Stawki i współczynniki plac

Powrót do strony głównej
Do czego służy kartoteka współczynników płac?


W kartotece tej zgromadzone są dane o współczynnikach płac obowiązujących od danego miesiąca danego roku, niezbędnych do prawidłowego wyliczenia wynagrodzenia pracowników jak i przekazania składek do ZUS.


Jak wprowadzać i zarządzać współczynnikami?


wprowadzenie nowych współczynników płac

Po naciśnięciu przycisku NOWY podajemy :


Rok – należy podać rok, od którego mają obowiązywać nowo wprowadzane współczynniki.

Miesiąc – należy podać miesiąc wprowadzonego roku, od którego mają obowiązywać nowo wprowadzane współczynniki.

Podstawa wymiaru składek ubezpieczenia społecznego – należy wprowadzić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

Podstawa wymiaru składek ubezpieczenia społecznego (preferencyjne) – należy wprowadzić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku korzystania z składek preferencyjnych (dla nowych przedsiębiorstw)

Stawka ubezpieczenia emerytalnego – należy wprowadzić stawkę w % ubezpieczenia emerytalnego obowiązującego od danego miesiąca danego roku.

Stawka ubezpieczenia rentowego – należy wprowadzić stawkę w % ubezpieczenia rentowego obowiązującego od danego miesiąca danego roku.

Procentowy udział stawki ubezpieczenia rentowego płaconego przez pracownika – należy wprowadzić wartość w % udziału w stawce ubezpieczenia rentowego obowiązującego od danego miesiąca danego roku płaconej przez pracownika (wartość udziału płaconego przez pracodawcę będzie wyliczona automatycznie).

Stawka ubezpieczenia chorobowego – należy wprowadzić stawkę w % ubezpieczenia chorobowego obowiązującego od danego miesiąca danego roku.

Stawka ubezpieczenia wypadkowego pracowników – należy wprowadzić stawkę w % ubezpieczenia wypadkowego obowiązującego od danego miesiąca danego roku dotyczącego pracowników.

Stawka ubezpieczenia wypadkowego właściciela – wspólników – należy wprowadzić stawkę w % ubezpieczenia wypadkowego obowiązującego od danego miesiąca danego roku dotyczącego wspólników.

Podstawa wymiaru składek ubezpieczenia zdrowotnego – należy wprowadzić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne

Stawka ubezpieczenia zdrowotnego – należy wprowadzić stawkę w % ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującego od danego miesiąca danego roku.

Stawka ubezpieczenia zdrowotnego do odliczenia – należy wprowadzić stawkę w % ubezpieczenia zdrowotnego, które przysługuje do odliczenia od podatku dochodowego, obowiązującego od danego miesiąca danego roku.

Stawka na Fundusz Pracy – należy wprowadzić stawkę w % ubezpieczenia odprowadzanego na Fundusz Pracy obowiązującego od danego miesiąca danego roku.

Stawka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – należy wprowadzić stawkę w % ubezpieczenia odprowadzanego na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych obowiązującego od danego miesiąca danego roku.

Stawka na Fundusz Emerytur Pomostowych – należy wprowadzić stawkę w % ubezpieczenia odprowadzanego na Fundusz Emerytur Pomostowych obowiązującego od danego miesiąca danego roku.

Koszt uzyskania przychodu (podstawowy) – należy wprowadzić miesięczną kwotę kosztu uzyskania przychodu – podstawową – określoną odpowiednimi przepisami obowiązujący od danego miesiąca danego roku.

Koszt uzyskania przychodu (powiększony) – należy wprowadzić miesięczną kwotę kosztu uzyskania przychodu – powiększoną – określoną odpowiednimi przepisami obowiązujący od danego miesiąca danego roku.

Kwota ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – należy wprowadzić kwotę ograniczającą podstawę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Jeżeli podstawa składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe będzie większa od tej kwoty składki na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe nie zostaną obliczone.

STAWKI WSPÓŁCZYNNIKI Modułu płacowego na 2017 rokStawki płac Mała Księgowość
Przycisk oznacza akceptację wprowadzonych danych i zapisanie ich do kartoteki współczynników.

Przycisk oznacza, że wprowadzone dane nie zostaną dopisany do kartoteki współczynników.


edycja danych wprowadzonych współczynników.

Po wybraniu tej opcji mamy możliwość poprawy – ponownej edycji wprowadzonych wcześniej współczynników. Wszystkie czynności są takie same jak w opcji NOWY.


klonowanie stawek i współczynników.

Jeżeli chcesz wystawić podobny zapis dotyczący stawek i współczynników modułu płacowego, który został już wprowadzony wcześniej, możesz „klonować” wcześniej wprowadzony
zapis, dokonać w nim odpowiednich zmian, jeśli jest to konieczne i wprowadzić jako nowy zapis. Korzystanie z tej opcji może znacząco zmniejszyć czas wprowadzania
nowych stawek iwspółczynników oraz zmniejszyć prawdopodobieństwo popełnienia błędu podczas ich wprowadzania.


wydruk aktualnej listy współczynników.

Po naciśnięciu tego przycisku nastąpi wydruk listy współczynników.


usunięcie danego zestawu współczynników dla wybranego miesiąca.

Po naciśnięciu tego przycisku nastąpi usunięcie zaznaczonego zestawu współczynników z listy.