Rodzaje dokumentów

Powrót do strony głównej
Jakie są typy dokumentów ewidencjonowania środków trwałych?


Istnieje pięć podstawowych dokumentów służących do ewidencji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych:

 • BO
  Dokument ten służy do wprowadzania bilansu otwarcia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z innych ewidencji lub wprowadzenia do ewidencji środków trwałych ujawnionych. Dokument taki w kolejnych latach będzie tworzony automatycznie dzięki funkcji bilansu otwarcia na następny rok podatkowy.
 • OT
  Zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Dokument ten służy do wprowadzenia nowego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Dzięki temu dokumentowi będziemy mogli wprowadzić nowy środek trwały do kartoteki środków trwałych.
 • MT
  Dokument ten służy do modernizacji (ulepszenia lub odłączenia części składowych) środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (powoduje zwiększenie lub zmniejszenie wartości inwentarzowej po dokonaniu amortyzacji za miesiąc, w którym modernizacja miała miejsce). W przypadku ulepszenia należy wartość ulepszenia podać jako liczbę dodatnią a w przypadku odłączenia część składowych jako liczbę ujemną. Dla amortyzacji metodą degresywną modernizacja będzie miała wpływ na wysokość odpisów amortyzacyjnych w następnym roku podatkowym.
 • LT
  Dokument ten służy do likwidacji lub zbycia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Dzięki temu dokumentowi będziemy mogli wycofać z ewidencji środek trwały lub wartość niematerialną i prawną. Nie jest to jednak jednoznaczne z usunięciem środka trwałego z ewidencji w danym roku podatkowym. Zlikwidowany lub zbyty środek fizycznie zostanie usunięty z ewidencji dopiero w następnym roku podatkowym (zmiana wartości inwentarzowej będzie miała miejsce dopiero po wykonaniu amortyzacji za miesiąc, w którym likwidacja lub zbycie miała miejsce).
 • PK
  Dokument ten służy do skorygowania wartości inwentarzowej, umorzenia oraz naliczonej amortyzacji środka trwałego (zmiana wartości inwentarzowej zostanie uwzględniona po wykonaniu amortyzacji za miesiąc, w którym korekta ma miejsce).
 • PT
  Dokument ten służy do zmiany miejsca użytkowania i przeznaczenia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.