Wspólnicy

Powrót do strony głównej
Do czego służy opcja danych wspólników?


Opcja ta służy do dodawania i aktualizacji danych dotyczących wspólników firmy. Dane te będą później wykorzystywane przy tworzeniu deklaracji podatkowych.
Jak posługiwać się opcją edycji wspólników?
dodanie nowego wspólnika.

Po naciśnięciu tego przycisku podajemy:


Informacje ogólne


Urząd skarbowy terytorialnie pod który podlega wspólnik.

Nazwisko wspólnika.

Pierwsze imię wspólnika.

Data urodzenia wspólnika.

NIP Numer Identyfikacji Podatkowej wspólnika. Przed NIP-em można wprowadzić symbol kraju należącego do Unii Europejskiej NIP unijny

PESEL wspólnika.

Kraj, w którym mieszka wspólnik.

Województwo, w którym mieszka wspólnik.

Powiat, w którym mieszka wspólnik.

Gmina, w której mieszka wspólnik.

Ulica, na której mieszka wspólnik.

Numer domu, w którym mieszka wspólnik.

Numer lokalu, w którym mieszka wspólnik.

Miejscowość, w której mieszka wspólnik.

Kod pocztowy regionu, w którym mieszka wspólnik.

Poczta, pod którą podlega region, w którym mieszka wspólnik.

Bank, w którym wspólnik posiada rachunek bankowy.

Konto numer rachunku bankowego wspólnika.

W PIT-5 tylko najem, zaznaczamy to pole jeśli rozliczamy się z US na formularzu PIT-5/L z działalności gospodarczej, a przychody i koszty z najmu rozliczamy przy pomocy deklaracji PIT-5. Pole to jest aktywne tylko dla PKPiR.

Rozliczenie Podatku Dochodowego wybieramy czy podatek dochodowy rozliczany ma być miesięcznie czy też kwartalnie – bez względu na sposób opodatkowania, zasady ogólne czy podatek liniowy. Pole to jest aktywne tylko dla PKPiR.

W podatku dochodowym nie uwzględniaj ulgi podatkowej. zaznaczamy jeśli w obliczeniu podatku dochodowego nie ma być brana pod uwage ulga podatkowa.

W podatku dochodowym uwzględnij inwentaryzacje końcową grudnia. zaznaczamy jeśli w obliczeniu podatku dochodowego ma być brana pod uwage inwentaryzacja koncowa grudnia.

W Ewidencji Przychodów ZUS i NFZ rozliczany miesięcznie/kwartalnie, zaznaczamy to pole jeśli ZUS i składka zdrowotna ma być rozliczona za dany miesiąc/kwartał tylko w danym miesiącu/kwartale. Pole to jest aktywne tylko dla Ewidencji Przychodów.

ZUS i ubezpieczenia zdrowotne (NFZ)


Udziały


Podajemy procentowy {%} udział wspólnika w dochodach firmy w każdym miesiącu.


ZUS i ubezpieczenia zdrowotne (NFZ)

W zakładce tej znajdują się pola, w które należy kod tytułu ubezpieczenia wspólnika (można wybrać poszczególne składniki kodu z dostępnych list),wpisać składki określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne w NFZ zapłacone w danym miesiącu danego roku księgowego jaki i podlegające odliczeniu.

Przed rozpoczęciem wprowadzania danych dotyczących dotyczących składek, należy wprowadzić dane dotyczące Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe.
Zgodnie z powyższym przykładem należy wprowadzić odpowiednie dane dotyczące podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zaznaczyć odpowiedni rodzaj ubezpieczenia. W miesiącu styczniu o ile w grudniu poprzedniego roku nie były wprowadzone odpowiednie dane należy „ręcznie” wprowadzić kwotę składki do odliczenia.

Również dla składki na NFZ (zdrowotna) należy wprowadzić odpowiednie dane dotyczące podstawy wymiaru składki. W miesiącu styczniu o ile w grudniu poprzedniego roku nie były wprowadzone odpowiednie dane należy „ręcznie” wprowadzić kwotę składki do odliczenia.

Oznaczenia:

Kod tytułu ubezpieczeń – wprowadzić lub wybrać z rozwijanej listy kod tytułu ubezpieczenia wspólnika.

Składki odliczane w danym miesiącu – należy zaznaczyć, jeżeli składki zarówno na ZUS jak i NFZ mają być odliczane w miesiącu którego dotyczą.

Księgowanie składek ZUS do PKPiR – należy zaznaczyć, jeżeli składki na ZUS (nie dotyczy to składek na NFZ) mają być księgowane do PKPiR, a nie będą odliczane w PIT5, PIT5/L.

Wybierając przycisk można pobrać podstawy na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wprowadzone wcześniej w Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe

Mie.. – Miesiąc

Podstawa wymiaru skł… ub.społeczn… – należy wprowadzić wysokość podstawy, od której będą naliczane poszczególne składniki składki na ubezpieczenie społeczne.

Emerytalne – zaznaczamy jeżeli za dany miesiąc ma być naliczana składka na ubezpieczenie emerytalne.

Rentowe – zaznaczamy jeżeli za dany miesiąc ma być naliczana składka na ubezpieczenie rentowe.

Chorobowe – zaznaczamy jeżeli za dany miesiąc ma być naliczana składka na ubezpieczenie chorobowe.

Wypadkowe – zaznaczamy jeżeli za dany miesiąc ma być naliczana składka na ubezpieczenie wypadkowe.

FGŚP – zaznaczamy jeżeli za dany miesiąc ma być naliczana składka na Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych.

FP – zaznaczamy jeżeli za dany miesiąc ma być naliczana składka na Fundusz Pracy.

EP – zaznaczamy jeżeli za dany miesiąc ma być naliczana składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Ubezpieczenie społeczne – Wyliczona składka na ubezpieczenie społeczne za dany miesiąc.

Ręcznie – zaznaczamy jeżeli „ręcznie” chcemy wprowadzić składkę na ubezpieczenie społeczne podlegające odliczeniu w danym miesiącu.

Ub.społeczne do odliczenia.. – wyliczona lub wprowadzona „ręcznie” składka na ubezpieczenie społeczne podlegająca odliczeniu w danym miesiącu.

Podstawa wymiaru skł… ub.zdrowot… – należy wprowadzić wysokość podstawy, od której będzie naliczana składka na ubezpieczenie zdrowotne NFZ.

Ubezpieczenie zdrowotne – Wyliczona składka na ubezpieczenie zdrowotne NFZ za dany miesiąc.

Ręcznie -zaznaczamy jeżeli „ręcznie” chcemy wprowadzić składkę na ubezpieczenie zdrowotne NFZ podlegającą odliczeniu w danym miesiącu.

Ub.zdrowotne do odliczenia.. – wyliczona lub wprowadzona „ręcznie” składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu w danym miesiącu.

RZA – zaznaczamy jeżeli deklaracja rozliczeniowa do ZUS ma być tworzona razem z deklaracjami rozliczeniowymi pracowników.


Kwoty zwiększające przychód – Zgodnie z objaśnieniem 1) na pierwszej stronie deklaracji PIT-5 oraz zgodnie z objaśnieniem 2) na pierwszej stronie deklaracji PIT-5/L


W zakładce tej znajdują się pola, w które należy wpisać kwoty zwiększające przychód w formularzu PIT-5 lub PIT-5/L w polach C19 dla każdego miesiąca roku księgowego.

Najem (PIT5) Najem, podnajem, dzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze umieszczane w deklaracji PIT-5W zakładce tej dla każdego miesiąca księgowego należy wprowadzić procentowy udział, kwoty przychodów jak i kwoty kosztów związanych z najmem, podnajmem, dzierżawą. Należy też podać źródło przychodu oraz jego miejsce położenia. Wartości te zostaną umieszczona na formularzu PIT-5 w trakcie aktualizacji.

Najem (ewidencja) Najem, podnajem, dzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze – ewidencjaW zakładce tej dla każdego miesiąca księgowego należy wprowadzić procentowy udział związanych z najmem, podnajmem, dzierżawą. Należy też podać źródło przychodu oraz jego miejsce położenia. Procentowy udział będzie wykorzystany przy obliczaniu przychodu i kosztów wspólnika podczas aktualizacji formularza PIT-5 na podstawie prowadzonej ewidencji najmu, podnajmu, dzierżawy.

ZUS/PŁATNIK:

Należy wprowadzić dane dotyczące identyfikacji płatnika w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dane te służyć będą do utworzenia Kolekcji Elektronicznych Dokumentów Ubezpieczeniowych za wspólnika i powinny być identyczne z danymi wprowadzonymi w programie „Płatnik”.

W przypadku gdy nie zostaną podane dane dotyczące Imienia i nazwiska nie będzie możliwości podania także daty urodzenia , data ta zostanie „wyczyszczona”.


Po naciśnięciu przycisku

zostanie dodany wspólnik. W przypadku naciśnięcia przycisku

dane zostaną porzucone.
edycja danych wprowadzonego wspólnika

Służy do edycji danych dotyczących wprowadzonego wcześniej wspólnika

Po naciśnięciu przycisku

zostaną wprowadzone zmiany w informacji o wspólniku. W przypadku naciśnięcia przycisku

zmiany zostaną porzucone.drukuj zestawienie. W opcji tej mamy możliwość wydrukowania na drukarce systemowej listy wprowadzonych wspólników.Drukuj dane wspólnika. W opcji tej mamy możliwość wydrukowania na drukarce systemowej danych wybranego wspólnika.Księguj składki ZUS do PKPiR wspólnika. W opcji tej mamy możliwość zaksięgowania składek ZUS wybranego wspólnika za wybrany miesiąc.eksport danych dotyczących wspólnika do programu Płatnik.wprowadzanie lub poprawianie stawek obowiązujące od danego miesiąca danego roku, niezbędnych do prawidłowego wyliczenia składek do ZUS.usunięcie wspólnika z ewidencji wspólników.


Co zrobić, gdy w firmie nie ma żadnych wspólników?


Jeżeli w firmie nie ma żadnych wspólników, należy wprowadzić dane właściciela.