Opcje tworzenia kopii bezpieczeństwa

Powrót do strony głównej
Do czego służą opcje tworzenia kopii bezpieczeństwa?W celu poprawienia bezpieczeństwa w systemie program może wykonywać kopie bezpieczeństwa automatycznie na początku okresu pracy z programem (na początku dnia lub miesiąca). Domyślnie program będzie przechowywał kopie bezpieczeństwa dla 14 ostatnich dni robioną każdego dnia, oraz kopie bezpieczeństwa na koniec ostatnich trzech miesięcy. Parametry te można zmienić w tej właśnie opcji.

Automatycznie tworzone archiwa będą przechowywane w katalogach:

  • Archiwum/Codzienne
  • Archiwum/Miesięczne

Odpowiednio dla codziennej i miesięcznej archiwizacji. Katalogi te są katalogami względnymi co do katalogu programu. Tak więc jeżeli program był zainstalowany w domyślnym katalogu to katalogi te będą wyglądać następująco:

  • C:/MK/Archiwum/Codzienne
  • C:/MK/Archiwum/Miesięczne

Chmura


Dodatkowo można skonfigurować program, tak aby ostatnie codzienne archiwum programu umieszczane było w chmurze. Przechowywanie ostatniego archiwum w chmurze może okazać się bardzo przydatne. W przypadku nieoczekiwanego uszkodzenia lub utraty komputera będzie możliwe odtworzenie archiwum z kopii bezpieczeństwa przechowywanej w chmurze.


Obecnie obsługiwane jest połączenie z chmurą Microsoft OneDrive przy użyciu sychronizacji plików systemu Windows, oraz z innymi chmurami lub lokalizacjami sieciowymi z wykorzystaniem protokołu plikowego.Uwaga!

Korzystanie z chmury może wymagać założenia odpowiedniego konta u dostawcy. Korztystanie z chmury może wiązać się z dodatkowymi kosztami za transfer danych oraz przechowywanie danych. Szczegóły sprawdź u swojego dostawcy Internetu oraz dostawcy chmury.Uwagi odnośnie automatycznego tworzenia kopii bezpieczeństwaAutomatyczne archiwa danych tworzone są na początku danego okresu pracy z programem i są tworzone za okres poprzedni. W ten sposób uruchamiając program 14 czerwca 2003 roku zostanie wykonane archiwum stanu programu na dzień 13 czerwca 2003 o ile archiwum takie nie zostało utworzone już wcześniej. Analogiczna sytuacja zachodzi dla archiwum miesięcznego.

Należy pamiętać, iż podczas odtwarzania bazy danych z archiwum automatycznego odtwarzany będzie stan programu na dany dzień, nie zaś stan wprowadzonych dokumentów. Dla przykładu jeśli 14 czerwca 2003 wprowadzimy dokumenty dotyczące np. 10 czerwca dokumenty te nie zostaną uwzględnione w archiwum stanu programu na dzień 4-13 czerwca. Ponieważ dokument został wprowadzony dnia 14 czerwca z datą 4 czerwca uwzględniony on będzie dopiero w archiwum z 14 czerwca.

Automatyczna archiwizacja stanu programu nie zwalnia użytkownika od wykonywania archiwizacji w własnym zakresie.