Głowny element oferty badź zamówienia

Powrót do strony głównej
Głowny element oferty badź zamówienia
Głównym elementem oferty bądź zamówienia jest element położony na szczycie drzewa oferty, bądź na samej górze w przypadku widoku tabelarycznego. Element ten występuje tylko jednokrotnie w ofercie bądź zamówieniu i zawsze znajduje się w tym samym miejscu. Element ten jest również grupą, a więc wykazuje takie same właściwości jak grupa. Przechowuje on główne wartości i ustawienia wydruku oferty bądź zamówienia. Jako atrybuty tego elementu należało by wyszczególnić:

Nazwa – nazwa oferty bądź zamówienia. Nazwa ta będzie nazwę całej oferty i będzie drukowana jako jej tytuł.

Makromakro całej oferty. Makro ma takie samo zastosowanie jak w przypadku grupy.

Data – Data oferty bądź zamówienia.

Waluta – Jeżeli chcemy sporządzić dokument w innej walucie niż złotówki, można w ple to wpisać dowolną inną walutę.

Korzystaj z indeksu do identyfikacji pozycji – Jeżeli chcesz, aby w widoku drzewa pozycje identyfikowane były po indeksie nie zaś po nazwie zaznacz ten kwadrat.

Drukuj … – W sekcji tej możemy zdefiniować, które z kolumn oferty chcemy, aby zostały wydrukowane. Możemy dodatkowo określić nazwę kolumny jeżeli domyślna nazwa kolumny nie odpowiada naszym wymaganiom. Czynność tą możemy wykonać w polach „Jako…”.