Konta bankowe

Powrót do strony głównej
Do czego służy okno kont bankowych?


Firma może posiadać kilka kont bankowych, zdarza się, iż na fakturach niezbędne jest podawanie różnych kont bankowych. Konta bankowe które mogą być umieszczane na fakturach powinny być zdefiniowane w tym oknie.


Jak wybrać konto bankowe na fakturze?


Podczas wystawiania faktur obok pola „Forma płatności” dostępny będzie przycisk konta bankowego.


Po naciśnięciu tego przycisku otworzy się okienko z danymi konta bankowego jakie ma zostać użyte w przypadku danej faktury oraz lista wprowadzonych w oknie kont bankowych kont.

Domyślnym kontem bankowym używanym w fakturach będzie główne konto bankowe zdefiniowane dla firmy.Jak posługiwać się oknem kont bankowych?


dodanie nowego konta.


Opcja ta służy do dodania do listy nowego konta bankowego. Podczas wprowadzania konta bankowego należy podać nazwę banku, numer konta oraz ewentualnie SWIFT oraz walutę rachunku.


edycja

Opcja ta służy do edytowania danych konta bankowego.


ustawienie domyślnego konta bankowego

Funkcja ta spowoduje ustawienie głównego konta bankowego firmy na wybrane konto.


usunięcie pozycji

Funkcja ta służy do usunięcia konta bankowego z listy.