Przelewy i wpłaty do Urzędów Skarbowych

Powrót do strony głównej
Do czego służy okno „Przelewów i wpłat do Urzędów Skarbowych”?


Okno „Przelewy i wpłaty do Urzędów Skarbowych” służy do zarządzania przelewami oraz wpłatami dokonywanymi do Urzędów Skarbowych. W opcji tej możemy wprowadzić nowy przelew do Urzędu Skarbowego, edytować już istniejący przelew, wydrukować go bądź usunąć.


Jak wprowadzać i poprawiać przelewy oraz wpłaty do Urzędów Skarbowych?


funkcja służąca do wprowadzenia nowego przelewu bądź wpłaty do Urzędu Skarbowego.

Wprowadzając dane przelewu do Urzędu Skarbowego bądź wpłaty należy wypełnić następujące pola:


Data przelewu data nadania przelewu, bądź dokonania wpłaty.

Nazwa i adres organu podatkowego pole to może zostać automatycznie wypełnione jeżeli skorzystamy z przycisku „URZĄD SKARBOWY” z kartoteki kontrahentów. Użycie tego przycisku spowoduje także wypełnienie pola numeru rachunku bankowego organu podatkowego.

Nr rachunku bankowego organu podatkowego

Rodzaj w polu tym można wybrać spośród dwóch możliwych opcji: Przelew czy Wpłata.

Kwota w pole to należy wpisać kwotę przelewu bądź wpłaty.

Nr rachunku bankowego zobowiązanego pole to należy wypełnić numerem rachunku bankowego zobowiązanego wtedy i tylko wtedy gdy w polu rodzaju wybrało się wartość „Przelew”.

Nazwa i adres zobowiązanego pole to należy wypełnić nazwą i adresem zobowiązanego. Pole to może zostać automatycznie wypełnione jeżeli skorzystamy z przycisku „ZOBOWIĄZANY” a następnie „Wstaw dane firmy”, „Wstaw dane kontrahenta” lub „Wstaw dane wspólnika”. Użycie jednego z tych przycisku spowoduje także wypełnienie pola numeru rachunku zobowiązanego.

NIP lub identyfikator uzupełniający w pole to należy wpisać Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika bądź inny numer identyfikatora, którym posługuje się podatnik. Pole to zostaje automatycznie wypełnione w przypadku użycia przycisków znajdujących się z prawej strony pola.

Typ identyfikatora w polu tym należy wybrać typ identyfikatora jakim posługuje się podatnik. Do wyboru mamy jeden z pięciu typów:


 • N – NIP
 • R – Regon
 • P – PESEL
 • 1 – Dowód osobisty
 • 2 – Paszport

Okres okres którego dotyczy przelew bądź wpłata. W skład tej wartości wchodzą trzy składowe:


 • Rok rok, którego dotyczy przelew.
 • Typ okresu typ okresu spośród możliwości Miesiąc, Półrocze, Rok, Kwartał, Dekada.
 • Nr okresu numer okresu za który dotyczy przelew odpowiednio dla poszczególnych typów okresów.

Symbol formularza w pole to należy wpisać symbol formularza za który wykonywany jest przelew bądź wpłata. Można skorzystać z rozwijanej listy i wybrać jeden z predefiniowanych symboli:


 • AKC – wpłata dotyczy decyzji w sprawie podatku akcyzowego.
 • AKC2A – zależność wynika z informacji o podatku akcyzowym dla wyrobów spirytusowych.
 • CIT – wpłata dotyczy decyzji w sprawie podatku dochodowego dla osób prawnych.
 • CIT-2 – należność wynika z deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu bądź poniesionej straty przez podatnika.
 • GL – wpłata dotyczy decyzji w sprawie podatku od gier losowych.
 • KP – wpłata dotyczy decyzji w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej.
 • PIT – wpłata dotyczy decyzji w sprawie podatku dochodowego dla osób fizycznych.
 • PIT-37 – gdy należność wynika z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym.
 • PPE – wpłata dotyczy decyzji w sprawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub wpłata ryczałtu za dany miesiąc.
 • VAT – wpłata dotyczy decyzji w sprawie podatku od towarów i usług.
 • VAT-7 – wówczas gdy należność wynika z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym.

IDENTYFIKATOR ZOBOWIĄZANIA W pole to należy wpisać identyfikator zobowiązania.
poprawianie danych przelewu bądź wpłaty do Urzędu Skarbowego.

Opcja ta służy do edytowania pól wprowadzonego wcześniej przelewu bądź wpłaty do Urzędu Skarbowego.


klonowanie przelewu.

Jeżeli chcesz utworzyć przelew na podstawie wprowadzonego wcześniej przelewu, zmieniając jedynie niektóre elementy np. kwotę lub nie dokonując żadnych zmian powinieneś skorzystać z tej opcji która utworzy dla Ciebie identyczny przelew. Funkcja ta zaoszczędzi Twój czas i zmniejszy prawdopodobieństwo popełnienia błędu!


drukowanie zaznaczonego przelewu bądź wpłaty do Urzędu Skarbowego.

Opcja ta pozwala na wydrukowanie zaznaczonego przelewu bądź wpłaty do Urzędu Skarbowego. Wydruk można sporządzić w kilku wariantach:

 • Wydruk 4 przelewów do urzędu skarbowego na 2 stronach.
 • Wydruk 2 przelewów do urzędu skarbowego na 1 stronie.
 • Nadruk 4 przelewów do urzędu skarbowego na 1 stronie.
 • Nadruk 4 przelewów do urzędu skarbowego na 2 stronach.
 • Nadruk 2 przelewów do urzędu skarbowego na 1 stronach.

Więcej informacji na temat drukowania przelewów można uzyskać w rozdziale poświęconym drukowaniu przelewów.


filtrowanie przelewów według zadanych kategorii.

Filtr można ustawić według poniższych kategorii:

 • Nazwa odbiorcy – pole to należy wypełnić nazwą odbiorcy bądź jej fragmentem, który chcemy wyfiltrować.
 • Nr rachunku odbiorcy – pole to należy wypełnić numerem rachunku odbiorcy bądź jego fragmentem, który chcemy wyfiltrować.
 • Rodzaj – możemy w tym polu wybrać czy chcemy uzyskać informacje o samych przelewach, czy o wpłatach.
 • Kwota – w pole te należy wpisać odpowiednią wartość według której chcemy ustawić filtr. Filtr będzie uwzględniony według odpowiednio wybranego operatora matematycznego relacji.
 • Nr rachunku zleceniodawcy – pole to należy wypełnić numerem rachunku zleceniodawcy bądź jego fragmentem, który chcemy uwzględnić w filtrze.
 • Nazwa zleceniodawcy – pole to należy wypełnić nazwą zleceniodawcy bądź jej fragmentem, który chcemy uwzględnić w filtrze.
 • NIP lub inny identyfikator – w pole to należy wpisać NIP bądź inny identyfikator w całości bądź jego część którą należy wpisać.
 • Symbol formularza – w pole to należy wpisać symbol formularza bądź jego fragment w celu odpowiedniego ustawienia filtru.
 • Identyfikator zobowiązania – w pole to należy wpisać identyfikację zobowiązania jaką chcemy uwzględnić w filtrze.

Usunięcie przelewu bądź wpłaty do Urzędu Skarbowego.

Z przycisku tego należy skorzystać w przypadku gdy chcemy usunąć przelew bądź wpłatę do Urzędu Skarbowego. W tym celu należy wybrać przelew bądź wpłatę, którą chcemy usunąć, a następnie nacisnąć przycisk .