Rodzaje amortyzacji

Powrót do strony głównej
Według jakich rodzajów amortyzacji można amortyzować środki trwałe w programie?


Możemy amortyzować środek trwały według jednego z rodzajów amortyzacji:

 • Brak amortyzacji
  Dla danego środka trwałego lub wartości niematerialnej lub prawnej nie będzie naliczana amortyzacja miesięczna ani roczna.
 • Amortyzacja liniowa
  Polega ona na rozłożeniu wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych na równe miesięczne raty, które mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w trakcie okresu amortyzacji (modernizacja-ulepszenie), korekta wartości
 • Amortyzacja degresywna
  Polega ona na tym, iż w każdym kolejnym roku amortyzacja naliczana jest od coraz mniejszej podstawy (pomniejszonej o dokonane w roku poprzednim odpisy amortyzacyjne). Metodę tę stosuje się do momentu kiedy roczny odpis amortyzacyjny ustalony na początku roku miałby być niższy od rocznego odpisu wyznaczonego przy pomocy metody liniowej. W takim przypadku od danego roku należy przejść do stosowania metody liniowej
 • Amortyzacja jednorazowa
  Ten rodzaj amortyzacji polega na zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów pełnej wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych w miesiącu oddania go do użytkowania lub w miesiącu następnym