Kartoteka środkow trwałych

Powrót do strony głównej
Do czego służy okno kartoteki środków trwałych?


Okno kartoteki środków trwałych służy do wprowadzania dokumentów środków trwałych, edytowaniu niektórych ich pól. Kartoteka nie jest „Ewidencją środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych”, ma charakter czysto pomocniczy. Zasadniczą ewidencją jest ewidencja środków trwałych oraz roczna tabela amortyzacyjna. W kartotece możemy między innymi wprowadzić nowe środki trwałe.

Jak zarządzać kartoteką środków trwałych?
a w nim:

 • BO – bilans otwarcia. Wprowadzenie BO, które zostało opisane w rozdziale dotyczącym rozpoczęcia pracy z modułem „Środki trwałe”
 • OT – zakup środka trwałego. Zakup nowego lub wytworzenie we własnym zakresie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Dla tej czynności wprowadzamy następujące dane:
  • Nr dokumentu jest to 20 znakowy kolejny numer dokumentu OT
  • Data dokumentu jest to data dokumentu OT
  • Nr dokumentu nabycia jest to 30 znakowy numer dokumentu nabycia środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych
  • Data nabycia jest to data nabycia środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych
  • Data przyjęcia do użytkowania jest to data przyjęcia do użytkowania środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych
  • Numer inwentarzowy jest to 20 znakowy numer inwentarzowy środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych, który w ewidencji środków trwałych jest niepowtarzalny i moduł nie dopuszcza do wprowadzenie środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych który posiada nr inwentarzowy istniejący już w kartotece
  • Symbol klasyfikacji środka trwałego jest to 20 znakowy symbol klasyfikacji środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych zgodny z „Wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych” (zał. Nr 1 do „Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”)
  • Nazwa środka trwałego jest to 50 znakowa nazwa określająca środek trwały lub wartość niematerialną i prawną
  • Charakterystyka jest to dodatkowy opis środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej
  • Dostawca-wykonawca nazwa określająca dostawcę lub wykonawcę środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej
  • Typ środka trwałego lub niematerialnej i prawnej
  • Numer fabryczny środka trwałego nadany przez dostawcę bądź wykonawcę
  • Miejsce użytkowania miejsce użytkowania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej
  • Wartość początkowa jest to wartość początkowa środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych
  • Rodzaj amortyzacji możemy wybrać z możliwych rodzajów amortyzacji środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych.
  • Stawka amortyzacji jest to stawka amortyzacji zgodna z „Wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych” (zał. Nr 1 do „Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”). Dla amortyzacji jednorazowej automatycznie wprowadzana jest wartość 100
  • Współczynnik przeliczeniowy służy do podwyższenia lub obniżenia stawki amortyzacyjnej np.: dla metody degresywnej taki współczynnik nie może być większy niż 2.0 a w określonych przez ustawodawcę przypadkach nie może być większy niż 3.0. Dla metody liniowej np. dla gr. (symbol klasyfikacji) 4-6 i 8 może być nie wyższy niż 2.0 ze względu na szybki postęp techniczny. Dla amortyzacji jednorazowej automatycznie wprowadzana jest wartość 1.0
  • Amortyzacja sezonowa (miesiące) należy zaznaczyć odpowiednie miesiące, w których będzie naliczana amortyzacja sezonowo
  • Sezon Zaznacz jeśli zgodnie z art.22h ust.5 Ustawy o PIT od używanych sezonowo środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wysokość odpisu miesięcznego w okresie ich wykorzystywania ustalana będzie przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez 12 miesięcy w roku w przeciwnym wypadku ustalana będzie przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy w sezonie
  • Zaktualizowana wartość jest automatycznie wyliczana. (Jest to nowa wartość środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej powstała po przeliczeniu wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej odpowiednim współczynnikiem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów. Ostatnia taka aktualizacja miała miejsce w 1995 roku.)
  • Miesięczny odpis jest to kwota miesięcznego odpisu amortyzacyjnego środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych, która jest automatycznie wyliczana.Dla metody amortyzacji jednorazowej jest to odpis miesięczny przypadający w miesiącu przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych w momencie przekazania środka trwałego do użytkowania w danym roku podatkowym.
  • Roczny odpis wyliczany jest na podstawie miesięcznego odpisu przemnożony przez 12 w przypadku amortyzacji liniowej i degresywnej.
  • 30% w dniu przekazania Art.22k ust.4 Zgodnie z ustawą o Podatku dochodowym od osób fizycznych Art.22k ust.4 „Odpisów amortyzacyjnych można dokonywać od wartości początkowej fabrycznie nowych środków trwałych, zaliczonych do grup 3-6 Klasyfikacji, w pierwszym roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, w wysokości 30% tej wartości. Dalsza amortyzacja zostanie naliczona dopiero za styczeń następnego roku podatkowego.
  • Stawka*3*proporcja w dniu przekazania Art.22k ust.5 Zgodnie z ustawą o Podatku dochodowym od osób fizycznych Art.22k ust.5 „Jeżeli wysokość odpisów ustalonych zgodnie z ust. 4 byłaby niższa od odpisów obliczonych zgodnie z ust. 1, wówczas podatnicy mogą dokonywać odpisów przy zastosowaniu stawki z Wykazu stawek amortyzacyjnych podwyższonej o współczynnik nie wyższy niż 3,0. W tym wypadku roczną kwotę amortyzacji ustala się w proporcji do liczby pełnych miesięcy pozostałych do końca roku, od momentu wprowadzenia środków do ewidencji.” Całość rocznej kwoty amortyzacji zostanie naliczona w miesiącu przekazania. Dalsza amortyzacja zostanie naliczona dopiero za styczeń następnego roku podatkowego.
  • do 50000 Euro w roku w dniu przekazania Art.22 k ust.7 Zgodnie z ustawą o Podatku dochodowym od osób fizycznych Art.22k ust.7

   7.Podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 11, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

   8. Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w ust. 7, nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, lub stosować zasady określone w art. 22h ust. 4. Od następnego roku podatkowego podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych zgodnie z ust. 1 lub art. 22i; suma odpisów amortyzacyjnych, w tym dokonanych w pierwszym roku podatkowym oraz niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 1, nie może przekroczyć wartości początkowej tych środków trwałych.

   9. Przy określaniu limitu, o którym mowa w ust. 7, nie uwzględnia się odpisów amortyzacyjnych od nieprzekraczającej 3 500 zł wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22f ust. 3.
  • wartość jednorazowego odpisu w zł należy podać wartośc jednorazowego odpisu w zł w ramach określonego limitu 50000 zł zgodnie z art 22 ust 7,8,9
  • Sam.osob. > 20000 eur należy zaznaczyć tę opcję tylko dla samochodów osobowych o wartości początkowej powyżej 20 000 euro, gdy odpis amortyzacyjny zaliczany do kosztów uzyskania przychodów ma być ograniczony do odpisu do kwoty obliczonej od 20 000 euro przeliczonej na zł wg kursu średniego NPB z dnia przekazania go do użytkowania.
  • Kurs Kurs NBP z dnia przekazania środka do użytkowania. Jeśli komputer posiada podłączenie do Internetu program sam pobierze odpowiedni kurs i dokona przeliczeń, w innym wypadku należy podać odpowiedni kurs.
  • Wartość Równowartość 20 000 euro przeliczona na złotówki po podanym kursie.
  • Miesięczny odpis Miesięczny odpis obliczony od równowartości 20 000 euro w złotówkach wg stawki dla danego środka do wysokości którego będą ograniczone koszty uzyskania przychodów dla odpisu amortyzacyjnego.
  • Czy odpis do KUP należy zaznaczyć tę opcję jeśli do Kosztów Uzyskania Przychodu będzie zaliczany miesięczny odpis amortyzacyjny wyliczony w odpowiedniej proporcji.
  • % zaliczenia do KUP. – należy podać w jakim udziale procentowym będzie zaliczany do KUP miesięczny odpis amortyzacyjny.
  • Miesięczna kwota do wyliczenia % zal. do KUP. – należy podać kwotę na podstawie, której zostanie obliczony % zaliczenia odpisu amortyzacyjnego do KUP. Kwota ta, może być ograniczona przez program, w zależności od wprowadzanoch danych, do wysokości
   miesięcznego odpisu lub miesięcznego odpisu dla samochodów osobowych do 20000 Euro. Kwotę jak i % zaliczenia do KUP można zmienić w każdej chwili w kartotece środka trwałego pod przyciskiem POPRAW.
  • M-c rozpoczęcia amortyzacji wybieramy miesiąc, od którego zaczynamy amortyzację środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych. W przypadku BO jest to miesiąc dokumentu BO lub następny. Dla opcji do 50000 Euro w roku w dniu przekazania Art.22 k ust.7 miesiąc rozpoczęcia amortyzacji zawsze będzie podawany jako styczeń roku następnego, gdyż w tym miesiącu następuje naliczenie pierwszego odpisu amortyzacyjnego ( poza jednorazową amortyzacją do wysokości przysługującego limitu) po wykorzystaniu przysługującego limitu.

   Uwaga!
   Gdy wybieramy opcję do 50000 Euro w roku w dniu przekazania Art.22 k ust.7 należy w Rodzaj amortyzacji, Stawka amortyzacji, Współczynnik przeliczeniowy wprowadzić dane zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacji i przepisów dla danego środka trwałego.
   Opcja 30% w dniu przekazania Art.22k ust.4dostępna jest tylko dla nowo zakupionych środków trwałych do roku 2006 włącznie. Od roku 2007 nie ma już tej opcji.
   Opcja Stawka*3*proporcja w dniu przekazania Art.22k ust.5dostępna jest tylko dla nowo zakupionych środków trwałych do roku 2006 włącznie. Od roku 2007 nie ma już tej opcji.

 • MT – modernizacja środka trwałego. Modernizacja-ulepszenie (MT) istniejącego środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych. Dla tej czynności wprowadzamy następujące dane:
  • Nr dokumentu jest to 20 znakowy kolejny numer dokumentu MT
  • Data dokumentu jest to data dokumentu MT
  • Wartość modernizacji podajemy wartość modernizacji – ulepszenia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Dla metody degresywnej wartość modernizacji – ulepszenia będzie miała wpływ na wielkość odpisów amortyzacyjnych dopiero w następnym roku podatkowym. Dla metody liniowej wartość modernizacji – ulepszenia będzie miała wpływ na wielkość odpisów amortyzacyjnych dopiero w następnym miesiącu. Dla metody jednorazowej wartość modernizacji – ulepszenia będzie miała wpływ na wielkość odpisów amortyzacyjnych w miesiącu modernizacji
 • LT – likwidacja Srodka trwałego. Likwidacja lub zbycie (LT) istniejącego środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych. Dla tej czynności wprowadzamy następujące dane:
  • Nr dokumentu jest to 20 znakowy kolejny numer dokumentu LT
  • Data dokumentu jest to data dokumentu LT
  • Data likwidacji lub data zbycia podajemy datę likwidacji lub datę zbycia środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych
  • Podstawa jest to 25 znakowy opis podstawy likwidacji lub zbycia środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych
  • Sprzedaż nalezy zaznaczyć jeśli dany środek trwały jest likwidowany w związku z jego sprzedażą
 • PK – korekta wartości środka trwałego. Korekta (PK) wartości inwentarzowej, wartości umorzenia, wartości naliczonej amortyzacji. Na podstawie Art.22g Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ust.19:

  Jeżeli wartość początkowa środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych została ustalona niezgodnie z ust. 1 – 18, podatnik dokonuje korekty tej wartości początkowej. Korekta wartości początkowej powoduje obowiązek odpowiedniej zmiany wysokości dokonanych odpisów amortyzacyjnych oraz należnego podatku wraz z należnymi odsetkami za poszczególne okresy sprawozdawcze, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu oddania do używania lub ulepszenia środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej

  Dla tej czynności wprowadzamy następujące dane:

  • Nr dokumentu jest to 20 znakowy kolejny numer dokumentu PK
  • Data dokumentu jest to data dokumentu PK
  • Korekta wartości inwentarzowej jest to korekta wartości inwentarzowej
  • Korekta wartości umorzenia jest to korekta wartości umorzenia
  • Korekta wartości naliczonej amortyzacji jest to korekta wartości naliczonej amortyzacjipodgląd

Możliwość podglądu danych zawartych w kartotece środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnejpoprawa

Możliwość poprawy niektórych danych środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej takich jak numer dokumentu zakupu, data zakupu (w ramach miesiąca zakupu), data przyjęcia do użytkowania (w ramach miesiąca), symbol klasyfikacji, nazwa, charakterystyka, dostawca-wykonawca, miejsce użytkowania a także danych dotyczących amortyzacji samochodu osobowego powyżej 20 000 euro.zmiana współczynnika przeliczeniowego


Możliwość korekty współczynnika przeliczeniowego. Korekty można dokonać jedynie dla środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych przed naliczeniem amortyzacji w danym miesiącu.


Wprowadzamy nowy przelicznik zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie amortyzacji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Art. 22i ust. 3 i 4wydruk kartoteki

Wydruk kartoteki środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych na drukarce z uwzględnieniem zastosowanego filtrufiltry wyświetlania

możliwość zastosowania następujących filtrów umożliwiających wyświetlanie – drukowanie wg odpowiedniego kryterium:


Nazwa środka trwałego podajemy nazwę środka trwałego bądź jego część

Typ w pole to można podać fragment bądź całą nazwę środka trwałego

Numer fabryczny środka trwałego bądź też jego fragment

Numer inwentarzowy środka trwałego bądź też jego fragment

Miejsce użytkowania środka trwałego

Symbol klasyfikacji podajemy początek lub cały symbol klasyfikacji środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych

Rodzaj amortyzacji wybieramy jeden z dostępnych rodzajów amortyzacji

Zlikwidowane lub zbyte środki trwałe Pokazywać czy nie pokazywać zlikwidowanych lub zbytych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych

Wg tak ustawionego filtru po naciśnięciu przycisku

będą wyświetlane informacje o środkach trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych
wskaźnik braku amortyzacji w danym momencie

Przycisk ten służy do zaznaczenia (odznaczenia) Środka trwałego lub wartości niematerialnej lub prawnej, aby w danej chwili nie była (była) naliczana amortyzacja dla niego. Zaznaczenie oznacza iż amortyzacja nie będzie naliczana.usunięcie środka trwałego

Usunięcie z kartoteki środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, dla którego nie było jeszcze naliczanej amortyzacji. Gdy amortyzacja była naliczana usunięcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej jest niemożliwezmiana stawki amortyzacyjnej na mniejszą


Możliwość zmiany stawki amortyzacyjnej. Zmiany można dokonać jedynie dla środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych na początku roku podatkowego przed naliczeniem pierwszej amortyzacji w danym roku.


Wprowadzamy nowy przelicznik zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie amortyzacji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Art. 22i ust.5