Dokumenty korygujące

Powrót do strony głównej
Dokumenty korygujące


Jeśli wystąpi konieczność dokonania korekty dokumentu PZ i WZ należy wprowadzić dokument korygujący.

Do dokumentu można wystawiać dowolną ilość dokumentów korygujących. Nie można natomiast wystawić dokumentu korygującego do dokumentu korygującego. Zawsze należy wybierać dokument PZ bądź WZ, należy także pamiętać, iż istnieją pewne ograniczenia w dokonywaniu korekty związane z ilością oraz ceną towaru bądź usługi jaka znajdowała się na dokumencie korygowanym.

Korektę można wprowadzić poprzez okno zestawienia dokumentów. Należy tam wybrać przycisk
.

Jak korygować dokumenty magazynowe?


Okno korygowania dokumentu przypomina okno wprowadzania nowego dokumentu. Jednak czynności, które należy podejmować przy korygowaniu dokumentu różnią się od czynności podczas jego wprowadzania.

Na początku należy określić numer dokumentu oraz jego datę. Gdy te czynności zostaną wykonane, można rozpocząć korektę dokumentu wybierając przycisk
. Do listy, do której podczas wprowadzania dokumentów dodaje się kolejne towary lub usługi, zostaną wpisane pozycje dokumentu, który jest korygowany (z uwzględnieniem dotychczasowych korekt).

By zmienić wartości dowolnej pozycji, należy zaznaczyć ją na liście, a następnie wybrać przycisk
. Otworzy się wtedy okno, w którym można wprowadzić zmiany w cenie bądź ilości lub jeśli Firma jest w VAT, zmienić stawkę VAT jakiej podlega dana pozycja dokumentu. należy pamiętać, iż jedna pozycji może zostać skorygowana na jednym dokumencie korygującym tylko o jedną z cech: ilość albo cena albo stawka VAT. Aby zmienić i ilość i cenę należy utworzyć dwa dokumenty. Ważna jest wtedy kolejność wprowadzania dokumentów, czy najpierw dokonamy korekty ceny czy korekty ilości.

Korekta ilości traktowana jest jako zwrot. W celu zwiększenia ilości należy wprowadzić kolejny dokument tego samego typu.

Po wprowadzeniu żądanych korekt, można dokument zafakturować i zaksięgować.

W celu zakończenia wprowadzania dokumentu korygującego należy wybrać przycisk
. Można także przerwać wprowadzanie przy pomocy przycisku

o ile dokument nie został jeszcze ani zafakturowany, ani zaksięgowany.

Uwaga!

Jeżeli w zestawieniu dokumentów magazynowych nie jest dostępny dokument który ma zostać skorygowany, sprawdź ustawienia filtru.

Sytuacja ta może wystąpić w trakcie korygowania dokumentu z poprzedniego roku.

Przeglądanie dokumentów korygujących


W celu przejrzenia wszystkich dokumentów korygujących należy wybrać z Menu opcję Sprzedaż/Zestawienia/Dokumenty korygujące. Otworzy się okno, wewnątrz którego znajduje się lista wszystkich dokumentów korygujących. Dokumenty pogrupowane są według dokumentu, który korygują. W ten sposób otrzymujemy listę dokumentów korygujących do dokumentu, który był korygowany – lista wszystkich dokumentów korygujących poszczególne dokumenty.

Korzystając z przycisków znajdujących się poniżej listy, można przejrzeć dokładnie zarówno dokumenty korygujące jak i dokument, który był korygowany. Można także wydrukować zestawienie dokumentów korygujących.