Stawki VAT

Powrót do strony głównej
Do czego służy opcja Stawki VAT?


Opcja ta służy do zmiany czterech stawek podatkowych VAT. W opcji tej wskazujemy od jakiego dnia obowiązują dane stawki VAT oraz czy od danego dnia obowiązuje okres przejściowy. W okresie przejściowym dostępne są oprócz danych stawek VAT także stawki z poprzedniego okresu.Jak wprowadzać i zarządzać stawkami VAT?
wprowadzenie nowych stawek VAT

Po naciśnięciu przycisku NOWY podajemy:


Data – należy podać datę od kiedy obwiązywać będą nowe stawki VAT.

Okres przejściowy – należy zaznaczyć jeśli od danej daty maj być dostępne wprowadzane stawki VAT jak i stawki VAT z poprzedniego okresu.

PTU-A – należy podać wartość określoną w procentach dla stawki A.

PTU-B – należy podać wartość określoną w procentach dla stawki B.

PTU-C – należy podać wartość określoną w procentach dla stawki C.

PTU-D – należy podać wartość określoną w procentach dla stawki D.

Dodatkowo dla każdej ze stawek PTU można określić dodatkową nazwę. Może ona okazać się pomocna w przypadku wprowadzania więcej niż jednej stawki VAT z taką samą wartością.

Przycisk

oznacza akceptację wprowadzonych danych i zapisanie ich do kartoteki stawek VAT.

Przycisk

oznacza, że wprowadzone dane nie zostaną dopisane do kartoteki stawek VAT.
edycja danych wprowadzonych stawek VAT.

Po wybraniu tej opcji mamy możliwość poprawy – ponownej edycji wprowadzonych wcześniej stawek VAT. Wszystkie czynności są takie same jak w opcji NOWY.usunięcie danego zestawu stawek VAT dla wybranej daty.

Po naciśnięciu tego przycisku nastąpi usunięcie zaznaczonego zestawu stawek VAT z listy.zakończenie pracy ze stawkami VAT.

Po naciśnięciu tego przycisku nastąpi wyjście z opcji Stawki VAT.