PIT-5 i PIT-5A

Powrót do strony głównej
Jak poruszać się w oknie formularza podatkowego PIT-5?


W tej części programu możemy wypełnić i wydrukować formularz zeznania podatkowego PIT-5 . Po wybraniu tej opcji na ekranie ukaże się nam formularz PIT-5 dla aktualnego miesiąca lub kwartału.

Program w zależności od określonego roku automatycznie wybiera odpowiednią wersję formularza do wypełnienia. Wypełnianie wersji (12) (czyli od roku 2003) jest znacznie bardziej zautomatyzowane niż wersji (11), tzn. część danych jest wypełniana automatycznie, nie może zostać zmieniona i nie wymaga aktualizacji.

Do wyboru mamy trzy przyciski i cztery zakładki. Zakładki służą do zmiany stron formularza PIT-5.pokaż formularz za miesiąc (kwartał)

Opcja ta służy do poruszania się między formularzami z danych miesięcy lub kwartałów.


zmiana wspólnika

Opcja ta służy do zmiany wspólnika dla którego chcemy przejrzeć bądź utworzyć deklaracje podatkową PIT-5.


aktualizuj zawartość formularze

Funkcja ta służy do aktualizacji danych zawartych w formularzu. Podając odpowiedni miesiąc lub kwartał oraz wspólnika
otrzymamy formularz dotyczący wybranego miesiąca lub kwartału oraz wspólnika. Funkcja ta automatycznie na podstawie wcześniej
wprowadzonych danych wypełni formularz. Kwoty przychodów i kosztów zostaną pobrane z Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
stawki ZUS z danych wspólników.

W oknie aktualizacji można ustalić opcje określające czy formularze mają być wyczyszczone przed dokonaniem aktualizacji,
czy wypełnione mają być także poprzednie miesiące lub kwartały. Można także ustalić, iż dane, na podstawie których wypełniany
jest formularz mają być pobrane także z danych innych firm, które powinny być prowadzone poprzez moduł Biuro Rachunkowe. Jest
konieczne, aby firmy, na podstawie których ma być zaktualizowany formularz, były wprowadzone do modułu Biuro Rachunkowe. Mogą
być także wprowadzone do Małej Księgowości, z której korzysta moduł Biuro Rachunkowe.


drukuj formularz

Opcja ta służy do wydrukowania formularza PIT-5 na drukarce systemowej.utworzenie przelewu

Przycisk ten służy do szybkiego utworzenia przelewu do Urzędu Skarbowego na podstawie danych z formularza.


skala podatkowa

Przycisk ten służy do otworzenia okna, w którym można zmienić między innymi skalę podatkową oraz ustalić kwotę wolną od podatku.


PO WYDRUKOWANIU SPRAWDŹ POPRAWNOŚĆ WPROWADZONYCH DANYCH
Jak można zmienić kwotę wolną od podatku służącą do wyliczania kwoty podatku?


Aby tego dokonać, należy przejść do Edycji roku księgowego z menu Inne. Kwotę można wpisać w pole „Kwota wolna od podatku”. Należy pamiętać iż jest to kwota wolna od podatku, nie zaś kwota podatku zwolnionego.

Jak wpisywać kwoty do pól M formularza PIT-5?


Do pól wpisywane są podczas aktualizacji kwoty na podstawie wartości wprowadzonych w oknie danych wspólnika. Kwoty te wprowadza się w formie tabeli.

Inną możliwością jest aktualizacja na podstawie prowadzonej ewidencji najmu, podnajmu, dzierżawy. Kwoty ujmowane są do tych pozycji wtedy i tylko wtedy gdy konto, na podstawie którego utworzone były dokumenty, było odpowiednio skonfigurowane. Po dokonaniu aktualizacji można także ręcznie zmienić kwoty znajdujące się w tym polu.
Dlaczego nie jest wypełnione pole składek na ubezpieczenie zdrowotne mimo wprowadzonych odpowiednich kwot składek w danych wspólnika?


Pole to nie jest wypełnione ponieważ suma kwot odliczeń nie może przekroczyć kwoty podatku i w przypadku, gdy kwota podatku wynosi 0, każde odliczenie od podatku będzie wynosić zero.

Kwota wpisana w to pole nie jest faktyczną kwotą zapłaconej składki, ale odliczeniem wynikającym z wpłacenia składki.


Czy jest możliwość zmiany daty wypełnienia formularza? (dotyczy tylko formularzy PIT-5 z numerem poniżej 13)


Data wypełnienia formularza jest zmieniana automatycznie podczas aktualizacji danych i ustawiana jest wtedy na podstawie daty systemowej. Można tę datę zmienić ręcznie edytując to pole.


Co zrobić, gdy zabraknie miejsc na dane działalności w formularzu PIT-5 jednym dołączonym załączniku PIT-5/A?


W takim przypadku należy przejść do menu Narzędzia/Formularze/Opcje formularzy i w zakładce PIT-5 zaznaczyć opcję „Dodatkowy formularz PIT-5/A do PIT-5 lub PIT-5L”.Co zrobić, aby włączyć uwzględnianie limitu kosztów reprezentacji i reklamy?


W takim przypadku należy przejść do menu Narzędzia/Formularze/Opcje formularzy i w zakładce PIT-5 zaznaczyć opcję „Uwzględniaj limit kosztów reprezentacji i reklamy”.

Koszty reprezentacji i reklamy ograniczane są w skali roku do 0,25% przychodu do 2006 r. włącznie. Od roku 2007 zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty te nie stanowią kosztów uzyskania przychodu. W każdym miesiącu liczone są koszty (z uwzględnieniem limitu) od początku roku do bieżącego miesiąca i odejmowana jest kwota kosztów (także z uwzględnieniem limitu) od początku roku do miesiąca poprzedniego. Dlatego też zaleca się zaznaczenie tej opcji na początku roku, chyba że nie przekroczono limitu.Uwaga!

  • Począwszy od roku 2007 nie składa się już do Urzędu Skarbowego formularza PIT-5.
  • Opcja ta dostępna jest wtedy i tylko wtedy gdy w edycji danych firmy zaznaczymy, iż firma rozlicza się według Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.
  • Przed wypełnianiem formularza proszę zapoznać się szczegółowo z wszystkimi objaśnieniami.
  • Po wydrukowaniu sprawdź poprawność danych.