Noty Księgowe

Powrót do strony głównej

Okno not księgowych


Opcja ta służy do zmiany zarówno miesiąca jak i roku rozliczeniowego.

Okno not księgowych przedstawia zestawienie wprowadzonych w wybranym roku księgowym not księgowych. W oknie tym można wprowadzać nowe noty księgowe, drukować je oraz księgować.

Jak posługiwać się oknem not ksiegowych?


wprowadzanie nowej noty księgowej

Opcja ta służy do wprowadzenia do systemu nowej noty księgowej uznaniowej lub obciążeniowej. Podczas wprowadzania noty księgowej niezbędne będzie podanie następujących danych:

Numer – kolejny numer noty księgowej. Automatycznie przy wprowadzeniu nowej noty księgowej zaproponuje kolejny wolny numer dla noty księgowej.

Data – data wprowadzenia noty księgowej.

Nota Uznaniowa czy obciążeniowa? – zaznaczenie tego pola oznaczać będzie, że tworzona nota księgowa będzie notą uznaniową, pozostawienie pola pustego oznacza, że nota będzie nota obciążeniową.

Uwagi – w polu tym można wprowadzić dodatkowy opis, sposób dokonywania obliczeń lub inne uwagi do noty księgowej.

Pozycje Noty Księgowej – do tabeli można wprowadzić kolejne zapisy dotyczące danej noty. Sposób wprowadzania tych danych jest zbliżony jak w przypadku wypełniania arkusza kalkulacyjnego.
Dane wprowadzane są bezpośrednio do tabeli. Dane można wprowadzać do podświetlonego na żółto pola. Aby rozpocząć wprowadzanie danych należy nacisnąć lewym przyciskiem myszy na wybraną komórkę
tabeli bądź za pomocą klawisza TAB ustawić tabelę jako aktywny obiekt. Aby wprowadzić nowy wiersz do tabeli należy uzupełnić kolumnę „Treść”. Dopiero po wprowadzeniu tej danej będzie można
uzupełnić inne komórki. Zauważ, że po wprowadzeniu nowego wiersza zostanie dodany nowy pusty wiersz. Wiersz można usunąć usuwając treść.

edycja wprowadzonej noty księgowej.

Opcja ta służy do poprawienia, bądź podglądu wcześniej wprowadzonej noty księgowej.

klonowanie noty księgowej.

Jeżeli chcesz wystawić podobną notę księgową do tej, która została już wprowadzona wcześniej, możesz „klonować” wcześniej wprowadzoną notę księgową, dokonać w niej odpowiednich zmian,
jeśli jest to konieczne i wprowadzić jako nową notę księgowa. Korzystanie z tej opcji może znacząco zmniejszyć czas wprowadzania poszczególnych not księgowych oraz zmniejszyć
prawdopodobieństwo popełnienia błędu podczas wprowadzania noty księgowej.

wydruk wprowadzonej noty księgowej.

Opcja ta służy do wydrukowania wprowadzonej noty księgowej.

księgowanie noty księgowej.

Funkcja ta może posłużyć do zaksięgowania noty księgowej do ewidencji według wybranego konta księgowego.

usunięcie noty księgowej.

Funkcja ta służy do usunięcia błędnie wprowadzonej noty księgowej. Należy pamiętać, iż dokument zaksięgowany utworzony na podstawie noty księgowej, nie zostanie automatycznie
usunięty.