Zaliczki

Powrót do strony głównej
Wprowadzanie nowych zaliczek do danego zamówienia i edycja już wprowadzonych zaliczek
dodawanie nowej zaliczki.

Po wybraniu tego pola otworzy się okno, w którym należy podać informacje dotyczące otrzymanej zaliczki na zamówiony towar lub usługę:


Data – należy wprowadzić datę otrzymania zaliczki

Wartość zamówienia – wyświetlona zostaje wartość zamówienia do danej zaliczki – wartości tej nie można zmienić w procesie przyjmowania zaliczki

Udział zaliczki – należy wprowadzić procentowy udział wpłacanej zaliczki w stosunku do wartości zamówienia. Na podstawie tej wielkości zostanie automatycznie wyliczona wartość zaliczki

Wartość zaliczki – należy wprowadzić wartość otrzymanej zaliczki

Stawka VAT – należy wprowadzić z listy stawkę VAT jaką będzie obciążona zaliczka

Forma płatności – należy wybrać z listy formę zapłaty otrzymanej zaliczki

Faktura zaliczkowa – wyświetlana zostaje informacja o numerze faktury zaliczkowej wystawionej dla tej zaliczki

Uwagi – możliwość wprowadzenia dowolnej treści uwag dla danej zaliczki


Przycisk

oznacza akceptację wprowadzonych danych i zapisanie ich do kartoteki zaliczek dla danego zamówienia.


Przycisk

oznacza, że wprowadzone dane nie zostaną dopisane do kartoteki zaliczek dla danego zamówienia.
edycja danych wprowadzonej zaliczki.

Po wybraniu tej opcji mamy możliwość poprawy – ponownej edycji wprowadzonych wcześniej danych dotyczących zaliczki. Wszystkie czynności są takie same jak w opcji NOWYwystawienie faktury zaliczkowej do danej zaliczki.

Po wybraniu tej opcji wyświetli się okno wprowadzania faktury zaliczkowej takie samo jak wprowadzanie faktury usługowej z wypełnionymi już częściowo danymi.