Podatkowa Księgoa Przychodów i Rozchodów

Powrót do strony głównej
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów?


W księdze tej mamy możliwość oglądnięcia i wydruku Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów za wybrany miesiąc roku podatkowego, oraz oglądnięcie i wydruk zestawień otrzymanych na podstawie danych zawartych w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów.Jak posługiwać się opcją Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów?


W górnej części okna mamy do wyboru przyciski miesięcy. Wybierając odpowiedni przycisk otrzymujemy zestawienie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów wybranego miesiąca. Pokazana też jest wartość inwentaryzacji początkowej o ile dotyczy wybranego miesiąca, oraz wartość inwentaryzacji końcowej danego miesiąca o ile była wcześniej wprowadzona.
podgląd zawartości dokumentu znajdującego się w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów


Wyświetlona zostanie zawartość dokumentu wprowadzonego do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Aby zakończyć tę opcję należy nacisnąć przycisk

lub
.
wydruk Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów dla wybranego miesiąca

Możemy wydrukować Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów dla wcześniej wybranego miesiąca na drukarce systemowej w dwóch możliwych układach.
zestawienie sum miesięcznych i rocznych

W opcji tej możemy oglądnąć i wydrukować zestawienia sum miesięcznych i rocznych takich jak:


Suma danego miesiąca – wartości miesięczna poszczególnych kolumn Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów danego miesiąca

Sumy poszczególnych miesięcy – wartości miesięczne poszczególnych kolumn Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów wszystkich miesięcy od stycznia do grudnia

Sumy narastająco poszczególnych miesięcy – wartości miesięczne kolumn Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów poszczególnych miesięcy narastająco

Koszty reprezentacji i reklamy – pokazuje limit kosztów reprezentacji i reklamy, wartości kosztów wykorzystane oraz pozostały limit

Dochód poszczególnych miesięcy – pokazuje dla poszczególnych miesięcy w kolumnach przychód, koszty i dochód rozumiany jako różnice przychodu i kosztów

Dochód narastająco poszczególnych miesięcy – pokazuje dla poszczególnych miesięcy w kolumnach przychód, koszty i dochód rozumiany jako różnice przychodu i kosztów w układzie narastającym

Dochód roczny – pokazuje wyliczenie rocznego dochodu dla danego miesiąca na podstawie danych zawartych w PKPiR, remanentu początkowego i końcowego

wg zasady:


Tabela KPIR Mała Księgowość


W oknie SUMY pokazane są powyższe sumy w poszczególnych zakładkach. Oglądnięcie zakładki następuje po jej wyborze. Naciśnięcie przycisku

powoduje zamknięcie okna SUMY i powrót do edycji Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, naciśnięcie przycisku

powoduje wydruk wszystkich zestawień dotyczących powyższych sum na drukarkę systemową.
Zmiana sposobu numeracji liczby porządkowej dokumentów w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów

W opcji tej możemy zmienić sposób numeracji liczby porządkowej dokumentów. Rodzaje sposób numeracji dokumentów opisane są w dziale Zmiana sposobu numeracji liczby porządkowej dokumentu
Inwentaryzacja

W opcji tej możemy zmienić lub wprowadzić inwentaryzację początkową roku lub inwentaryzacje końcowe miesięcy lub roku. szerszy opis można znaleźć w dziale Inwentaryzacje
Wybór ewidencji, dla której mają być pokazywane zapisy.

Wybór ewidencji możliwy jest po wcześniejszym ustawieniu możliwości prowadzenia wielu ewidencji w danych firmy opisanych w dziale Dane Firmy.Wprowadzanie ewidencji opisane są w dziale Ewidencje.
Jak można usunąć dokument z Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów?


W celu usunięcia pozycji z Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów można skorzystać z funkcji storno, dzięki której to można logicznie usunąć pozycję z Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Można także usunąć fizycznie wybrany dokument korzystając z funkcji usuń.Uwaga!

Opcja Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów dostępna jest wtedy i tylko wtedy gdy w edycji danych firmy zaznaczymy, iż firma rozlicza się według Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.