Jednoski miary, formy transportu i zapłaty, waluty, magazyny, opisy faktur

Powrót do strony głównej
Jednostki miary


Określają w jakich jednostkach są przechowywane i liczone poszczególne towary. Przykładowymi jednostkami miar mogą być: sztuka, opakowanie, kilogram czy metr.

Dla każdej jednostki miary oprócz nazwy można określić czy ma być kontrolowana ilość miejsc po przecinku dla danego typu jednostki miary. Przy wybraniu tej opcji oraz określeniu wartości „0” w polu ilości dla towarów dla których wybrana zostanie ta jednostka miary nie będzie można wprowadzić w polu ilości wartości dziesiętnych. Zalecane jest skorzystanie z tej funkcjonalności dla jednostek miary typu: sztuka, komplet etc., które z natury nie będą występować z większą precyzją po przecinku.

W celu edycji jednostek miary należy wybrać z Menu opcję Magazyn/Ustawienia/Jednostki miary. Otworzy się okno, wewnątrz którego wypisane będą wprowadzone jednostki miary. W dolnej części znajdują się przyciski służące do wprowadzania nowych jednostek miary, edycji istniejących oraz usuwania. Jest też możliwość wydrukowania tej listy.

Formy transportu


Określają w jaki sposób towar bądź świadczoną usługę dostarcza się do odbiorcy (od dostawcy). Formy transportu wykorzystywane są podczas wypisywania-wystawiania faktury

W celu edycji form transportu należy wybrać z Menu opcję Magazyn/Ustawienia/Transport. Otworzy się okno, wewnątrz którego wypisane będą wprowadzone formy transportu. W dolnej części znajdują się przyciski służące do wprowadzania nowych form transportu, edycji istniejących oraz usuwania. Jest też możliwość wydrukowania tej listy.

Formy zapłaty


Określają w jaki sposób należy uiścić zapłatę za otrzymany (wydany) towar bądź świadczoną usługę. Formy zapłaty wykorzystywane są podczas wypisywania-wystawiania faktury. Automatycznie po podaniu domyślnego terminu zapłaty w dniach, termin ten zostanie uwzględniony przy wystawianiu faktury.

W celu edycji form zapłaty należy wybrać z Menu opcję Magazyn/Ustawienia/Formy zapłaty. Otworzy się okno, wewnątrz którego wypisane będą wprowadzone formy zapłaty. W dolnej części znajdują się przyciski służące do wprowadzania nowych form zapłaty, edycji istniejących oraz usuwania. Jest też możliwość wydrukowania tej listy.

Kartoteka magazynów


Kartoteka magazynów służy do przechowywania informacji o magazynach, ich nazw oraz przeznaczenia. Aby wprowadzić jakikolwiek towar do programu należy najpierw wprowadzić jakikolwiek magazyn. Magazyny identyfikowane są na podstawie kodu składającego się z trzech liter. Dodatkowo każdemu magazynowi możemy przypisać opis oraz ustalić typ magazynu:

  • towary i usługi,
  • towary,
  • usługi

W zależności od wybranego typu w magazynie będą mogły znajdować się odpowiednie pozycje.

Dodatkowo definiując w oknie tym stawkę narzutu, można przypisać wybrany narzut do wszystkich towarów i usług w wybranym magazynie.

Kartoteka walut


Kartoteka walut służy do zapamiętania najczęściej używanych walut w programie. Każdej walucie możemy przypisać obecny kurs który będzie podpowiadany automatycznie przy wyborze danej waluty. Podczas wystawiania dokumentów sprzedaży dozwolone jest jednakże indywidualne podanie kursu waluty. Jeżeli chcemy podać symbol € (EURO) należy skorzystać z kombinacji klawiszy ALT + U.

Uwagi do faktur


Kartoteka uwag do faktur służy do zdefiniowania uwag do faktury, które mogą być wybrane podczas edytowania notatek do faktury. Wprowadzenie często używanych uwag do faktury w tym miejscu skróci czas pracy umożliwiając wybór zdefiniowanych uwag do faktury.