Kompensaty

Powrót do strony głównej
Kompensaty


Okno to służy do przeglądania wprowadzonych dokumentów kompensat oraz do wprowadzania nowych dokumentów kompensat.


Dokument kompensaty


Dokument kompensaty wystawiany jest w celu bezgotówkowego uregulowania należności i zobowiązań z jednym z kontrahentów. Warunkiem wystawienia dokumentu kompensaty jest posiadanie zarówno należności jak i zobowiązań z jednym klientem. Zadaniem dokumentu kompensaty jest skompensowanie części zobowiązań, należnościami w stosunku do danego klienta. Na podstawie dokumentu kompensaty wprowadzane zostają do systemu odpowiednie zapłaty za dokumenty. Zapłaty te nie są jednakże usuwane automatycznie przy usunięciu dokumentu kompensaty.
Jak zarządzać oknem kompensat?wprowadzenie nowego dokumentu kompensaty.

Podczas wprowadzania nowego dokumentu kompensaty należy podać numer dokumentu oraz datę dokumentu, a następnie wybrać kontrahenta dla którego dokument kompensaty ma zostać wystawiony. Po wybraniu kontrahenta wygenerowane zostaną listy dokumentów zobowiązań oraz należności. W celu rozliczenia dokumentu zobowiązania należy wybrać w tabeli zobowiązań dokument do rozliczenia i nacisnąć przycisk „Zobowiązanie” i wprowadzić odpowiednią kwotę, którą chcemy rozliczyć. Rozliczenie dla należności wykonujemy w sposób analogiczny. Po wprowadzeniu kwoty do rozliczenia całkowita kwota rozliczenia zobowiązania i należności ulegnie zmianie. W celu rozliczenia kompensaty należy nacisnąć przycisk „Rozlicz”. Kompensata może zostać rozliczona tylko wtedy, gdy całkowita kwota rozliczanych zobowiązań jest równa całkowitej kwocie należności.
Przycisk „Auto” służy do automatycznego rozliczenia, kompensując kolejne dokumenty według terminów płatności. Funkcja automatycznego kompensowania skompensuje maksymalną dopuszczalną wartość.


podgląd dokumentu kompensaty.

Opcja ta służy do podglądnięcia wprowadzonego dokumentu kompensaty.


wydruk zestawienia dokumentów kompensat.

Funkcja ta umożliwia wydrukowanie zestawienia kompensat.


usunięcie dokumentu kompensaty.

Funkcja usuwania kompensaty usuwa jedynie dokument kompensaty. Nie powoduje ona natomiast usunięcia zapłat które zostały utworzone na podstawie dokumentu kompensaty. Zapłaty te należy usunąć w razie konieczności w oknie zestawienia zapłat.