Widoki drzewa

Powrót do strony głównej
Widoki drzewaOferty i zamówienia programu Mała KsięgowośćWidoki drzewa umożliwia nam edycję i przeglądanie oferty bądź zamówienia z szczególnym zwróceniem uwagi na hierarchię elementów oferty bądź zamówienia. Zaletą tego Widokiu jest możliwość dowolnego projektowania wzajemnego położenia elementów oferty bądź zamówienia. Wadą tego typu Widokiu jest mała możliwość podglądu i edytowania wszystkich atrybutów elementów. Czynność tą można wykonać jedynie poprzez okno właściwości elementu. Jako opisy elementów mogą znajdować się zarówno ich nazwy jak i indeksy (Opcję tą można wybrać edytując element główny oferty bądź zamówienia.). Ilość elementów w ofercie bądź zamówieniu jest nie ograniczona, dodatkowo ilość wzajemnych zagnieżdżeń podgrup jest również nieograniczona. Elementy w drzewie oferty mogą być dowolnie rozmieszczane według naszego uznania zgodnie z kilkoma prostymi regułami:

 • Każdy towar bądź usługa, podsumowanie i suma musi należeć do jednej z utworzonych grup.
 • Żaden towar nie może zawierać innych elementów.
 • Każda grupa może zawierać wiele towarów, sum, podsumowań oraz podgrup.

 • Jak można edytować ofertę w Widokiu drzewa?  Elementy drzewa oferty można dowolnie przesuwać korzystając z poleceń z menu „Nawigacja” (odpowiedniki tych opcji znajdują się także na pasku narzędzi ):

  Przesuń w górę listy – Operacja ta przesuwa, o ile jest to możliwe, element w górę listy wewnątrz tej samej grupy.

  Przesuń w dół listy – Operacja ta przesuwa, o ile jest to możliwe, element w dół listy wewnątrz tej samej grupy.

  Dołącz do grupy – Operacja ta umożliwia dodanie elementy do poprzedzającej grupy. Uwaga element może zostać dodany do grupy wtedy i tylko wtedy kiedy poprzedzającym elementem jest grupa do której chcemy dodać element. Element zostaje umieszczony na ostatnim miejscu w hierarchii drzewa oferty.

  Odłącz z grupy – Operacja ta, o ile jest to możliwe, usuwa element z wnętrza grupy i umieszcza go poza grupą jako kolejny element.  Przesuń i upuść  Elementy można także przesuwać korzystając z technologii „Przesuń i upuść”. Każdy element można „złapać” naciskając i przytrzymując lewy klawisz myszy, a następnie przesuwając wskaźnik myszy w miejsce w które chcemy przesunąć element. Zwalniając przycisk myszy element zostanie „upuszczony” w wybranym miejscu.