Faktura wewnętrzna (dostawa wewnątrzunijna)

Powrót do strony głównej
Do czego służy Faktura Wewnętrzna?


Nie ma już obowiązku wystawiania Faktur Wewnętrznych ale w programie pozostawiliśmy je.

Aby wystawić fakturę wewnętrzną, należy wybrać z Menu opcję ZAKUPY/Dokumenty/Faktura wewnętrzna. Otworzy się okno wystawiania faktury wewnętrznej.

Należy wykonać następujące czynności:

Nr faktury należy wybrać lub wprowadzić ręcznie numer faktury wewnętrznej. Można także skorzystać z przycisku:


Pierwszy wolny zostanie wyszukany pierwszy wolny numer faktury wewnętrznej

Kolejny zostanie wyszukany kolejny wolny numer faktury wewnętrznej


Data faktury należy podać datę wystawienia faktury wewnętrznej.

Kontrahent należy wybrać z listy dostępnych kontrahentów lub wprowadzić nowego od którego dokonano nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Nr zamów. kont. należy wprowadzić numer zamówienia kontrahenta.

Typ transakcji wybieramy jedną z możliwości:

 • krajowa – transakcja odbywa się wewnątrz kraju,
 • wewnątrzwspólnotowa – transakcja odbywa się wewnątrz Unii Europejskiej,
 • eksport/import – transakcja nie dotyczy transakcji krajowej ani wewnątrz unijnej,
 • poza terytorium kraju – dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju,
 • poza terytorium kraju art.100 – świadczenie usług, poza terytorium kraju zgodnie z art 100 ustawy o VAT,
 • wewnątrzwsp. nabycie środka transportu – nabycie środków transportu z kraju należącego do UE,
 • import usług art. 28b.,
 • podatn. nabywca art.17 u.1 p.7/8 – podatnikiem jest nabywca o którym mowa w art 17 ust1 pkt.7 lub 8.
 • podatn. nabywca art.17 u.1 p.5 – dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca o którym mowa w art 17 ust1 pkt.5.
 • podatn. naBywca art.17 u.1 p.8 (usługi) – podatnikiem jest nabywca o którym mowa w art 17 ust1 pkt.8.
 • wewnątrzwsp. nabycie paliw silnikowych,
 • krajowa dostawa towarów.opod.st.0% art.129 – krajowa dostawa towarów.opod.st.0% art.129 ustawy,

NIP dla transakcji wewnątrzwspólnotowej można zmienić dla wybranego kontrahenta (dla tej konkretnej transakcji) numer identyfikacji podatkowej kontrahenta. Przed NIP-em można wprowadzić symbol kraju należącego do Unii Europejskiej NIP unijny

Opodatkowano w dla transakcji wewnątrzwspólnotowej można wprowadzić dwuliterowy kod kraju UNII, w którym dana transakcja jest opodatkowana (dla tej konkretnej transakcji),domyślnie pole to jest puste lub znajduje się w nim symbol PL, oznacza to że transakcja opodatkowana jest w kraju.

Faktura dostawcy należy podać nr faktury na podstawie której wystawiamy Fakturę Wewnętrzną.

Data nabycia należy podać datę faktury dostawcy.

Forma płatności należy podać lub wprowadzić nową formę płatności jaka była określona na fakturze dostawcy.

Termin zapłaty należy podać lub wprowadzić nowy termin zapłaty faktury dostawcy.

Forma transportu należy podać lub wprowadzić nową formę transportu dostawy wynikającą z faktury dostawcy.

Waluta należy podać trzyznakowy symbol waluty w jakiej wystawiona była faktura dostawcy.

Kurs należy podać kurs waluty, jako średni kurs NBP zgodnie z przepisami prawa podatkowego dotyczącymi wystawiania faktur w walucie.

Po wykonaniu powyższych czynności można przejść do dodawania oraz edycji kolejnych pozycji faktury wewnętrznej. Służą temu następujące przyciski, które są umieszczone w dolnej części okna:
dodawanie pozycji faktury wewnętrznej

Pole to służy do dodawania kolejnych pozycji faktury – towarów oraz usług. Po naciśnięciu tego przycisku otworzy się okno wyboru towaru lub usługi, gdzie można przejrzeć i wybrać interesujący nas towar lub też usługę. W oknie tym znajdują się także informacje o stanie towaru w magazynie, jego cenie, jednostce miary, stawce VAT jakiej podlega dany towar. Gdy wybierzemy już towar lub usługę, przechodzimy do okna, w którym podajemy następujące dane:

 • Stawkę VAT wprowadzanego towaru lub usługi.
 • Cenę w walucie z faktury dostawcy.
 • Cenę w PLN zaproponowaną jako cenę w walucie przemnożoną przez kurs.
 • Ewentualny rabat.
 • Ilość towaru lub usługi.

Po akceptacji wracamy do okna wystawiania faktury wewnętrznej, z którego możemy dodać nową pozycje, lub zmienić wprowadzoną już pozycję.zmiana zawartości pozycji faktury

Po wybraniu tego pola można zmienić stawkę VAT, cenę w walucie,cenę w PLN, rabat oraz ilość danej pozycji faktury.usuwanie pozycji faktury.

Pole to umożliwia usunięcie wybranej pozycji z faktury.

UWAGI możliwość wprowadzenia dodatkowych uwag do faktury wewnętrznej które będą drukowane na fakturze.wydruk faktury wewnętrznej

Po wybraniu tego pola zostanie wydrukowana faktura wewnętrzna.


wysłanie faktury e-mailem, przy pomocy konta e-mail zdefiniowanego w Opcje poczty

Po wybraniu tego pola faktura zostanie wysłana na adres e-mail ustawiony w danych kontrahenta, przy pomocy konta e-mail zdefiniowanego w Opcje pocztyksięgowanie faktury wewnętrznej

Pole to służy do księgowania wystawionej właśnie faktury wewnętrznej.

Jeśli faktura nie została zaksięgowana, można anulować jej zawartość wybierając przycisk
.