Unia Europejska

Powrót do strony głównej

Program pozwala na wprowadzanie dokumentów księgowych związanych z wejściem Polski w struktury Unii Europejskiej na podstawie ustawy z 11 marca 2004.


Program pozwala na:


 1. Wprowadzenie w danych firmy następujących danych:
  • czy firma jest podatnikiem unijnym (możliwość posługiwania się NIP-em unijnym z przedrostkiem PL, dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych
  • wprowadzenia proporcji (procentowego współczynnika) udziału rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.
  • wprowadzenia przedrostka PL (lub innego w ramach Unii) przed NIP-em
  • sprawdzenia poprawności struktury NIP-u tzw. Unijnego
  • możliwość zaznaczenia iż w roku 2004 pierwszy kwartał ma 4 miesiące a drugi 2 dla deklaracji podatku VAT-7/K
 2. W danych wspólnika istnieje też możliwość
  • wprowadzenia przedrostka PL (lub innego w ramach Unii) przed NIP-em
  • sprawdzenia poprawności struktury NIP-u tzw. Unijnego
 3. W danych dotyczących kontrahentów istnieje możliwość:
  • wprowadzenia przedrostka PL (lub innego w ramach Unii) przed NIP-em
  • sprawdzenia poprawności struktury NIP-u tzw. Unijnego
 4. Przy wprowadzaniu dokumentów księgowych w przypadku gdy firma jest zarejestrowana jako podatnik unijny istnieje możliwość podania charakterystyki księgowanego dokumentu dla potrzeb podatku VAT (Rejestry VAT)
  • jakiej transakcji dotyczy dokument:
   1. Wewnątrzwspólnotowej
   2. Krajowej
   3. Dla której podatnikiem jest nabywca
   4. Export/import


  Dane te wybieramy w pozycji Faktura.

 5. Jeśli jest to transakcja unijna program podpowiada nam numer identyfikacji podatkowej kontrahenta. Dla potrzeb danej transakcji w zależności od danych zawartych na fakturze lub innym dokumencie mamy możliwość wprowadzenia prawidłowego numeru ewidencji podatkowej wraz z kodem kraju, w którym został nadany poprawiamy pozycję NIP
 6. Jeśli jest to transakcja unijna program standardowo podpowiada nam, iż krajem opodatkowania jest Polska (puste pole Opodatkowano w lub symbol PL). Dla potrzeb danej transakcji w zależności od danych zawartych na fakturze lub innym dokumencie mamy możliwość wprowadzenia prawidłowego symbolu kraju, w którym transakcja zostaje opodatkowana podatkiem VAT

  Wszystkie te dane mają wpływ na wydruki rejestrów VAT jak i obliczania podatku VAT.

  Dodatkowo wprowadzona została możliwość księgowania faktur VAT z pozycjami nie podlegającymi opodatkowaniu
 7. Umożliwiono księgowanie Faktur VAT dotyczących zakupu paliwa do samochodów osobowych w taki sposób aby można było prawidłowo wypełnić deklarację podatkową VAT-7 (VAT-7/K) – Kwota podatku naliczonego od paliw silnikowych oleju napędowego oraz gazu, która nie podlega odliczeniu od podatku należnego zgodnie z Art 88. ust. 1 pkt.3 ustawy. Służy do tego odpowiednie zdefiniowanie Konta księgowego – szablonu księgowania
 8. Umożliwiono księgowanie Faktur VAT dotyczących importu, najmu, leasingu pojazdów samochodowych taki sposób aby można było prawidłowo wypełnić deklarację podatkową VAT-7 (VAT-7/K) – Kwota podatku VAT zapłaconego przy nabyciu, imporcie, najmie, dzierżawie lub leasingu pojazdów samochodowych, która nie stanowi podatku naliczonego. Służy do tego odpowiednie zdefiniowanie Konta księgowego – szablonu księgowania 9. W module magazyn zostały wprowadzone podobne opcje jak we wprowadzaniu dokumentów księgowych dotyczące dokumentów takich PZ, WZ, FA
  • jakiej transakcji dotyczy dokument:
   1. Wewnątrzwspólnotowej
   2. Krajowej
   3. Dla której podatnikiem jest nabywca
   4. Export/import


  Dane te wybieramy w pozycji Faktura


 10. Jeśli jest to transakcja unijna program podpowiada nam numer identyfikacji podatkowej kontrahenta. Dla potrzeb danej transakcji w zależności od danych zawartych na fakturze lub innym dokumencie mamy możliwość wprowadzenia prawidłowego numeru ewidencji podatkowej wraz z kodem kraju w którym został nadany poprawiamy pozycję NIP
 11. Jeśli jest to transakcja unijna program standardowo podpowiada nam iż krajem opodatkowania jest Polska (puste pole Opodatkowano w lub symbol PL). Dla potrzeb danej transakcji w zależności od danych zawartych na fakturze lub innym dokumencie mamy możliwość wprowadzenia prawidłowego symbolu kraju w którym transakcja zostaje opodatkowana podatkiem VAT


  Przy transakcjach krajowych jak i poza unijnych na dokumentach nie są drukowane przedrostki krajów w których został zarejestrowany podatnik.

  Wszystkie te dane mają wpływ na wydruki rejestrów VAT jak i obliczania podatku VAT.

  Dodatkowo wprowadzona została możliwość wystawiania faktur jak i przyjęcia towarów z faktur VAT nie podlegających opodatkowaniu. Przy wprowadzaniu i fakturowaniu takiej pozycji na dokumentach PZ jak i Fakturach w miejsce stawki VAT drukowane są „—„ (kreski) i nie jest wyliczany podatek
 12. Wprowadzono możliwość wystawiania Faktur VAT MARŻA.
 13. Wprowadzono możliwość wystawiania Faktur VAT RR.
 14. Wprowadzono możliwość wystawiania faktur w innej walucie niż w PLN.
 15. Wprowadzono możliwość wystawiania Faktury VAT wewnętrznej dla nabycia wewnątrzwspólnotowego. 16. W rejestrach VAT
  • Została umieszczona dodatkowa kolumna „Nie podlega” Jest to kolumna zawierająca kwotę wykazaną na fakturze, która nie podlega podatkowi VAT (nie należy ją mylić z pozycją „Bez odliczeń” – nie przysługuje odliczenie VAT – kwota brutto).
  • Została umieszczona dodatkowa kolumna „Nie podlega” Jest to kolumna zawierająca kwotę wykazaną na fakturze, która nie podlega podatkowi VAT (nie należy ją mylić z pozycją „Bez odliczeń” – nie przysługuje odliczenie VAT – kwota brutto).
  • Został umieszczony dodatkowy rejestr VAT – Import usług.
  • W opcji Filtry wprowadzono dodatkowo dwa filtry:
   1. Rodzaj transakcji:
    1. Wewnątrzwspólonotowej
    2. Krajowej
    3. Dla której podatnikiem jest nabywca
    4. Export/import
 17. Opodatkowano w – należy wybrać z listy kraj opodatkowania


 18. Zostało zmienione nazewnictwo poszczególnych rejestrów dostosowane do obowiązującej ustawy.
 19. Opcja Sumy została rozbudowana o elementy umożliwiające prawidłowe przeniesienie danych do Formularzy podatkowych VAT-7 oraz VAT-7/K.
 20. Wprowadzono nowe formularze podatkowe VAT-7 oraz VAT-7/K.
 21. Wprowadzono możliwość dowolnego definiowania dwóch stawek VAT. Pozostawiono w programie następujące stawki VAT, których nie można zmienić: 22%, 7%, 0%, zwolnione, nie podlega. Stawki, które do tej pory funkcjonowały w programie : 12% oraz 3% można zmienić na dowolne np 5%.