Ewidencja dokumentów zaksięgowanych

Powrót do strony głównej
Do czego służy Ewidencja dokumentów zaksięgowanych?


W tym oknie pokazana jest informacja o wszystkich dokumentach wprowadzonych do systemu w danym roku podatkowym. Mamy tutaj możliwość oglądnięcia zawartości wprowadzonego dokumentu
, wydruk wyświetlonych dokumentów
, ustawienia filtrów wyświetlanych dokumentów
, zbiorczego zestawienia wyświetlanych dokumentów
, dokonania „storna” wybranego dokumentu
, poprawienia niektórych pozycji zaksięgowanego dokumentu
.
Jak zarządzać Ewidencją dokumentów zaksięgowanych?
podgląd zawartości wprowadzonego – zaksięgowanego dokumentu

Wyświetlone zostają wszystkie pozycje wprowadzonego – zaksięgowanego dokumentu bez możliwości edycji poszczególnych pól. W trakcie przeglądania wprowadzonych dokumentów, można wydrukować dokument wewnętrzny korzystając z przycisku oznaczonego etykietą „Drukuj”. Dokument wewnętrzny zawiera wszystkie wprowadzone dane.
edycja i poprawa niektórych danych zaksięgowanego dokumentu

Możemy poprawić w tej opcji tylko kilka parametry zaksięgowanego dokumentu.
klonowanie wprowadzonego dokumentu

Korzystając z tej opcji możemy utworzyć nowy dokument księgowy na podstawie już zaksięgowanego dokumentu (tego wybranego). Nowy dokumnt księgowy zostanie umieszczony w oknie wprowadzania dokumentów księgowych.
odnalezienie powiązanego dokumentu magazynowego

Opcja ta służy do szybkiego odszukania powiązanego z dokumentem księgowym dokumentu magazynowego. Odszukiwanie powiązanego dokumentu magazynowego odbywa się na podstawie numeru faktury. Może się zdarzyć, że program odnajdzie więcej niż jeden powiązany dokument magazynowy. W tym przypadku wyświetlone zostanie okno z wyborem dokumentu magazynowego który chcemy pokazać. Odnaleziony dokument magazynowy będzie podświetlonym dokumentem w oknie zestawienia dokumentów magazynowych.
wydruk wprowadzonych – zaksięgowanych dokumentów

Po wybraniu tej opcji mamy możliwość wydruku wprowadzonych-zaksięgowanych wcześniej dokumentów z uwzględnieniem zastosowanych filtrów.
ustawienie filtrów niezbędnych do otrzymania odpowiednich danych

Po wybraniu tej opcji mamy możliwość ustawienia filtrów wyświetlanych danych. Możemy ustawić następujące filtry:


Kontrahent zaznaczamy czy uwzględniamy kontrahenta i podajemy lub wybieramy z listy nazwę skróconą kontrahenta

Miesiąc księgowania zaznaczamy czy uwzględniamy miesiąc księgowania i podajemy ten miesiąc

Kolumna książki (dla prowadzących Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów) zaznaczamy czy uwzględniamy kolumnę Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów i wybieramy z listy możliwych do wyboru kolumnę Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

Stawka ryczałtu (dla prowadzących Ewidencję Przychodów) zaznaczamy czy uwzględniamy stawki ryczałtu (dla „ryczałtowców”) i wybieramy z listy możliwą do wyboru stawkę ryczałtu

Rodzaj rejestru VAT zaznaczamy czy uwzględniamy rodzaj rejestru VAT i wybieramy rodzaj rejestru VAT

Miesiąc VAT zaznaczamy czy uwzględniamy miesiąc zaliczenia do VAT i podajemy ten miesiąc

Konto – szablon księgowania zaznaczamy czy uwzględniamy wybór konta księgowego – szablonu księgowania i wybieramy z listy możliwych do wyboru kont księgowych – szablonów księgowania. Możemy tego dokonać podając dowolny ciąg znaków, bądź wybrać z listy. Przy wyborze konta księgowego – szablonu księgowania mamy możliwość wprowadzenia nowego bądź edycji wybranego konta księgowego – szablonu księgowania (szczegółowy opis tych funkcji znajduje się w opcji kartoteki kont księgowych – szablonów księgowania)

Format konta Ks-szablonu księgowania zaznaczamy czy uwzględniamy format konta księgowego – szablonu księgowania i podajemy ten format np. podanie 11 wyfiltruje wszystkie konta księgowe – szablony księgowań 110,111,112,113,114,…… można także podać 1?? lub 1?2 lub ?00
Przycisk USTAW FILTR powoduje ustawienie filtru wg zadanych danych i przejście do wyświetlenia zaksięgowanych dokumentów wg zadanego kryterium. Przycisk

powoduje anulowanie i nie ustawianie filtrów.
zbiorcze zestawienie zaksięgowanych dokumentów

Zestawienie ukazuje wartości brutto, netto i podatku VAT dla przychodu, kosztów i pozycji pozabilansowych(NKU) (dla Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów kol.16) z uwzględnieniem zastosowanych filtrów.

Jeżeli w buforze dokumentów wprowadzonych lecz jeszcze nie zaksięgowanych znajdują się dokumenty, które spełniają wszystkie kryteria ustawionego filtru, program zapyta się czy uwzględnić również także te dokumenty. Opcja ta przydatna jest wówczas gdy nie chcemy jeszcze księgować dokumentów, a chcemy sprawdzić sumę poszczególnych kwot.

W opcji tej naciskając przycisk

dokonamy wydruku na drukarce systemowej pokazanego zestawienia. Przycisk

powoduje powrót do wyświetlanych dokumentów

dokonanie storna wprowadzonego – zaksięgowanego dokumentu


Po wybraniu tej opcji mamy możliwość dokonania następujących storn:


Storno rejestrów VAT dokonanie storna zapisów dotyczących rejestrów VAT

Storno Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów dokonanie storna zapisów dotyczących Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji Przychodów. Wybranie obu opcji spowoduje dokonanie storna w obu przypadkachW opcji tej naciskając przycisk

dokonamy zapisu storna do zbioru danych przygotowanych do zaksięgowania (tzw. BUFOR patrz okno wprowadzania dokumentów ). Przycisk
. powoduje iż storno nie będzie dokonane.

Operacja storno polega na dopisaniu do wprowadzanych dokumentów dokumentu, o takich samych parametrach, lecz przeciwnych wartościach. Zaksięgowanie takiego dokumentu spowoduje logiczne usunięcie dokumentu, który był stornowany.

usuniecie danych omyłkowo wprowadzonego dokumentu


Jeżeli zdarzy się sytuacja, iż dokument zostanie zaksięgowany omyłkowo istnieje możliwość usunięcia danych danego dokumentu. Do usunięcia dokumentu z Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów bądź z Ewidencji Przychodów czy Ewidencji Rejestrów VAT służy funkcja storno.
odksięgowanie dokumentu


Jeżeli dokument został omyłkowo wprowadzony bądź wprowadzone zostały błędne kwoty i niezbędne są jedynie drobne poprawki w dokumencie odksięgowanie dokumentu przeniesie go do okna wprowadzania dokumentów. W oknie tym można dokonać edycji dokumentu i zaksięgować go ponownie.

Należy pamiętać, iż po odksięgowaniu dokumentu kolejność dokumentów w ewidencjach może ulec zmianie. W razie konieczności należy odksięgować wszystkie dokumenty z jednego dnia i zaksięgować je w odpowiedniej kolejności.
wyszukiwanie zaksięgowanych dokumentów według podanego kryterium

Korzystając z tej opcji możemy wyszukać dokument według nazwy kontrahenta, bądź też numeru dokumentu. Wyszukiwane są kolejne dokumenty, które spełniają kryterium wyszukiwania tj. podany tekst zawiera się w danym polu. Na przykład, kryterium wyszukiwania „Kontrahent” oraz tekstu „ma”, kontrahentami spełniającymi kryterium mogą być między innymi „Mała Firma„, „Duża Firma” oraz „Hurtownia pomarańczy”. Kryterium tego wyszukiwania nie spełniają natomiast kontrahenci tacy jak „Hurtownia bananów”, „Biuro”.Jak posługiwać się oknem zmiany okresu rozliczeniowego?


Rok Księgowy należy wybrać z listy rok księgowy, z którym aktualnie będziemy współpracować.

Miesiąc Księgowy należy wybrać z listy miesiąc księgowy, z którym aktualnie będziemy współpracować.Po naciśnięciu przycisku

wprowadzone dane zostaną zaktualizowane. Naciskając przycisk

dane nie zostaną ustawione.