Zestawienie amortyzacji miesięcznej

Powrót do strony głównej
Jak posługiwać się zestawieniem amortyzacji miesięcznej?


W górnej części ekranu wyświetlone są przyciski miesięcy od „Styczeń” do „Grudzień”. Wybierając odpowiedni przycisk otrzymujemy informacje o naliczonej amortyzacji dla wybranego miesiąca

W dolnej części ekranu wyświetlone są następujące przyciski:


filtry wyświetlania

Możliwość zastosowania następujących filtrów umożliwiających wyświetlanie – drukowanie wg odpowiedniego kryterium:

Symbol klasyfikacji podajemy początek lub cały symbol klasyfikacji środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych

Rodzaj amortyzacji wybieramy jeden z rodzajów amortyzacji

Kwota amortyzacji Mamy możliwość wyboru pokazywać Środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne o wartości odpisu =0 lub #0.

Wg tak ustawionego filtru po naciśnięciu przycisku będą wyświetlane informacje o środkach trwałych z naliczoną amortyzacją


wydruk miesięcznej amortyzacji

Wydruk miesięcznej amortyzacji dla wybranego miesiąca z uwzględnieniem zastosowanego filtru


księgowanie odpisu

Przycisk ten jest aktywny tylko w przypadku, gdy prowadzimy Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów. Dla wybranego miesiąca możemy zaksięgować do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów kwotę miesięcznego odpisu amortyzacyjnego. W tym przypadku postępujemy tak samo jak w przypadku wprowadzania dokumentów do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów