Noty korygujące

Powrót do strony głównej
Okno not korygujących


Okno not korygujących przedstawia zestawienie wprowadzonych (wystawionych) w wybranym roku księgowym not korygujących do wystawionych przez dostawców faktur, Faktur korygujących. W oknie tym można wprowadzać nowe noty korygujące, drukować je oraz drukować rejestr not korygujących.Jak posługiwać się oknem not korygujących?


wprowadzanie nowej noty korygującej

Opcja ta służy do wprowadzenia do systemu nowej noty korygującej. Podczas wprowadzania noty niezbędne będzie podanie następujących danych:Numer noty – kolejny numer noty korygującej w ramach roku księgowego. Automatycznie przy wprowadzeniu nowej noty program zaproponuje kolejny wolny numer noty korygującej.


Data noty – data wprowadzenia-wystawienia noty korygującej.


Odbiorca noty – wybieramy z listy dostępnych kontrahentów interesującego nas kontrahenta. Możemy tego dokonać podając dowolny ciąg znaków bądź wybrać z listy. Przy
wyborze kontrahenta mamy możliwość wprowadzenia nowego bądź edycji wybranego kontrahenta (szczegółowy opis tych funkcji znajduje się w opcji kartoteki kontrahentów)


Sprzedawca – wybieramy z listy dostępnych kontrahentów interesującego nas kontrahenta. Możemy tego dokonać podając dowolny ciąg znaków bądź wybrać z listy. Przy wyborze kontrahenta mamy możliwość wprowadzenia nowego bądź edycji wybranego kontrahenta (szczegółowy opis tych funkcji znajduje się w opcji kartoteki kontrahentów)


Nota dotyczy faktury korygującej – zaznaczamy to pole jeśli wystawiana nota dotyczy faktury korygującej pozostawiamy to pole puste jeśli wystawiana nota dotyczy faktury.


Nota do faktury – numer faktury (faktury korygującej), do której wystawiana jest nota.


Z dnia – data faktury (faktury korygującej), do której wystawiana jest nota.


Z datą zakończenia dostawy/wykonania usługi – data zakończenia dostawy/wykonania usługi z faktury (faktury korygującej), do której wystawiana jest nota.


Tylko miesiąc i rok jako data sprzedaży – wybranie tej opcji spowoduje wydrukowanie na nocie daty sprzedaży w postaci Miesiąca i Roku.


Treść korygowana – w polu tym należy wprowadzić treść z faktury faktury korygującej), która ma zostać skorygowana.


Treść prawidłowa – w polu tym należy wprowadzić prawidłową treść jaka powinna być na fakturze (fakturze korygującej).edycja wprowadzonej noty korygującej.

Opcja ta służy do poprawienia, bądź podglądu wcześniej wprowadzonej noty korygującej.


klonowanie noty korygującej.

Jeżeli chcesz wystawić podobną notę korygującą do tej, która została wystawiona wcześniej, możesz „klonować” wcześniej wystawioną notę korygująca, dokonać w niej odpowiednich zmian, jeśli jest to konieczne i wprowadzić jako nową notę korygującą. Korzystanie z tej opcji może znacząco zmniejszyć czas wprowadzania poszczególnych not oraz zmniejszyć prawdopodobieństwo popełnienia błędu podczas ich wprowadzania.


wydruk wprowadzonej noty korygującej.

Opcja ta służy do wydrukowania wprowadzonej noty korygującej. Jeśli na jednej stronie możliwy będzie wydruk Oryginału i Kopii to program tak właśnie wydrukuje notę. Jeśli zaś nie będzie to możliwe to noty zostaną wydrukowane na osobnych kartkach.


wydruk rejestru wprowadzonych not korygujących.

Opcja ta służy do wydrukowania rejestru wprowadzonych not korygujących w danym roku księgowym.


usunięcie noty korygującej.

Funkcja ta służy do usunięcia błędnie wprowadzonej noty korygującej.