Makro

Powrót do strony głównej
Co to jest makro i do czego ono służy?Makro jest poleceniem, które służy do obliczenia „Ceny po operacji” dla towarów bądź usług.

Polecenie to musi być pewną formułą, regułą, wzorem według którego wyliczana będzie „Cena po operacji”.W jaki sposób zapisać makro?Konstruując makro do dyspozycji mamy kilka parametrów towaru bądź usługi:

  • INDEKS
  • NAZWA
  • CENA
  • MAGAZYN
  • JEDNOSTKAMIARY


W poleceniu makro można umieszczać także różne stałe:Liczby – umieszczając liczby należy pamiętać, iż rozpoznawanym znakiem rozdzielającym część ułamkową od całkowitej jest kropka tak więc poprawnym będzie zapisanie 10.50 natomiast wpisanie 10,50 może spowodować błąd makro w wyniku czego w pole cena po operacji zostanie wpisana kwota 0.00.

Ciągi znaków – Ciągi znaków należy umieszczać w pojedynczych albo podwójnych „uszach”, znaki kończące po obu stronach muszą być tego samego typu. Dozwolone jest wpisanie zatem ciągu znaków w postaci „Ala ma kota” lub ’Ala ma kota’ błędne natomiast może być użycie „Ala ma kota’.Zapisując makro możemy łączyć parametry oraz stałe korzystając z operatorów matematycznych takich jak:+ – Dodawanie.

– Odejmowanie.

* – Mnożenie.

/ – Dzielenie.oraz innych operatorów:$ – zawierania ciągu znaków.

( ) – grupowania wyrażeń.

= > < <= => – porównania.Można także skorzystać z konstrukcji warunkowej opisanej jako


IF(<Warunek>,<Makro1>,<Makro2>)

Gdzie:


Warunek – jest to wyrażenie warunkowe w którego skład mogą wchodzić stałe oraz parametry. Wyrażenie takie powinno w rezultacie zwracać prawdę bądź fałsz. W wyrażeniu takim możemy stosować operatory logiczne.

.AND. – iloczyn logiczny. Obie wyrażenia muszę zostać spełnione i dać w rezultacie prawdę. Sposób zapisu: <Warunek1>.AND.<Warunek2> dodatkowo można zamknąć obydwa warunki w nawiasach, dla przykładu można utworzyć wyrażenie logiczne: CENA>100.AND.CENA. Wyrażenie to będzie zwracać prawdę jeżeli cena artykułu będzie z przedziału (100;200).

.OR. – suma logiczna. Przynajmniej jedno wyrażenie musi zostać spełnione aby cało wyrażenie było prawdziwe. Sposób zastosowania jest identyczny jak w przypadku iloczynu.

.NOT. – zaprzeczenie logiczne. Zaprzeczenie logiczne umieszczane jest przed wyrażeniem logicznym, które chcemy zaprzeczyć.

Makro1 – makro które zostanie wykonane jeżeli Warunek będzie prawdziwy.

Makro2 – makro które zostanie wykonane jeżeli Warunek nie będzie prawdziwy.


Przykłady makro


CENA*1.22 – Najprostszym zastosowaniem makra jest dodanie do ceny 22% podatku VAT. W opcjach oferty można dodatkowo zmienić opis kolumn ceny i ceny po operacji na cenę netto oraz cenę brutto lub ukryć całkowicie kolumnę ceny.
CENA*1.22+10 – Do każdej ceny w grupie doliczony zostanie oprócz 22% podatku VAT 10 zł narzut.
IF(CENA>100,CENA+20,CENA+10) – Dla towarów droższych niż 100zł doliczony zostanie 20 zł narzut, w przeciwnym wypadku doliczony będzie 10 zł narzut. Makro to można zapisać również jako CENA+IF(CENA>100,20,10).
CENA*IF(MAGAZYN=”001″,1.10,1.05) – Dla towarów pochodzących z magazynu „001” doliczony zostanie 10% narzut, do pozostałych towarów 5%. Makro to można zapisać również jako IF(MAGAZYN=”001″,CENA*1.10,CENA*1.05).Możliwości wyznaczania cen przy wykorzystaniu makr jest niemal nieograniczona.Dlaczego „Cena po operacji” jest równa zero?Jeżeli podałeś makro oraz cenę towaru, a mimo to cena po operacji jest zero może to oznaczać, iż wystąpił błąd w trakcie obliczania makro. Błąd ten mógł wystąpić z różnych powodów. Najczęstszym z powodów jest jednak nieprawidłowa składnia makro. Sprawdź składnię, wszystkie zapisane w niej znaki. Zwróć szczególną uwagę na separator dziesiętny liczb którym jest znak kropki.