Dowody wewnętrzne

Powrót do strony głównej
Okno dowodów wewnętrznych


Okno dowodów wewnętrznych przedstawia zestawienie wprowadzonych w wybranym roku księgowym dowodów wewnętrznych. W oknie tym można wprowadzać nowe dowody wewnętrzne, drukować je oraz księgować.Jak posługiwać się oknem zmiany okresu rozliczeniowego?


wprowadzanie nowego dowodu wewnętrznego

Opcja ta służy do wprowadzenia do systemu nowego dowodu wewnętrznego. Podczas wprowadzania dowodu wewnętrznego niezbędne będzie podanie następujących danych:Numer – kolejny numer dowodu wewnętrznego. Automatycznie przy wprowadzeniu nowego dowodu wewnętrznego program zaproponuje kolejny wolny numer dowodu wewnętrznego.


Data – data wprowadzenia dowodu wewnętrznego.


Uwagi – w polu tym można wprowadzić dodatkowy opis, sposób dokonywania obliczeń lub inne uwagi do dowodu wewnętrznego.


Pozycje Dowodu Wewnętrznego – do tabeli można wprowadzić kolejne dowody wewnętrzne. Sposób wprowadzania tych danych jest zbliżony jak w przypadku wypełniania arkusza kalkulacyjnego. Dane wprowadzane są bezpośrednio do tabeli. Dane można wprowadzać do podświetlonego na żółto pola. Aby rozpocząć wprowadzanie danych należy nacisnąć lewym przyciskiem myszy na wybraną komórkę tabeli bądź za pomocą klawisza TAB ustawić tabelę jako aktywny obiekt. Aby wprowadzić nowy wiersz do tabeli należy uzupełnić kolumnę „Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku”. Dopiero po wprowadzeniu tej danej będzie można uzupełnić inne komórki. Zauważ, że po wprowadzeniu nowego wiersza zostanie dodany nowy pusty wiersz. Wiersz można usunąć usuwając nazwę towaru, opłaty lub tytułu i cel wydatku.edycja wprowadzonego dowodu wewnętrznego.

Opcja ta służy do poprawienia, bądź podglądu wcześniej wprowadzonego dowodu wewnętrznego.


klonowanie dowodu wewnętrznego.

Jeżeli chcesz wystawić podobny dowód wewnętrzny do tego, który został już wprowadzony wcześniej, możesz „klonować” wcześniej wprowadzony dowód wewnętrzny, dokonać w nim odpowiednich zmian, jeśli jest to konieczne i wprowadzić jako nowy dowód wewnętrzny. Korzystanie z tej opcji może znacząco zmniejszyć czas wprowadzania poszczególnych dowodów wewnętrznych oraz zmniejszyć prawdopodobieństwo popełnienia błędu podczas wprowadzania dowodu wewnętrznego.


wydruk wprowadzonego dowodu wewnętrznego.

Opcja ta służy do wydrukowania wprowadzonego dowodu wewnętrznego.


księgowanie dowodu wewnętrznego.

Funkcja ta może posłużyć do zaksięgowania dowodu wewnętrznego do ewidencji według wybranego konta księgowego.


zmiana stanu zaksięgowania dowodu wewnętrznego.

Zmienia stan zaksięgowania dowodu wewnętrznego.


usunięcie dowodu wewnętrznego.

Funkcja ta służy do usunięcia błędnie wprowadzonego dowodu wewnętrznego. Należy pamiętać, iż dokument zaksięgowany utworzony na podstawie dowodu wewnętrznego nie zostanie automatycznie usunięty.Jak można wprowadzić wartość pozycji, dla której ilość powinna być podawana z większą liczbą miejsc po przecinku?


W takim przypadku należy w pole ilość wprowadzić jedynkę, zaś w pole ceny – wyznaczoną wartość. Sposób kalkulacji tej wartości można wprowadzić w polu uwagi.