Odsetki

Powrót do strony głównej
Odsetki


Okno to służy do przeglądania dokumentów podlegających rozliczeniu i naliczaniu odsetek. Odsetki można naliczyć oddzielnie dla każdego z dokumentów. W oknie tym można wydrukować również notę odsetkową za wybrany dokument dla danego kontrahenta. Zbiorczą notę odsetkową można wydrukować natomiast w oknie rozrachunków z kontrahentami.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej opcji należy wprowadzić obowiązujące stawki odsetkowe. W przeciwnym wypadku odsetki mogą nie być naliczane.


Jak zarządzać oknem odsetek?
podgląd dokumentu.

Opcja ta służy do podglądnięcia dokumentu księgowego, którego dotyczą rozliczenia.
naliczenie odsetek.

Funkcja ta umożliwia naliczenie odsetek wszystkich dokumentów w danym roku księgowym za podany okres czasowy. Odsetki zostają naliczone według wprowadzonych stawek odsetkowych.
utworzenie noty odsetkowej.

Opcja ta umożliwia utworzenie noty odsetkowej tylko za wybrany dokument dla danego kontrahenta. Po utworzeniu noty odsetkowej istnieje możliwość utworzenia dla danego kontrahenta noty odsetkowej dla większej ilości dokumentów poprzez zmianę parametrów czasowych.Można też to uczynić w oknie rozrachunków z kontrahentami. Notę odsetkową można wydrukować po wygenerowaniu jej przy użyciu tej opcji. Stopka oraz nagłówek noty odsetkowej może zostać zdefiniowany w parametrach modułu rozliczeniowego w danych firmy.
wyszukiwanie dokumentu

Pole to służy do wyszukiwania dokumentu na podstawie numeru faktury bądź nazwy kontrahenta.
Naliczanie odsetek


Naliczanie odsetek odbywa się każdorazowo po wejściu do okna odsetek tylko dla dokumentów tego roku. Dodatkowo odsetki przeliczane są także przy tworzeniu noty odsetkowej. Przy tworzeniu zbiorczej noty odsetkowej program może spytać czy naliczyć odsetki tylko do niezapłaconych faktur. Odpowiedzenie „TAK” na to pytanie spowoduje naliczenie odsetek tylko i wyłącznie do tych faktur za które dany klient do tej pory nam nie zapłacił. Odpowiedzenie „NIE” natomiast spowoduje naliczenie odsetek do wszystkich faktur klienta, niezależnie czy zapłacił on czy nie w terminie.

Jeżeli na wydruku nie chcemy umieszczać odsetek za wszystkie faktury możemy przy użyciu przycisku

skreślić bądź zaznaczyć odpowiednie faktury. Zaznaczone czerwonym kolorem faktury nie będą ujmowane w zestawieniu.