Ewidencje

Powrót do strony głównej
Ewidencje


Jeżeli w danych firmy zaznaczona zostanie opcja „Wiele ewidencji” to będzie można prowadzić w programie wiele ewidencji Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, ewidencji przychodów, ewidencji najmu bądź ewidencji VAT. Po wybraniu tej opcji w oknach dotyczących tych ewidencji pojawi się nowy przycisk „Ewidencja” służący do zmiany numeru przeglądanej ewidencji. Numer aktywnej ewidencji będzie znajdował się na pasku okna np. „Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów na miesiąc marzec [ 1 – Ewidencja podstawowa]”. Zmiany numeru ewidencji można również wykonać wybierając ikonę w prawym górnym rogu ekranu.

Dzięki korzystania z opcji wielu ewidencji można zaksięgować dokumenty np. do czterech ewidencji i wydrukować cztery oddzielne rejestry VAT dla poszczególnych ewidencji oraz jedną ewidencję dla Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów wybierając opcję „<Brak ewidencji/Wszystkie ewidencje>”. Dobór sposobów łączenia i podziału ewidencji zależy tylko od użytkownika.

W celu wprowadzenia dokumentu do ewidencji należy w oknie wprowadzania dokumentów wybrać za pomocą przycisku „Ewidencja” numer ewidencji do której, chcemy wprowadzić dokument i nacisnąć przycisk „Nowy”. Numer ewidencji, do której wprowadzany jest dokument będzie prezentowany w identyczny sposób jak ma to miejsce w przypadku okien ewidencji. W przypadku gdy zaczniemy wprowadzać już dokument i chcemy zmienić numer ewidencji bez utraty danych należy skorzystać z ikony znajdującej się w prawym dolnym rogu okna. Ikona ta służy do zmiany ewidencji. Każdy dokument może należeć tylko do jednej ewidencji.

W programie istnieje ewidencja podstawowa oznaczana numerem „0” i nazywana „Brak ewidencji”. Własne ewidencje można zdefiniować w kartotece ewidencji.


Jak posługiwać się oknem kartoteki ewidencji?
wprowadzanie nowej kartoteki ewidencji

Opcja ta służy do wprowadzenia do systemu nowej ewidencji. Podczas wprowadzania nowej ewidencji należy podać następujące dane:

Numer – numer ewidencji. Numer ten używany będzie na potrzeby wewnętrzne programu.
Opis – opis ewidencji.

edycja wprowadzonej ewidencji.

Podczas edycji wprowadzonej ewidencji można zmienić jej opis.
wydruk kartoteki ewidencji.

Funkcja ta służy do wydrukowania listy wprowadzonych ewidencji.
usunięcie ewidencji.

Funkcja ta służy do usunięcia ewidencji z kartoteki. Po usunięciu ewidencji z kartoteki, wszystkie dokumenty wprowadzone do danej ewidencji zostaną przeniesione do ewidencji podstawowej „0” nazywanej w programie „Brak ewidencji”. Dokumenty te nie zostaną automatycznie usunięte. W przypadku, gdy chcielibyśmy usunąć wszystkie dokumenty dotyczące określonej ewidencji należy usunąć je w oknie dokumentów zaksięgowanych.


Uwaga! Opcja ta dostępna jest wtedy i tylko wtedy gdy w edycji danych firmy zaznaczymy, iż prowadzimy wiele ewidencji.