Rozrachunki

Powrót do strony głównej




Wprowadzanie rozrachunków


W programie Mała Księgowość „Rzeczpospolitej” oddzielono moduły magazynowy od modułu księgowo-rachunkowego. Wprowadzenie faktury do systemu do modułu magazynowego nie powoduje automatycznego przeniesienia danych do modułu rozrachunkowego. Aby to zrobić należy zaksięgować dokument magazynowy.



Wprowadzanie dokumentów rozrachunkowych niezależnie od dokumentów księgowych


Jeżeli zaistnieje potrzeba odrębnego wprowadzenia dokumentu rozrachunkowego oraz dokumentu księgowego (np. wprowadzenie dokumentu rozrachunkowego na inną kwotę niż dokumentu księgowego) należy odpowiednio dostosować do tego program wykonując następujące czynności:

  • Wprowadzić konto księgowe które posłuży do ewidencjonowania rozliczeń. W koncie tym należy podać jedynie numer oraz jego nazwę. Jeżeli chcemy ewidencjonować przychody oraz koszty na odrębnych kontach księgowych niezbędne będzie utworzenie przynajmniej dwóch takich kont odpowiednio o nazwach „Rozliczenie przychodów”, „Rozliczenie kosztów”.
  • Następną czynnością jest konfiguracja sposobu księgowania w danych firmy ustawiając sposób księgowania na „Księguj w tym samym programie” oraz sposobu wprowadzania rozrachunków na „Wprowadzaj rozrachunki jako oddzielny dokument”. Aby w jak największym stopniu ułatwić sobie pracę należy odpowiednio zaznaczyć opcję „Wprowadzaj rozrachunki automatycznie według reguł księgowania” oraz zdefiniować reguły księgowania przypisując do odpowiednich dokumentów magazynowych odpowiednie konta księgowe zdefiniowane w poprzednim punkcie np. dla dokumentu „WZ” konto księgowe „Rozliczenie przychodów”. Takie same reguły można wprowadzić odnośnie dokumentów księgowych.

Przy ustawieniu takich opcji podczas księgowania dokumentów magazynowych oddzielnie wprowadzane będą dokument księgowy bez wpisu do rozrachunków oraz dokument rozrachunkowy.



Eksportowanie dokumentów magazynowych do innego systemu z jednoczesnym prowadzeniem ewidencji rozrachunków na komputerze lokalnym


W przypadku gdy w firmie niezbędne jest eksportowanie dokumentów magazynowych w celu ich zaksięgowania do siedziby firmy bądź do innego systemu komputerowego, a mimo to filia w której wprowadzane są dokumenty sprzedaży odpowiedzialna jest za rozrachunki należy skonfigurować program do odpowiedniej pracy. W tym celu należy:

  • Wprowadzić konto księgowe które posłuży do ewidencjonowania rozliczeń. W koncie tym należy podać jedynie numer oraz jego nazwę. Jeżeli chcemy ewidencjonować przychody oraz koszty na odrębnych kontach księgowych niezbędne będzie utworzenie przynajmniej dwóch takich kont odpowiednio o nazwach „Rozliczenie przychodów”, „Rozliczenie kosztów”.
  • Następną czynnością jest konfiguracja sposobu księgowania w danych firmy ustawiając sposób księgowania na „Eksportuj dokumenty księgowe do innego programu”, co spowoduje, iż księgowane lokalnie dokumenty będą zapisywane w oknie eksportowania dokumentów magazynowych, oraz sposobu wprowadzania rozrachunków na „Wprowadzaj rozrachunki jako oddzielny dokument”. Aby w jak największym stopniu ułatwić sobie pracę należy odpowiednio zaznaczyć opcję „Wprowadzaj rozrachunki automatycznie według reguł księgowania” oraz zdefiniować reguły księgowania przypisując do odpowiednich dokumentów magazynowych odpowiednie konta księgowe zdefiniowane w poprzednim punkcie np. dla dokumentu „WZ” konto księgowe „Rozliczenie przychodów”.




Wprowadzanie rozrachunków bez księgowania dokumentów do podatkowych ksiąg


Jeżeli nie chcesz korzystać z opcji księgowania w programie, a mimo to chcesz korzystać z modułu magazynowego należy w odpowiedni sposób skonfigurować program wykonując następujące czynności:

  • Wprowadzić konto księgowe które posłuży do ewidencjonowania rozliczeń. W koncie tym należy podać jedynie numer oraz jego nazwę. Jeżeli chcemy ewidencjonować przychody oraz koszty na odrębnych kontach księgowych niezbędne będzie utworzenie przynajmniej dwóch takich kont odpowiednio o nazwach „Rozliczenie przychodów”, „Rozliczenie kosztów”.
  • Następną czynnością jest konfiguracja sposobu księgowania w danych firmy ustawiając sposób księgowania na „Nie księguj dokumentów” oraz sposobu wprowadzania rozrachunków na „Wprowadzaj rozrachunki jako oddzielny dokument”. Aby w jak największym stopniu ułatwić sobie pracę należy odpowiednio zaznaczyć opcję „Wprowadzaj rozrachunki automatycznie według reguł księgowania” oraz zdefiniować reguły księgowania przypisując do odpowiednich dokumentów magazynowych odpowiednie konta księgowe zdefiniowane w poprzednim punkcie np. dla dokumentu „WZ” konto księgowe „Rozliczenie przychodów”.

Po konfiguracji w trakcie wprowadzania dokumentów magazynowych księgowanie będzie rozumiane jako wprowadzanie dokumentu do ewidencji rozrachunków. Należy przy tym pamiętać, iż dopóki dokument magazynowy nie zostanie zaksięgowany tj. nie wprowadzony zostanie dokument rozrachunkowy nie będzie można wprowadzić wezwania do zapłaty ani naliczyć odsetek dla wybranego dokumentu.




Bez prowadzenia ewidencji rozrachunków


Jeżeli całkowicie chcemy zrezygnować z możliwości prowadzenia rozrachunków należy wybrać w danych firmy sposobu wprowadzania rozrachunków na „Nie wprowadzaj rozrachunków”. Od tego momentu podczas księgowania dokumentów magazynowych żadne rozrachunki nie będą wprowadzane do systemu.