Jednolity Plik Kontrolny

Powrót do strony głównej

Do czego służy Jednolity Plik Kontrolny [JPK]?


Zestawienie JPK, służy do przeglądania utworzonych plików JPK, ich tworzenia oraz wysyłania.

Jak posługiwać się zestawieniem?


W zestawieniu dostępne są następujące

 • Utworzono- Data utworzenia formularza
 • Kod formularza- Kod formularza z programu np. JPK_VAT
 • Kod systemowy- Kod zwracany przez system JPK MF po wysłaniu formularza np. JPK-VAT(3)
 • Domyślny kod waluty- Waluta w jakiej sporządzono formularza np. PLN
 • Status- Status formularza : utworzony, podpisany , wysłany, potwierdzony
 • Od- data początkowa informacji zawartych w formularzu
 • Do- data końcowa informacji zawartych w formularzu
 • Wysyłka- Status formularza:
  • Wysłany
  • Błąd
  • Przetwarzana
  • Potwierdzony

Utworzenie nowego pliku JPK

Wygenerowanie nowego pliku JPK. Dla tworzonego pliku JPK należy określić typ oraz zakres dat za który ma być wygenerowany plik. Dla niektórych typów plików JPK dostępnych może być więcej opcji.

W programie dostępne są następujące typy plików JPK (dostępność typów plików może być uwarunkowana wybranymi opcjami w programu):

 • JPK_V7M – Jednolity plik kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT z deklaracją VAT-7 składaną miesięcznie (obowiązujący od 1 października 2020),
 • JPK_V7K – Jednolity plik kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT z deklaracją VAT-7 składaną kwartalnie (obowiązujący od 1 października 2020),
 • JPK_VAT – Jednolity plik kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (obowiązujący do 30 września 2020),
 • JPK_FA – Jednolity plik kontrolny dla faktur VAT,
 • JPK_FA_RR – Jednolity plik kontrolny dla faktur VAT RR,
 • JPK_PKPIR – Jednolity plik kontrolny dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • JPK_EWP – Jednolity plik kontrolny dla ewidencji przychodów,
 • JPK_MAG – Jednolity plik kontrolny dla obrotu magazynowego,
 • JPK_WB – Jednolity plik kontrolny dla wyciągu bankowego,

Więcej informacji na temat wypełniania pliku JPK_V7M znajdziesz w rozdziale poświęconym plikowi JPK_V7M/JPK_V7K.

Podczas tworzenia pliku JPK dane pobierane do pliku zostają „zamrożone”. Oznacza to, że raz utworzony plik JPK, nie zostanie zmodyfikowany w przypadku zmiany np. danych dokumentów na podstawie, których był utworzony lub danych kontrahentów. Jeżeli chcemy zmodyfikować dane dokumentów źródłowych należy pamiętać o ponownym utworzeniu pliku JPK.


podglad dokumentu JPK

Podglad szczegółów dokumentu JPK.


wydruk zestawienia JPK

Wydruk zestawienia JPK


sprawdzenie pliku JPK

Poprawność pliku sprawdzana jest jedynie pod względem strukturalnym z plikiem XSD. Podczas sprawdzania nie będzie sprawdzania poprawność danych. Poprawność pliku pod względem strukturalnym jest podstawowym kryterium akceptacji pliku.


eksportowanie pliku

Eksportowanie plik JPK do zewnętrznego pliku XML. Wyeksportowany plik można zmodyfikować przy użyciu edytora lub wysłać przy użyciu innej aplikacji.

Importowanie pliku JPK

Importowanie pliku JPK z zenetrznego pliku XML.


wysłanie pliku JPK

Wysłanie pliku JPK lub sprawdzenie stanu wysyłki.

Stan wysyłki

w przypadku gdy Plik jest wysłany i chcemy sprawdzić jego stan.


usuniecie pliku JPK

Jeżeli zdarzy się sytuacja, iż dokument zostanie wygenerowany omyłkowo lub będzie nieprawidłowy istnieje możliwość usunięcia pliku. Usunięcie pliku JPK jest operacją nieodwracalną. Będziesz musiał ponownie wygenerować plik.

Wysyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego


Funkcja „Podpisz i wyślij” służy do podpisywania i wysyłania plików JPK.

Podpisanie danego pliku JPK następuje podpisem kwalifikowanym, danymi lub Profilem Zaufanym.

Podpisywanie w celu wysłania pliku JPK


Na potrzeby wysyłki JPK należy podpisać informację inicjującą transmisję. Można ją podpisać przy pomocy podpisu kwalifikowanego lub Profilem Zaufanym (na platformie ePUAP).

W przypadku wyboru podpisu kwalifikowanego pojawi się okno wyboru certyfikatu podpisu, który chcemy złożyć pod danym plikiem. Należy go wybrać i nacisnąć przycisk OK.

Stan wysyłki


Po wybraniu opcji pojawi się okno służące do ponownego wysyłania pliku JPK, pobierania potwierdzenia przetworzenia oraz wydrukowania UPO.

Mamy tutaj informację:

 • Wysłano do – gdzie wysłano dany plik do systemu JPK MF czy na bramkę testową systemu JPK MF
 • Status – status danego pliku np. Przetwarzana
 • Kod rezultatu – kod jaki zwraca system po wysyłce albo potwierdzeniu wysyłki pliku
 • Nr referencyjny – nr referencyjny przesyłki z systemu JPK uzyskiwany po przesłaniu lub potwierdzeniu

Korygowanie plików JPK

W celu utworzenia korekty pliku JPK należy utworzyć nowy plik JPK z wskazaniem w polu „Cel złożenia” iż jest to korekta.

W składanych korektach wypełnia się wyłącznie części (odpowiednio deklarację lub ewidencję), które podlegają korekcie. Jeżeli zmianie ulega jedynie zapis nie wpływający na deklarację VAT-7 (suma kwot pozostaje stała) należy złożyć jedynie korektę część ewidencyjnej.

Do korekt deklaracji i ewidencji składanych za okresy rozliczeniowe poprzedzające rozliczenie na nowych zasadach należy stosować regulacje prawne obowiązujące za okres, za który jest składana korekta deklaracji lub ewidencji (czyli korekty deklaracji i JPK_VAT złożonych pierwotnie na starych zasadach, składane są również według starych zasad).