Kartoteka pracowników

Powrót do strony głównej
Do czego służy kartoteka pracowników?


W kartotece pracowników zgromadzone są dane o wszystkich obecnie zatrudnionych jak i zatrudnionych w poprzednich latach.

Jak wprowadzać i zarządzać danymi pracowników?


wprowadzenie nowego pracownika

Po naciśnięciu tego przycisku podajemy :Dane podstawowe

W części tej znajdują się podstawowe dane dotyczące zatrudnianego pracownika:Pierwsze imię – należy wprowadzić pierwsze imię zatrudnianego pracownika.

Drugie imię – należy wprowadzić drugie imię zatrudnianego pracownika.

Nazwisko – należy wprowadzić nazwisko zatrudnianego pracownika.

Data urodzenia – należy wprowadzić lub wybrać na podstawie kalendarza datę urodzenia zatrudnianego pracownika.

Miejsce urodzenia – należy wprowadzić miejsce urodzenia zatrudnianego pracownika.

Płeć – program na podstawie imienia proponuje jaka jest płeć zatrudnianego pracownika, określenie której zawsze można zmienić.

Imię ojca – należy wprowadzić imię ojca zatrudnianego pracownika.

Imię matki – należy wprowadzić imię matki zatrudnianego pracownika.

Nazwisko rodowe – w przypadku kobiety należy wprowadzić nazwisko rodowe zatrudnianego pracownika.

PESEL – należy wprowadzić drugie imię zatrudnianego pracownika.

NIP – należy wprowadzić NIP (Numer identyfikacji podatkowej) zatrudnianego pracownika.

Adres


W części tej znajdują się dane dotyczące adresu zamieszkania zatrudnianego pracownika:


Kraj – należy wprowadzić kraj pochodzenia zatrudnianego pracownika.

Województwo należy wprowadzić województwo, z którym jest zameldowany zatrudniany pracownik.

Powiat – należy wprowadzić powiat, w którym jest zameldowany zatrudniany pracownik.

Gmina – należy wprowadzić gminę, w której jest zameldowany zatrudniany pracownik.

Kod – należy wprowadzić kod pocztowy miejscowości, w której jest zameldowany zatrudniany pracownik..

Miejscowość – należy wprowadzić miejscowość, w której jest zameldowany zatrudniany pracownik..

Poczta – należy wprowadzić pocztę miejscowości, w której jest zameldowany zatrudniany pracownik..

Ulica – należy wprowadzić ulicę w miejscowości, w której jest zameldowany zatrudniany pracownik..

Nr domu – należy wprowadzić nr domu , w którym jest zameldowany zatrudniany pracownik..

Nr lokalu – należy wprowadzić numer lokalu, w którym jest zameldowany zatrudniany pracownik..

Dane o zatrudnieniu


W części tej należy wprowadzić dane zatrudnianego pracownika dotyczące jego zatrudnienia:


Stanowisko – należy wprowadzić lub wybrać z listy stanowisko na jakim będzie zatrudniony pracownik.

Typ umowy – należy wybrać z listy możliwy typ umowy jaka zawarta została z pracownikiem:

 • umowa zlecenie
 • umowa o dzieło
 • umowa o pracę

Źródło przychodów należy wybrać z listy możliwy typ umowy jaka zawarta została z pracownikiem:

 • artystycznej, literackiej
 • biegłych i inkasentów
 • umowy zlecenia
 • umowy o dzieło
 • społecznej i obywatelskiej
 • w organach prawnych
 • kontrakt menadżerski
 • prawa autorskie
 • inne przychody

Zasady finansowania składek ZUS – należy wybrać z listy sposób finansowania składek do ZUS:

 • Pracownik pełnosprawny.

Wymiar czasu pracy – należy wprowadzić wymiar czasu pracy zatrudnianego pracownika np:

 • 1/1 – cały etat
 • 1/2 – pół etatu
 • ……

NFZ – należy wybrać z listy przynależność zatrudnianego pracownika do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kod tytułu ubezpieczeń – należy wprowadzić lub wybrać z listy kod tytułu ubezpieczeń zatrudnianego pracownika.

US – należy wprowadzić dane dotyczące urzędu skarbowemu, któremu terytorialnie podlega zatrudniany pracownik.

Forma wypłaty – należy wprowadzić formę wypłaty wynagrodzenia dla zatrudnianego pracownika np. gotówka, przelew.

Bank – w przypadku np formy wypłaty PRZELW, należy podać bank, do którego ma być dokonany przelew wypłaty dla zatrudnianego pracownika.

Konto – w przypadku np formy wypłaty PRZELW, należy podać nr konta bankowego, na który ma być dokonany przelew wypłaty dla zatrudnianego pracownika.

Koszty uzyskania przychodu – należy podać lub wybrać z listy koszty uzyskania przychodu. Standardowe koszty uzyskania przychodu zdefiniowane zostały w stawkach współczynników. Do wyboru są następujące typy kosztów uzyskania przychodu :

 • Brak – brak kosztów uzyskania przychodów
 • Podstawowe – zgodnie z przepisami przysługująca w danym roku podatkowym miesięczna stawka kosztów uzyskania przychodów. Wysokość kosztów jest zdefiniowana w stawkach współczynników.
 • Powiększone – zgodnie z przepisami przysługująca w danym roku podatkowym miesięczna stawka powiększonych kosztów uzyskania przychodów. Wysokość kosztów jest zdefiniowana w stawkach współczynników.
 • 20% – zgodnie z przepisami przysługująca koszty uzyskania przychodów liczone jako 20% dochodu.
 • 50% – zgodnie z przepisami przysługująca koszty uzyskania przychodów liczone jako 50% dochodu.
 • Własne – można wprowadzić dowolną wielkość kosztów uzyskania przychodów.

Ulga podatkowa – należy podać lub wybrać z listy wysokość ulgi podatkowej przysługującej zatrudnionemu pracownikowi:

 • Brak – brak ulgi podatkowej
 • Podstawowa – zgodnie z przepisami przysługująca w danym roku podatkowym miesięczna ulga podatkowa
 • Podwójna – zgodnie z przepisami przysługująca w danym roku podatkowym miesięczna ulga podatkowa podwójnie zwiększona
 • Własna – można wprowadzić dowolną wielkość ulgi podatkowej

Ubezpieczenia


W części tej można określić zasady podlegania poszczególnym ubezpieczeniom, w poszczególnych miesiącach danego roku księgowego zatrudnianego pracownika.

Uwagi


W części tej można wprowadzić dowolne do tej pory nigdzie nie wprowadzone informacje o zatrudnianym pracowniku.

Zagraniczni


W części tej można określić dane dotyczące nierezydentów.

Ograniczony obowiązek podatkowy(nierezydent) zaznaczamy czy zatrudniona osoba jest nierezydentem i ma ograniczony
obowiązek podatkowy, w przeciwnym przypadku będzie to rezydent z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym,

W przypadku nierezydenta dostępne są następujące dodatkowe opcje:

 • Zagraniczny numer identyfikacyjny podatnika należy podać numer służący identyfikacji dla celów podatkowych
  lub ubezpieczeń społecznych uzyskany w państwie, w którym podatnik ma miejsce zamieszkania. W przypadku braku takiego
  numeru należy podać numer dokumentu stwierdzającego tożsamość podatnika, uzyskanego w tym państwie.”)
 • Rodzaj numeru identyfikacyjnego (dokumentu stwierdzającego tożsamość) – należy wybrać jeden z poniższych możliwych rodzajów:
  • Numer identyfikacyjny TIN
  • Numer ubezpieczeniowy
  • Paszport
  • Urzędowy dokument stwierdzający tożsamość
  • Inny rodzaj identyfikacji podatkowej
  • Inny dokument potwierdzający tożsamość
 • Kraj wydania numeru identyfikacyjnego (dokumentu stwierdzającego tożsamość) – należy podać kraj wydania numeru identyfikacyjnego (dokumentu stwierdzającego tożsamość)

Przycisk oznacza akceptację wprowadzonych danych zatrudnianego pracownika i dopisanie go do kartoteki pracowników.

Przycisk oznacza, że wprowadzone dane i pracownik nie zostanie dopisany do listy kartoteki pracowników.


wydruk Karty przychodów pracownika.

Po wybraniu tej opcji nastąpi wydruk karty przychodów pracownika w danym roku księgowym.
edycja danych wprowadzonego pracownika.

Po wybraniu tej opcji mamy możliwość poprawy – ponownej edycji wprowadzonych wcześniej danych pracownika. Wszystkie czynności są takie same jak w opcji NOWY. Dodatkowo w opcji tej można wydrukować Kartę przychodów pracownika wybierając


wydruk aktualnej listy pracowników.

Po naciśnięciu tego przycisku nastąpi wydruk listy pracowników.


klonowanie danych pracownika.

Jeżeli chcesz tego samego pracownika, który został już wprowadzony wcześniej wprowadzić jeszcze raz, możesz „klonować” wcześniej wprowadzony
zapis, dokonać w nim odpowiednich zmian, jeśli jest to konieczne i wprowadzić jako nowy zapis. Automatycznie zostaje zmieniona data zatrudnienia
na datę, w której dokonywane jest klonowanie, wyczyszczona zostaje data zwolnienia oraz zmianie ulegają zasady ubezpieczenia pracownika.
Korzystanie z tej opcji może znacząco zmniejszyć czas wprowadzania danych pracowników.


filtry kartoteki pracowników

Po wybraniu tego pola otworzy się okno, w którym będzie można wybrać interesujące nas filtry, według których będą one filtrować kartotekę pracowników.
Można wybrać zarówno pojedyncze filtry, jak i ich kombinacje.


Data zatrudnienia od do – zostaną wybrane te pozycje kartoteki pracowników, które zawierć będą datę zatrudnienia zawartą w przedziale od do.

Data zwolnienia od do – zostaną wybrane te pozycje kartoteki pracowników, które zawierć będą datę zwolnienia zawartą w przedziale od do.

Zatrudniony ? – zostaną wybrane te pozycje kartoteki pracowników, którzy albo są aktualnie zatrudnieni albo zwolnieni w zależności od zastosowanego wyboru.

Wymiar czasu pracy – – zostaną wybrane te pozycje kartoteki pracowników, którzy mają zadany wymiar czasu pracy.


usunięcie danego pracownika z listy

Po naciśnięciu tego przycisku nastąpi (jeśli dany pracownik nie miał dokonanych żadnych wypłat) usunięcie go z listy.


szybkie wyszukanie pracownika na liście.

Po naciśnięciu tego przycisku należy podać:


Tekst wyszukiwany dowolny ciąg znaków, który ma być znaleziony.

Kryterium wyszukiwania należy wybrać jedno z kryteriów wyszukiwania znajdujące się na dostępnej liście.

Naciśnięcie przycisku spowoduje wyszukanie wg określonego kryterium poszukiwanego ciągu znaków od miejsca, w którym ostatnio znajdowaliśmy się na liście pracowników. Przycisk anuluje prowadzone kryterium.