Wstęp

Powrót do strony głównej




Serwer programu Mała Księgowość „Rzeczpospolitej” wymaga:


Program może działać w trybie hybrydowym wykorzystując równolegle pliki danych DBF oraz SQL. Program został tak przygotowany aby mógł wykorzystywać dowolny podzbiór tabel DBF w trybie SQL.

Konfiguracja serwera SQL nie jest niezbędna do pracy z systemem w sieci, jednakże skonfigurowanie serwera do pracy w trybie SQL może znacząco zwiększyć wydajność pracy w sieci.

Obecnie program wspiera obsługę w trybie SQL następujących tabel:

 • Kontrahentów (KLIENT)
 • Dokumentów magazynowych (OBROTYD)
 • Dokumentów magazynowych – pozycji (OBROTYT)
 • Zamówień (ZAMOWD)
 • Zamówień – pozycji (ZAMOWT)
 • Kartoteki towarów (TOWAR)

Program może zostać tak skonfigurowany aby obsługiwał dowolny podzbiór. Poniższa instrukcja opisuje sposób włączenia wszystkich wyżej wymienionych tabel w trybie SQL.

Niektóre funkcjonalności mogą działać inaczej niż w przypadku standardowego programu Mała Księgowość Rzeczpospolitej. Dotyczy to między innymi wyszukiwania przy użyciu „żółtego pola”.

Instalacja serwera SQL



Program współpracuje z serwerem Microsoft SQL Server 2014, Microsoft SQL Server 2012 lub Microsoft SQL Server 2008 R2 w dowolnej wersji (Express, Standard, Enterprise etc.)

Instrukcja odnosić się będzie do instalacji i konfiguracji serwera Microsoft SQL Server 2012 Express. Należy zapoznać się z podstawami produktu Microsoft SQL Server 2012 przed rozpoczęciem instalacji.


Instalator serwera można pobrać z strony:
www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062


Pierwszy start programu Mała Księgowość


Należy pobrać i zainstalować wersję „SQLEXPRWT” ponieważ wersja ta zawiera zarówno serwer SQL jak i dodatkowe narzędzia „SQL Server Management Studio”, które mogą być pomocne w zarządzaniu serwerem.

Należy zainstalować serwer SQL tylko na jednym komputerze, który nazywany będzie po prostu serwerem. Serwer SQL nie musi zostać zainstalowany na tym samym komputerze co serwer Małej Księgowości „Rzeczpospolitej”, jednakże jest to rozwiązanie zalecane.

Po uruchomieniu pobranego pliku należy wybrać opcję „New SQL Server stand-alone installation or add feature to an existing installation” w celu zainstalowania nowej instacji bazy danych.


Pierwszy start programu Mała Księgowość


Instalator sprawdzi i zainstaluje niezbędne uaktualnienia jeżeli będzie to potrzebne.


Pierwszy start programu Mała Księgowość


W kolejnym kroku należy wybrać sposób instalacji. Zalecamy utworzenie nowej instalacji poprzez zaznaczenie opcji „Perform a new installation of SQL Server 2012”


Pierwszy start programu Mała Księgowość


Następnie należy przeczytać i zaakceptować warunki licencji dla produktu Microsoft SQL Server 2012 Express


Pierwszy start programu Mała Księgowość


Kolejny ekran zawiera listę funkcjonalności do zainstalowania. Należy się upewnić że wybrana jest funkcjonalnośc „Database Engine Services”.


Pierwszy start programu Mała Księgowość


Kolejnym korekiem jest konfiguracja instancji bazy danych. Najwygodniej jest wskazać domyślną instancję bazy danych SQL podczas instalacji „Default instance”. Domyślna instancja nazywana jest również MSSQLSERVER. W przypadku podania innej nazwy instancji niż domyślna konieczne będzie podawanie nazwy instancji podczas konfiguracji połączenia z bazą danych.


Pierwszy start programu Mała Księgowość


Następnie należy zmienić lub potwierdzić konta użytkowników na których uruchamiany będzie serwer SQL


Pierwszy start programu Mała Księgowość


Kolejnym krokiem jest konfiguracja sposobu autentykacji użytkowników. W opcji tej należy wybrać „Mixed Mode (SQL Server authentication and Windows authentication)” oraz podać hasło dla użytkownika/administratora bazy danych.


Pierwszy start programu Mała Księgowość


Kolejny ekran dotyczy potwierdzenia raportowania błędów usług SQL.


Pierwszy start programu Mała Księgowość


Następnie instalator zainstaluje serwer SQL, a kolejny ekran będzie ekranem potwierdzenia zakończenia instalacji.


Pierwszy start programu Mała Księgowość




Instalacja serwera SQL



Na wszystkich stacjach roboczych oraz na serwerze wymagane jest zainstalowanie sterowników ODBC „SQL Server Native Client 10.0”, „SQL Server Native Client 11.0” lub „ODBC Driver 11 for SQL Server” w zależności od wersji serwera (2008/2012/2014). Komponent ten jest instalowany domyślnie wraz z serwerem SQL na pozostałych stacjach roboczych należy doinstalować komponent samodzielnie.


Instalator sterowników ODBC można pobrać z strony:
www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29065


Pierwszy start programu Mała Księgowość


Należy pobrać odpowiednią wersję „Microsoft® SQL Server® 2012 Native Client” (sqlncli.msi) w zależności od procesora stacji roboczej x86 lub x64.


Pierwszy start programu Mała Księgowość




Konfiguracja serwera SQL



Korzystając z przystawki „Sql Server Configuration Manager” dostępnej po uruchomieniu serwera w opcji „AdministracjaUstawieniaKonfiguracja serwera SQL”


Pierwszy start programu Mała Księgowość



Należy upewnić się, że włączone są usługi „SQL Server” oraz „SQL Server Browser” w (SQL Server Services). Standardowo usługa SQL Server Browser nie jest włączona i wymaga przełączenia w tryb „Automatic”.


Pierwszy start programu Mała Księgowość


Następnie należy włączyć protokół TCP/IP (oraz VIA jeżeli istnieje dla Microsofrt SQL Server 2010) dla wybranej instancji (np SQL Server Network ConfigurationProtocols for MSSQLSERVER). W tym celu należy dwukrotnie nacisnąć na wybrany protokół:


Pierwszy start programu Mała Księgowość


oraz zmienić jego ustawienie „Enabled” na „Yes”


Pierwszy start programu Mała Księgowość


Należy też się upewnić, że protokół TCP/IP (oraz VIA jeżeli istnieje) włączony jest w konfiguracji klienta (SQL Native Client 11.0 ConfigurationClient ProtocolsTCP/IP)

Następnie należy powrócić do opcji „SQL Server Services” i zrestartować usługę poprzez naciśnięcie prawym przyciskiem myszy na np. SQL Server (MSSQLSERVER) i wybranie opcji „Restart”.


Jeżeli serwer „Microsoft SQL Server” był już wcześniej zainstalowany to przy użyciu „Microsoft SQL Management Console” należy upewnić się, że w właściwościach serwera:

 • Wybrana jest opcja „SQL Server and Windows Auhtentication mode” w ustawieniach „Security”.

Konfiguracja Zapory systemu Windows



Należy utworzyć regułę w systemie Windows umożliwiającą połączenie z serwerem SQL. Jeżeli na serwerze zainstalowany jest inny program zapory sieciowej lub anty wirus, należy upewnić się że nie blokuje on dostępu do usług SQL na serwerze.

W panelu sterowania należy odnaleźć Zaporę systemu Windows


Pierwszy start programu Mała Księgowość


A następnie wybrać „Ustawienia zaawansowane”


Pierwszy start programu Mała Księgowość


W ustawieniach zaawansowanych utworzyć nową regułę korzystając z polecenia „Nowa reguła…” i wybrać typ „Port”


Pierwszy start programu Mała Księgowość


Podając port TCP 1433


Pierwszy start programu Mała Księgowość


Na kolejnym ekranie należy wybrać „Zezwalaj na połączenia”


Pierwszy start programu Mała Księgowość


Oraz wybrać profile, w których reguła obowiązuje


Pierwszy start programu Mała Księgowość


Ostatnim krokiem jest nadanie nazwy dla tworzonej reguły


Należy sie upewnić że odpowiednie porty TCPIP nie są blokowane przez zaporę sieciową (firewall) (domyślnie 1433 TCPIP, 22022 VIA)



Konfiguracja połączenia programu



Korzystając z opcji opcji „AdministracjaUstawieniaOpcje bazy danych SQL” należy skonfigurować połączenia do bazy danych.

Pierwszy krokiem będzie określenie sterownika ODBC (SQL Server Native Client 11.0 dla bazy danych Microsoft SQL Server 2012) oraz podanie nazwy serwera. Jeżeli użyta została domyślna nazwa instancji nie potrzebne jest jej podawanie, jeżeli serwer został skonfigurowany z użyciem instacnji nazwanej należy ją podać np. SERWERSQLEXPRESS. Należy również podać nazwę bazy danych i nacisnąć przycisk „Utworz” znajdujący sie z prawej strony pola „Baza danych”.


Pierwszy start programu Mała Księgowość


Po utworzeniu bazy danych należy utworzyć użytkownika, który będzie używany do połączenia się z bazą danych poprzez podanie jego nazwy oraz hasła i naciśnięcia przycisku „Utwórz” znajdującego się z prawej strony pola „Nazw aużytkownika”.


Pierwszy start programu Mała Księgowość


Następnie należy określić które z tabel używane będą w trybie SQL, poprzez zmianę wartości w kolumnie „Typ tabeli”.


Pierwszy start programu Mała Księgowość


Test powinien zakończyć się następującym komunikatem


Pierwszy start programu Mała Księgowość



Opcjonalnie można zaznaczyć opcję Stronicowanie danych. Opcja ta pozwoli na zmniejszenie ilości przesyłanych danych pomiędzy komputerami w sieci.


Dodatkowo można wybrać sposób filtrowania danych. Zalecane jest użycie filtrowania SQL ze względu na większą wydajność oraz zmniejszenie ilości przesyłanych danych. W przypadku wybrania opcji wyszukiwania danych funkcjonalność wyszukiwania zbliżona jest do funkcjonalności jak dla tabel DBF, wyszukiwanie odbywa się na stacji roboczej bez wsparcia silnika bazy danych, co powoduje zmniejszoną wydajność.



Migracja danych



Uwaga!
Migracja danych wykonywania jest automatycznie po prawidłowym skonfigurowaniu serwera. Poniży opis dotyczy tylko i wyłącznie ręcznej migracji danych i nie jest wymagany przy normalnej instalacji

W celu wykonania migracji danych z bazy danych DBF do SQL należy uruchomić polecenie z katalogu w którym zainstalowany jest program (np. używając polecenia cmd):


Pierwszy start programu Mała Księgowość


Do migracji danych wymagane jest wcześniejsze skonfigurowanie połączenia SQL w serwerze programu.

SqlExport.exe –to-sql <TableName>

Podając nazwy tabel czyli:

 • SqlExport.exe –to-sql KLIENT
 • SqlExport.exe –to-sql OBROTYT
 • SqlExport.exe –to-sql OBROTYD
 • SqlExport.exe –to-sql TOWAR

Narzędzie SqlExport.exe posiada również tryb pozwalający na wyeksportowanie bazy danych SQL do bazy danych DBF. Służy do tego akcja „–to-dbf” np. „SqlExport.exe –to-dbf OBROTYD”.

Narzędzie SqlExport może wyeksportować dowolną tabelę z struktury danych określonych przez program. Dotyczy to również tabel które nie są obsługiwane w programie w trybie SQL np. „DZIENNIK”.
Wyeksportowanie danych do bazy danych SQL może być pomocne w celu stworzenia własnych raportów bądź zapytań SQL.



Konserwacja



Do zadań konserwacyjnych należeć będą:

 • okresowe sprawdzanie stanu serwera SQL w tym stanu plików, pakowanie plików etc.
 • archiwizacja z poziomu programu Mała Księgowość Rzeczpospolitej odbywa się w ten sam sposób. Podczas archiwizacji dane z tabel SQL przenoszone są do plików DBF. Nie wymagane jest zatem wykonywanie backupów bazy danych SQL oddzielnie.

Uwaga!

Microsoft SQL Server 2008 R2, Microsoft SQL Server 2012, Microsoft SQL Server 2014 są produktami firmy Microsoft. Wszystkie znaki towarowe zawarte w niniejszej instrukcji należą do ich właścicieli.