Cennik indywidualny

Powrót do strony głównej
Do czego służy cennik indywidualny?


Cennik indywidualny służy do wprowadzenia indywidualnych cen dla poszczególnych towarów, kontrahentów bądź grup kontrahentów. Ceny można przeglądać w trzech kategoriach: według określonego kontrahenta, grupy kontrahentów bądź według określonego towaru. Każda z czterech określonych dla towaru cen może być dowolnie modyfikowana i zmieniana.

Zmiany dokonane w cenniku indywidualnym w przeciwieństwie do rabatu nie będą widoczne na fakturach oraz innych dokumentach magazynowych.

W jaki sposób rozpoznać, że dla kontrahenta zdefiniowano cenę indywidualną?


Wystawiając dokumenty magazynowe i faktury, wybierając towar ceny towarów bądź usług, które są zawyżone dla klienta oznaczane będą kolorem czerwonym, zaś ceny obniżone kolorem niebieskim. Pozostałe ceny, nie są indywidualne i nie będą wyróżnione. Dla przykładu, jeżeli dany kontrahent uzyskał na towar kosztujący 20 zł zniżkę w wysokości 2 zł, jego cena indywidualna będzie wynosiła 18 zł i oznaczona będzie kolorem niebieskim.

Zmiana ceny indywidualnejKażdą cenę indywidualną można zmodyfikować stosując jedną z poniższych reguł:

  • Absolutna – pozwala na absolutne określenie ceny bez względu na cenę znajdującą się w kartotece. Opcja ta może być przydatna gdy chcemy zdefiniować stałą cenę dla kontrahenta, która została ustalona na podstawie umowy handlowej.
  • Względna (waluta) – użycie tej reguły pozwoli na dokonanie zmiany ceny o określoną wartość. Opcja ta może być przydatna gdy chcemy dla danego kontrahenta bądź grupy kontrahentów oraz towaru udzielić kwotowej zniżki lub zwyżki ceny.
  • Zmiana procentowa – umożliwia dokonanie zmiany procentowej względem ceny kartotekowej. Jeżeli dla danego typu zmiany podamy wartość ujemną -10% – cenna dla wybranego kontrahenta bądź grupy kontrahentów oraz towaru zostanie zmniejszona o 10%. Nawet w przypadku zmiany podstawowej ceny w magazynie w przeciwieństwie do absolutnej zmiany ceny, cena w cenniku ulegnie zmianie.

Cenniki dla kontrahenta oraz dla wybranego towaru zostaną przygotowane z uwzględnieniem cennika grupy kontrahenta do której należy kontrahent. Jeżeli cena wybranego towaru w kartotece towarów wynosi 100.00 zł oraz dla grupy kontrahentów zdefiniowano zmianę względną (walutową) wynoszącą -10.00 zł oraz dla kontrahenta zdefiniujemy zmianę procentową -10% cena końcowa dla klienta zostanie obliczona w następujący sposób:

(100.00 zł – 10.00 zł) – 10% = 90.00 zł – 10% = 90.00 zł – (90.00 zł * 10%) = 90.00 zł – 9.00 zł = 81.00 zł

Jak posługiwać się cennikiem indywidualnym?
przedstawienie cennika indywidualnego dla wybranego kontrahenta.

Po naciśnięciu tego przycisku i wybraniu kontrahenta utworzone zostanie zestawienie cen danego kontrahenta na towary i usługi znajdujące się w domyślnym magazynie.
przedstawienie cennika indywidualnego dla wybranej grupy kontrahentów.

Po naciśnięciu tego przycisku i wybraniu grupy kontrahentów utworzone zostanie zestawienie cen danej grupy kontrahentów na towary i usługi znajdujące się w domyślnym magazynie.
przedstawienie cennika indywidualnego dla wybranego towaru.

Po naciśnięciu tego przycisku i wybraniu odpowiedniego towaru bądź usługi utworzone zostanie zestawienie cen na dany towar dla wszystkich kontrahentów znajdujących się w systemie.
zmiana cen indywidualnych.

Przycisk ten służy do wprowadzenia bądź zmiany ceny indywidualnej wybranego towaru dla wybranego kontrahenta (W zależności jakie zestawienie zostało utworzone).
wydruk zestawienia cen indywidualnych.

Opcja ta służy do stworzenia wydruku utworzonego zestawienia. Istnieje możliwość wydrukowania zestawienia obejmującego wszystkie typy cen, lub jedną z dostępnych typ cen.
filtrowanie pozycji.

Dzięki tej opcji można ustawić filtr według zadanej kategorii, na ceny bądź parametry towarów.
usunięcie wybranej ceny indywidualnej.

Funkcja ta służy do usunięcia wybranej ceny indywidualnej i przypisaniu danemu towarowi standardowej ceny.
wyszukiwanie

Funkcja ta służy do wyszukania towaru, usługi bądź kontrahenta (w zależności od utworzonego zestawienia).