, NIP: 522-01-03-673, REGON: 002050380, adres e-mail: pomoc@rp.pl, nr tel.: +48 22 263 02 03 (w godzinach od 9:00 do 17:00), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
 2. Sprzedawcą Produktów udostępnianych w ramach Sklepu („Sprzedawca”) jest e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie (00-838), przy ul. Prostej 51, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000304553, NIP: 8951827513, REGON: 933049202, o kapitale zakładowym 1 809 000,00 zł (w całości opłaconym), adres e-mail: malaksiegowosc@rp.pl, nr tel.: +48 22 263 02 08, (w godzinach od 9:00 do 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Umożliwienie korzystania ze Sklepu jest Usługą świadczoną przez GM na zasadach określonych w Regulaminie Świadczenia Usług przez Gremi Media SA (link).
 4. Wszelkie prawa do Sklepu i zawartych w nim oraz udostępnianych za jego pośrednictwem treści, w tym prawa własności intelektualnej, prawa do nazwy, domeny internetowej, oprogramowania, baz danych – podlegają ochronie prawnej.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zamieszczania w Sklepie w różnej formie treści o charakterze komercyjnym, w tym reklam oraz treści promocyjnych, itp.
 6. Aktualny wykaz oferowanych Produktów dostępny jest pod adresem https://mk.rp.pl/cennik/
 7. Użyte w treści określenie i zwroty mają następujące znaczenie:
  • Cena – opłata należna Sprzedawcy za Produkty, podawana w Serwisie obok Produktu;
  • Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  • Formularz Zamówienia – interaktywny formularz, przeznaczony do utworzenia Konta oraz złożenia Zamówienia, w tym poprzez wybranie Produktu, podanie danych do faktury i określenie warunków Umowy oraz sposobu płatności;
  • Hasło – ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w procesie Rejestracji;
  • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny;
  • Konto – indywidualny, oznaczony Loginem i Hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, tworzony w ramach Formularza Zamówienia, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach, dzięki któremu możliwa jest edycja ww. danych, a także korzystanie przez Użytkownika z udostępnianych przez Usługodawcę funkcjonalności Serwisu, w tym zakup Produktów;
  • Login – adres e-mail Użytkownika konieczny do uzyskania dostępu do Konta, podawany przez Użytkownika podczas Rejestracji;
  • Produkt – aktualnie dostępny w Sklepie produkt w postaci pliku instalacyjnego oraz klucza aktywacyjnego do oprogramowania księgowego, nie zapisany na nośniku materialnym,  zapewniany przez Sprzedawcę; Produkt ze względu na swoje właściwości (program księgowy) nie jest przeznaczony dla konsumentów.
  • Rejestracja – jednorazowa czynność faktyczna dokonywana przez Użytkownika, z wykorzystaniem Formularza Zamówienia w celu utworzenia Konta, umożliwiająca korzystanie z Usług, składanie Zamówień oraz zakup Produktów;
  • Sklep – sklep internetowy dostępny dla Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu sprzedaży Produktów przez Sprzedawcę;
  • Umowa – umowa o świadczenie usług droga elektroniczną;
  • Umowa Sprzedaży Produktów – umowa sprzedaży Produktu dostępnego w Sklepie;
  • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług – na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; w przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Serwisu, w tym ze Sklepu, oraz wykonywaniem praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika, może dokonać w jego imieniu wyłącznie osoba należycie do tego umocowana;
  • Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów;
  • Zawartość – wszelkie treści (w szczególności teksty, dane, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, itp.) niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu ich zapisu lub przedstawienia, umieszczone i udostępnione w ramach Serwisu.
 8. Regulamin określa w szczególności zasady:
  • świadczenia Usług na rzecz Użytkowników przez Usługodawcę w zakresie przewidzianym zgodnie z Regulaminem;
  • nabywania Produktów, w tym zawierania Umów Sprzedaży Produktów pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikami;
  • zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi.
 9. Nabywanie Produktów, w tym zawieranie Umów Sprzedaży Produktów pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem wymaga założenia Konta przez Użytkownika.
 10. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 11. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Założenie Konta w Serwisie wymaga akceptacji przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
 12. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia składane Usługodawcy i Sprzedawcy w postaci elektronicznej, Użytkownik powinien kierować na następujący adres poczty elektronicznej: malaksiegowosc@rp.pl

II USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ZAKRES USŁUG

 1. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego Użytkownika posiadającego możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.
 2. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną Usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta.
 3. Usługa korzystania z Konta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.
 4. Świadczenie Usług przez Usługodawcę odbywa się na podstawie Umowy zawieranej pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem.
 5. Korzystanie z Serwisu polegające wyłącznie na przeglądaniu i odczytywaniu znajdujących się na jego stronach informacji i danych, nie wymaga Rejestracji i jest bezpłatne. Umowa jest w takim przypadku zawierana każdorazowo z chwilą skorzystania z Serwisu.
 6. W ramach formularza Zamówienia dokonywana jest automatyczna rejestracja Konta Użytkownika.
 7. Użytkownik w ramach Formularza Zamówienia podaje obowiązkowo adres e-mail, Imię i Nazwisko, a w przypadku przedsiębiorców i innych instytucji zamiast Imienia i Nazwiska numer NIP.
 8. Dokonując Rejestracji w ramach Formularza Zamówienia Użytkownik oświadcza poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, że zapoznał się z Regulaminem, w tym z Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania, co jest niezbędne dla skutecznej Rejestracji.
 9. Zatwierdzenie Formularza Zamówienia z danymi podanymi przez Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika, że podane w odnośnym Formularzu dane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym, a ponadto nie naruszają praw innych osób lub podmiotów, obowiązującego prawa lub prawem chronionej tajemnicy, ani dobrych obyczajów.
 10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych.
  Po prawidłowym wypełnieniu Formularza Zamówienia Usługodawca potwierdza założenie Konta w Serwisie wysyłając do Użytkownika wiadomość e-mail na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
  Usługodawca może, w razie zaistnienia w tym względzie uzasadnionych wątpliwości, uzależnić potwierdzenie Rejestracji od uwiarygodnienia danych wpisanych w Formularzu Rejestracyjnym.
 11. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego każdorazowego informowania Usługodawcy o zmianie jego danych podanych w wyniku Rejestracji. Brak takiej aktualizacji może skutkować brakiem możliwości prawidłowego świadczenia Usług, w tym sprzedaży Produktów.
 12. Konto oraz Login mogą być przypisane tylko do jednego Użytkownika, przy czym może on posiadać tylko jedno Konto.
 13. Usługi świadczone są nieodpłatnie i obejmują:
  • udostępnianie Konta Użytkownikowi;
  • zapewnienie możliwości korzystania ze Sklepu w celu składania w nim Zamówień i zawierania Umów Sprzedaży Produktów.

III USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUG

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Użytkownik powinien dysponować:
  • urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
  • aktualną wersją wybranej przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Apple Safari; wraz włączoną obsługą technologii cookies oraz JavaScript.
 2. Usługodawca zastrzega możliwość przerw technicznych w działalności Serwisu w celu przeprowadzenia konserwacji lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy sklepu internetowego funkcjonującego w ramach Serwisu, a także z innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy (jak siła wyższa, działanie lub zaniechanie osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, itp.).

IV USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa, w ramach której Użytkownik korzysta z Konta, zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę założenia Konta.
 2. Użytkownik ma obowiązek potwierdzenia Konta przez kliknięcie linku aktywacyjnego z wiadomości e-mail otrzymanej po utworzeniu Konta oraz ustawienia Hasła logowania do Konta.
 3. Użytkownik może w każdym czasie, bez podawania przyczyn, zrezygnować z Konta, składając Usługodawcy oświadczenie przez wybranie opcji „Usuń Konto” w Profilu Użytkownika, co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy o korzystanie z Konta przez Użytkownika i trwałym usunięciem tego Konta.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania zawartej z Użytkownikiem Umowy w zakresie korzystania z Konta, z ważnych przyczyn niezależnych od Usługodawcy, tj. mających istotne znaczenie dla świadczenia Usług, jak np. zmiana obowiązujących przepisów – z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia.
 5. Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia Usług, zablokowania dostępu do Konta, a także rozwiązania Umowy o korzystanie z Konta bez zachowania okresu wypowiedzenia i usunięcia Konta Użytkownika korzystającego z Usług w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 6
 6. Usługodawca przesyła oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia na adres e-mail podany przez Użytkownika w ramach Rejestracji, wskazując jakiego Konta ono dotyczy.
 7. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi i usunąć Konto Kupującego, jeżeli zostało ono założone ponownie po rozwiązaniu Umowy przez Usługodawcę i usunięciu Konta z Serwisu wskutek naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
 8. Korzystanie z funkcjonalności Sklepu jest nieodpłatne.

V UMOWA SPRZEDAŻY PRODUKTÓW – ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Sprzedawca reklamuje Produkty w Sklepie, podając istotne cechy Produktu, w szczególności  Cenę Produktu.
 2. Usługodawca i Sprzedawca zastrzegają sobie prawo zmian w zakresie Produktów prezentowanych na stronach Serwisu.
 3. Umieszczenie Produktu w Sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zakupu Produktu złożoną przez Użytkownika. Wysłanie przez Sprzedawcę na podany przez Użytkownika adres e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Użytkownika i skutkuje zawarciem Umowy Sprzedaży Produktów.
 5. Złożenie Zamówienia wymaga w szczególności wybrania Produktu i sposobu płatności.
 6. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu.
 7. Zawarcie Umowy Sprzedaży Produktów następuje w momencie przyjęcia przez Sprzedawcę złożonego przez Użytkownika Zamówienia.
 8. Po przyjęciu Zamówienia Sprzedawca może dokonać weryfikacji poprawności danych podanych w Zamówieniu oraz danych Użytkownika.
 9. W razie błędów w Zamówieniu lub w danych Użytkownika, Sprzedawca podejmuje próbę skontaktowania się z Użytkownikiem w celu ich poprawienia. W razie niemożliwości skontaktowania się z Użytkownikiem lub niemożności poprawienia błędów, Sprzedawca może anulować Zamówienie, informując o tym Użytkownika. W razie zapłacenia przez Użytkownika Ceny Sprzedawca zwróci dokonaną przedpłatę w terminie 14 dni od dnia anulowania Zamówienia.
 10. W przypadku gdy Użytkownik składa Zamówienie podając numer NIP firmy lub instytucji, niezwłocznie po zaksięgowaniu przez Sprzedawcę zapłaty za dokonane Zamówienie wystawiana jest Faktura VAT na podane w Formularzu Zamówienia dane. Faktura dostępna jest w Profilu Użytkownika po zalogowaniu na Konto.
 11. Osoba fizyczna składająca zamówienie w Sklepie, może zażądać wystawienia Faktury VAT imiennej do Zamówienia. W tym celu Użytkownik ma obowiązek uzupełnienia wszystkich danych w Profilu Użytkowania. Żądanie wystawienia Faktury VAT realizowane jest przez wybranie przycisku „Faktura” w Profilu Użytkownika po zalogowaniu się na Konto.
 12. Każdorazowo Użytkownik jest informowany o fakcie wystawienia Faktury VAT drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail
 13. Faktury VAT wystawnie są w wersji elektronicznej (plik PDF).
 14. Faktury VAT możliwe są do pobrania w Profilu Użytkownika po zalogowaniu się na Konto.

VI UMOWA SPRZEDAŻY PRODUKTÓW – PŁATNOŚCI

 1. Dla każdego Zamówienia złożonego przez Użytkownika obowiązuje Cena podana przy zamawianym Produkcie w momencie złożenia Zamówienia.
 2. Ceny podawane są w złotych i są cenami brutto (uwzględniającymi aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT). Użytkownik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tytułu zakupu Produktu.
 3. Usługodawca oraz Sprzedawca zastrzegają sobie prawo zmiany Cen Produktów. Zmiany te nie dotyczą Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany Ceny do systemu informatycznego Serwisu.
 4. Użytkownik może wybrać jeden z przewidzianych przez Sprzedawcę, dostępnych w Serwisie w chwili składania Zamówienia sposobów płatności, w tym: płatność kartą płatniczą, płatność przelewem elektronicznym w tym płatność BLIK lub płatność na podstawie faktury proforma.
 5. Pośrednikiem w realizacji płatności jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 7792308495.
 6. Użytkownik zobowiązany jest zapłacić za zakupione Produkty w terminie 4 dni od dnia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania na rachunku bankowym PayU S.A. W razie braku zapłaty pełnej Ceny w terminie, Sprzedawca może anulować Zamówienie Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. Jeżeli Użytkownik zapłacił część Ceny, Sprzedawca zwraca mu wpłaconą kwotę.
 7. Dokonując płatności na podstawie faktury proforma, w tytule przelewu należy podać dokładny tytuł przelewu wygenerowany przez Serwis. W razie niepodania tego tytułu Sprzedawca podejmuje starania w celu ustalenia dla jakiego numeru Zamówienia była dokonywana wpłata, w szczególności kontaktuje się z Użytkownikiem. W razie niemożliwości ustalenia numeru Zamówienia do danego przelewu, Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, zaś zamówienie zgodnie z ust. 6 powyżej będzie anulowane.
 8. Dokonanie płatności automatycznie odnawialnych jest dostępne wyłącznie poprzez kartę płatniczą. Użytkownik ma możliwość wybrania automatycznego przedłużania okresu korzystania z opłaconego Produktu na kolejny okres dostępny dla tego Produktu, z zachowaniem wcześniejszych warunków umowy o jego świadczenie. Oznacza to, że po zakończeniu okresu, za jaki został opłacony Produkt, karta płatnicza Użytkownika zostanie obciążone za kolejny taki sam okres, zaś korzystanie z Produktu będzie przedłużone o ten okres. W przypadku zmiany ceny Sprzedawca poinformuje Użytkownika na 168 godzin przed zmianą ceny o nowym cenniku Produktu. Autoodnawialność płatności i co się z tym wiąże przedłużenie korzystania z Produktu w takim systemie na dalszy ww. okres, mogą być anulowane przez Użytkownika:
  • w terminie najpóźniej na 48h przed rozpoczęciem kolejnego okresu korzystania z Produktu;
  • w Panelu Użytkownika po zalogowaniu się na Konto

W przypadku nieanulowania przez Usługobiorcę Zamówionego Produktu w tym terminie, dostęp do Produktu zostanie zakończony w dacie określonej zgodnie ze złożonym Zamówieniem. W innym przypadku dostęp do Produktu będzie kontynuowany na kolejne okresy korzystania. Użytkownik będzie każdorazowo informowany przez Sprzedawcę o fakcie automatycznego przedłużenia dostępu do zamówionego Produktu przy wyborze przez Użytkownika płatności cyklicznych z zachowaniem wskazanych powyżej warunków.

VII ZASADY UDOSTĘPNIANIA I KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW

Informacje o warunkach korzystania z programu komputerowego dostępnego w Sklepie, określone przez producenta oprogramowania, w tym o wymaganiach systemowych dostępne są w Serwisie w zakładce Pomoc.

VIII INFOLINIA

 1. Sprzedawca udostępnia infolinię pod numerem telefonu +48 22 263 02 08 („Infolinia”).
 2. Za pośrednictwem Infolinii Użytkownik może w każdym momencie uzyskać informacje dotyczące zasad funkcjonowania Sklepu i dotyczące złożonego przez niego Zamówienia oraz Produktów.
 3. Infolinia nie służy do składania reklamacji, jak również do składania zamówień.
 4. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do godziny 17:00, w Dni Robocze.
 5. Koszt połączenia z infolinią określa cennik właściwego operatora.

IX KOMUNIKACJA

Do odbioru wszelkich oświadczeń składanych Sprzedawcy przez Użytkownika upoważniony jest Sprzedawca. Sprzedawca jest uprawniony również do składania oświadczeń w odpowiedzi na oświadczenia Użytkownika związane z Umową Sprzedaży Produktów.

X REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Produktów, o których mowa w Regulaminie, Użytkownik może składać w formie pisemnej, w tym za pomocą listu poleconego, na adres Sprzedawcy wskazany w części I ust. 2 Regulaminu.
 2. Reklamacje dotyczące usług o których mowa w regulaminie Użytkownik może składać w formie pisemnej, w tym za pomocą listu poleconego, na adres Usługodawcy wskazany w części I ust. 1 Regulaminu.
 3. W przypadku Produktów dostępnych w Serwisie, reklamacja może dotyczyć także niedostarczenia lub opóźnienia w dostarczeniu pliku instalacyjnego lub klucza aktywacyjnego do oprogramowania księgowego.
 4. O ile obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa nie stanowią inaczej, Użytkownik może złożyć reklamację najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 5. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko, adres e-mail i adres korespondencyjny Użytkownika.
 6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji (rekomendowane jest, aby była ona przesyłana listem poleconym) przez Użytkownika.
 7. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
 8. O decyzji Usługodawcy lub Sprzedawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres e-mail lub adres korespondencyjny podany przy składaniu reklamacji.

XI PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych zawarto w Polityce Prywatności na https://gremimedia.pl/polityka-prywatnosci-serwisow.html

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługobiorcy zostaną poinformowani o treści zmiany Regulaminu z 30 dniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmiany, poprzez umieszczenie tej wiadomości, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji – w ramach Serwisu przez co najmniej 15 dni.
 2. Usługobiorcy przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie Usług najpóźniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu. Oświadczenie Usługobiorcy w tym przedmiocie wymaga przesłania na adres na adres e-mail: malaksiegowosc@rp.pl
 3. Umowy Sprzedaży Produktów są zawierane w języku polskim.
 4. Zmiana danych adresowych lub kontaktowych dotyczących Usługodawcy określonych w Regulaminie, ani zmiana adresu siedziby Usługodawcy nie stanowią zmiany Regulaminu.
 5. Ewentualne spory powstałe miedzy Usługobiorcą a Sprzedawcą rozstrzygane będą̨ przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 6. Pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy, Usługobiorca może kierować na adres e-mail: malaksiegowosc@rp.pl

Regulamin wchodzi w życie dnia 01.02.2020 r.

XIII POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PayU SA

 1. Zlecenie realizacji płatności: Zlecenie wykonuje PayU SA; Dane Klienta, numer zamówienia oraz kwota płatności dostarczane są PayU SA przez Sprzedawcę; Zlecenie jest przekazywane do realizacji po otrzymaniu przez PayU SA wpłaty od Klienta. Płatność udostępniana jest Sprzedawcy w ciągu 1 godziny, nie później niż do końca następnego dnia roboczego; PayU SA nie pobiera opłaty od realizacji usługi.
 2. Dokonując zakupu Produktu Użytkownik akceptuje Zasady płatności PayU.
 3. Administratorem danych osobowych przekazywanych w celu obsługi płatności za Zamówienie jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 7792308495. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji transakcji płatniczej. Klient będzie powiadamiany o statusie realizacji płatności, rozpatrywania reklamacji, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PayU.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z PayU w procesie realizacji płatności. W zależności od wybranej przez Klienta metody płatności mogą to być: banki, instytucje płatnicze, instytucje pożyczkowe, organizacje kart płatniczych, schematy płatnicze), ponadto podmioty wspierające działalność PayU tj. dostawcy infrastruktury IT, dostawcy narzędzi do analizy ryzyka płatności a także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane Klienta mogą zostać udostępnione akceptantom celem poinformowania ich o statusie realizacji płatności. Klientowi przysługuje prawo dostępu do danych, a także do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowania oraz do przenoszenia i usunięcia danych. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji płatności, a brak podania danych może skutkować odrzuceniem płatności. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych przez PayU znajdziesz w Polityce Prywatności.