Wprowadzanie dokumentów księgowych

Powrót do strony głównej
Okno wprowadzania dokumentów?


W opcji tej dokonujemy wprowadzania danych księgowych ich modyfikacji (jeszcze przed zaksięgowaniem), wydruku nie zaksięgowanych dokumentów, księgowania wprowadzonych dokumentów oraz usunięcia błędnie wprowadzonego dokumentu a także zmiany miesiąca księgowego.

Od czego należy rozpocząć wprowadzanie dokumentów?


Aby rozpocząć wprowadzanie dokumentów niezbędne jest zapoznanie się z definiowaniem kont księgowych – szablonu księgowania oraz wprowadzaniem kontrahentów. Kontrahentów można także wprowadzać w trakcie wprowadzania dokumentów.
Jak posługiwać się oknem wprowadzania dokumentów?


wprowadzanie nowego dokumentu

Po wybraniu tej opcji , podajemy następujące dane:


Kontrahent wybieramy z listy dostępnych kontrahentów interesującego nas kontrahenta. Możemy tego dokonać podając dowolny ciąg znaków bądź wybrać z listy. Przy wyborze kontrahenta mamy możliwość wprowadzenia nowego bądź edycji wybranego kontrahenta (szczegółowy opis tych funkcji znajduje się w opcji kartoteki kontrahentów). W przypadku ustawienia domyślnego konta księgowego dla kontrahenta zostanie ono automatycznie ustawione.

Konto księgowe (szablon księgowania) wybieramy z listy dostępnych kont księgowych – szablonów księgowania interesujące nas konto księgowe. Przy wyborze konta księgowego mamy możliwość wprowadzenia nowego konta księgowego bądź edycji wybranego konta księgowego (szczegółowy opis tych funkcji znajduje się w opcji kartoteki kont księgowych – szablonów księgowania)

Numer dokumentu – należy podać numer dokumentu który aktualnie jest wprowadzany (może to być nr faktury, rachunku. Dowodu wewnętrznego, noty, listu przewozowego itp.)

Data dokumentu – należy podać datę wystawienia dokumentu

Dzień wpisu do książki – należy podać dzień miesiąca pod jakim wprowadzany dokument będzie ujęty w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów (dla “ryczałtowców” pole to jest obojętne).

Opis zdarzenia gospodarczego – wybieramy z słownika dostępnych opisów zdarzeń gospodarczych interesujące nas zdarzenie lub wpisujemy jednorazowo opis zdarzenia gospodarczego. Przy wyborze zdarzenia mamy możliwość wprowadzenia nowego bądź edycji wybranego zdarzenia (szczegółowy opis tych funkcji znajduje się w opcji opisów zdarzeń gospodarczych)

Uwagi – wprowadzamy dowolny tekst, który ma być umieszczony w polu uwagi w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów

Notatki – miejsce na dodatkowe informacje o dokumencie – w pole to należy wpisać dodatkowe informacje o dokumencie. Zawartość tego pola przeznaczona jest wyłącznie dla użytkownika i nie będzie drukowana na żadnym zestawieniu.

Opis kosztu działalności badawczo-rozwojowej – miejsce na opis kosztu działalności badawczo-rozwojowej zgodnie z art 26e ustawy o podatku dochodowym. Opis ten dostępny jest w przypadku wybrania księgowania do kol. 16 PKPiR dla wzoru obowiązującego od kwietnia 2016 roku dla PKPiR, zgodnie z Rozporzadzenim MF dnia 31 marca 2016 zmieniającym rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

Rodzaj rozliczenia – w zależności od wprowadzonych danych w koncie księgowym mamy do wyboru dwa warianty wprowadzania danych służące do rozliczenia należności i zobowiązań. Ze względu na typ dokumentu pod względem rozliczenia dokument możemy zakwalifikować do jednej z grup:

 • Zobowiązanie.
 • Należność.
 • Nie podlega rozliczeniu.

Forma płatności – jeśli w rodzaju rozliczenia wybrana inną opcję niż „nie podlega rozliczeniu”, z listy możliwych form płatności wybieramy tę, która odpowiada księgowanemu dokumentowi lub wprowadzamy w oknie form płatności nową płatność.

Termin zapłaty – jeśli w rodzaju rozliczenia wybrana inną opcję niż „nie podlega rozliczeniu”, należy podać termin zapłaty księgowanego dokumentu.

Zapłacono – jeśli w rodzaju rozliczenia wybrana inną opcję niż „nie podlega rozliczeniu”, należy podać kwotę jaka została zapłacona. Zaznaczenie obok kwadraciku „Rozlicz całość” spowoduje po wypełnieniu pozycji RAZEM wpisanie tej wartości do pola ZAPŁACONO.

Rejestr – wybieramy z listy dostępnych rejestrów VAT interesujący nas rejestr. Domyślnie proponowany jest rejestr zdefiniowany w koncie księgowym, możemy jednakże wybrać inny dostępny rejestr VAT.
Należy pamiętać, iż zapisy w rejestrze 4 i 7 nie są brane pod uwagę w momencie sporządzania deklaracji VAT-7 przed 1 maja 2004 roku.

Jeśli podatnik jest podatnikiem wewnątrzwspólnotowym należy podać dodatkowo następujące dane:

Transakcja wybieramy jedną z trzech możliwości:

 • Krajowa – transakcja odbywa się wewnątrz kraju
 • Wewnątrzwspólnotowa – transakcja odbywa się wewnątrz Unii Europejskiej
 • Podatnikiem jest nabywca art 17 ust.1 pkt.7 lub 8 – dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca o którym mowa w art 17 ust1 pkt.7 .
 • Podatnikiem jest nabywca art 17 ust.1 pkt.5 – dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca o którym mowa w art 17 ust1 pkt.85.
 • Podatnikiem jest nabywca art 17 ust.1 pkt.8 – świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca o którym mowa w art 17 ust1 pkt.8.
 • Export/Import – transakcja nie dotyczy transakcji krajowej ani wewnątrzwspólnotowej
 • Poza terytorium kraju – dostawa towarów lub świadczenie usług poza terytorium kraju
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie środka transportu- nabycia środków transportu wewnątrz Unii Europejskiej
 • Poza terytorium kraju zgodnie z art. 100 ustawy- świadczenie usług poza terytorium kraju zgodnie z art. 100 ustawy o VAT

Dok. korygujący – zaznaczenie czy wprowadzone dane dotyczą dokumentu korygującego. Jest to jedynie informacja dla użytkownika, iż jest to dokument korygujący. Zaznaczenie tego pola nie zmienia wartości dokumentu na ujemną, ani innych czynności wpływających na obliczenia dokonywane w programie. Wartości wprowadzane do programu powinny być takie same jak wartości figurujące na fakturze.

kor. A89b ust.1 – zaznacz, jeśli dokument dotyczy korekty podatku naliczonego zgodnie z art. 89b ust. 1 (kwoty netto jak i podatek powinny być ujemne).

kor. A89b ust.4 – zaznacz, jeśli dokument dotyczy korekty podatku naliczonego zgodnie z art. 89b ust. 4.


NIP dla transakcji wewnątrzwspólnotowej można zmienić dla wybranego kontrahenta (dla tej konkretnej transakcji) numer identyfikacji podatkowej kontrahenta. Przed NIP-em można wprowadzić symbol kraju należącego do Unii Europejskiej NIP unijny

Opodatkowano w dla transakcji wewnątrzwspólnotowej można wprowadzić dwuliterowy kod kraju UNII, w którym dana transakcja jest opodatkowana (dla tej konkretnej transakcji),domyślnie pole to jest puste lub znajduje się w nim symbol PL, oznacza to że transakcja opodatkowana jest w kraju.

Data księg.do VAT/Data ob.podatkowego – w zależności od wybranego rodzaju rejestru wprowadzamy odpowiednią datę. Opis tego pola zmienia się zależnie od przyjętego typu rejestru VAT (dostawa(sprzedaż) czy nabycie(zakup)). Domyślnie przyjmuje wartość Daty wystawienia dokumentu. Możemy jednak wpisać tu dowolną wartość.

Miesiąc zaliczenia do VAT – należy wprowadzić nr miesiąca zaliczenia księgowanego dokumentu do rejestrów VAT (można zaliczyć do miesiąca otrzymania dokumentu lub następnego)

Odliczenie VAT – procentowe odliczenie VAT. W przypadku podania kwoty mniejszej niż 100%, część kwoty, po zaksiegowaniu dokumentu, zostanie automatycznie przeliczona do pól „Bez odliczeń” oraz „W tym VAT” po zaksięgowaniu dokumentu. Nie odliczony VAT zostanie uwzględniony jako koszt w podatku dochodowych. Procentowe rozliczenie zostanie ujęte w rejestrach VAT, PKPiR oraz w deklaracji VAT7 jaki i PIT5/PIT5L po zaksięgowaniu takiego dokumentu.

Nie zaliczaj do KUP nieodliczonego VATzaznaczenie tej opcji spwoduje, że w PKPiR jak i w tworzeniu deklaracji PIT5 kwoty netto nie będą uwzględniały
procentowego odliczenia VAT, podanego podczas księgowania dokumentów.

Nazwa usł. – nazwa usługi w przypadku wybrania rodzaju transakcji „Poza terytorium kraju zgodnie z art 100 ustawy” należy podać nazwę usługi, która będzie drukowana w rejestrze VAT przy tej transakcji.

Następnie o ile wybierzemy wcześniej rejestry 1 do 7 należy wprowadzić wartości netto i podatku VAT dla poszczególnych stawek podatku. Po podaniu kwoty netto podatek VAT jak i kwota brutto, dla danej stawki są wyliczane automatycznie. Istnieje możliwość podania własnej kwoty podatku lub kwotę brutto. Dla wprowadzonej kwoty bruttom po naciśnięciu ENTER nastąpi ponowne przeliczenie kwot VAT-u jak i kwoty netto wynikającej z podanej i potwierdzonej kwoty brutto. W związku z powyższym w celu prawidłowego wyliczania kwot należy stosować zasadę przechodzenia pomiędzy polami przy pomocy klawisza klawiaturowego TAB. Wprowadzając kwotę bez odliczeń dla transakcji dokonywanych po 1 maja 2004 roku a jednocześnie dla transakcji związanych z zakupem od paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, która nie podlega odliczeniu od podatku należnego zgodnie z Art.88 ust.1 pkt.3 ustawy lub przy nabyciu, imporcie, najmie, dzierżawie lub leasingu pojazdów samochodowych, która nie stanowi podatku naliczonego należy podać dodatkowo kwotę podatku VAT zawartą w kwocie Bez odliczeń. Można również dla pozostałych nabyć, dla których VAT nie podlega odliczeniu, także wprowadzić nieodliczaną kwotę VAT zawartą w kwocie Bez odliczeń.

Razem – podsumowania wartości netto, podatku VAT oraz wartości brutto uzupełniane są automatycznie.

Brutto – Kwota brutto z wprowadzanego dokumentu. Istnieje możliwość podania własnej kwoty brutto.– akceptacja wprowadzonych danych (zapisanie wprowadzonych danych do zbioru wpisów (BUFORA) dokumentów oczekujących na zaksięgowanie).– zrezygnowanie z zapisu wprowadzonych danych– wydrukowanie dokumentu (dowodu) księgowego. Opcja ta służy do wydrukowania dokumentu (dowodu) księgowego dla wprowadzonych danych. Dokument taki może być także wydrukowany w podglądzie okna zaksięgowanych dokumentów.
edycja poprawianie wprowadzonego dokumentu

Po wybraniu tej opcji mamy możliwość poprawy – ponownej edycji wprowadzonego wcześniej dokumentu. Wszystkie czynności są takie same jak po naciśnięciu
klonowanie wprowadzonego dokumentu księgowego.

Jeżeli chcesz wprowadzić podobny dokument księgowy np. amortyzację,opłaty pocztowe, wyciągi bankowe itp. tego, który został już wprowadzony wcześniej, możesz „klonować” wprowadzony-wybrany dokument księgowy, dokonać w nim odpowiednich zmian jeśli jest to konieczne. Korzystanie z tej opcji może znacząco zmniejszyć czas wprowadzania poszczególnych dokumentów oraz zmniejszyć prawdopodobieństwo popełnienia błędu podczas ich wprowadzania.
wydruk wprowadzonych dokumentów

Po wybraniu tej opcji mamy możliwość wydruku wprowadzonych wcześniej dokumentów
księgowanie wprowadzonych dokumentów

Po wybraniu tej opcji mamy możliwość zaksięgowania wprowadzonych wcześniej dokumentów. Można zaksięgować wszystkie wprowadzone dokumenty albo tylko dokumenty dotyczące obecnego miesiąca księgowego. Można także zaksięgować tylko wybrany dokument.
usunięcie wprowadzonego dokumentu

Po wybraniu tej opcji mamy możliwość usunięcia wprowadzonego wcześniej dokumentu.
zmiana miesiąca księgowego

Po wybraniu tej opcji mamy możliwość zmiany miesiąca księgowego. Zmiana ta dotyczy tylko nowo wprowadzanych dokumentów. Dokumenty wprowadzone wcześniej zostaną zaksięgowane z miesiącem księgowania takim jaki był w momencie ich wprowadzania.
Jak można wprowadzić dokument dotyczący eksportu?


Aby tego dokonać należy najpierw zdefiniować konto księgowe w którym zaznaczymy opcję „Eksport”. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat zapoznaj się z rozdziałem poświęconym definiowaniu kont księgowych – szablonów księgowania.


Jak można wprowadzić do programu sumy poprzednich miesięcy?


Sumy z poprzednich miesięcy należy wprowadzić jako dokumenty zbiorcze na koniec każdego z miesięcy. Należy utworzyć odpowiednią ilość dokumentów odpowiadającą ilości kolumn Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (bądź stawek Ewidencji Przychodów) oraz rejestrów VAT jakie dotyczą dokumentów danego miesiąca. W pole numer dokumentu można podać na przykład „PKPiR 7” dla sumy dokumentów 7 kolumny Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów. W pole kontrahenta natomiast można podać utworzonego wcześniej kontrahenta o nazwie skróconej „Zbiorczy”.


Jak można wprowadzić wartość dokumentu do dwóch kolumn Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów?


Aby wprowadzić wartości dokumentu do dwóch różnych kolumn Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów należy wprowadzić utworzyć taką ilość dokumentów o tym samym dniu księgowania i numerze dokumentu, do ilu kolumn Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów chcemy wpisać wartości. Każdy z dokumentów musi być księgowany w oparciu o odpowiednie konto księgowe, dzięki któremu zostanie wpisany do właściwej kolumny Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.


W jaki sposób można wprowadzić dokument kasowy podczas wprowadzania zapłaty?


Aby połączyć moduł księgowy z modułem kasowym wystarczy w formie zapłaty zdefiniować, aby w trakcie wprowadzania zapłaty tworzony był dokument kasowy. W ten sposób wprowadzając dokument z wykorzystaniem danej formy zapłaty program automatycznie zapyta się czy wprowadzić dokument kasowy i dodatkowo uzupełni dokument kasowy wszystkimi niezbędnymi danymi.


Jak w programie zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług zaksięgować w 2016 roku zakup części i materiałów eksploatacyjnych przy których przysługuje 50% odliczenie VAT
osobowego?


Zgodnie z art.86a ust. 1 W przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku:

W związku z tym w programie fakturę w takim przpadku należy zaksięgować przy pomocy konta księgowego (szablonu księgowania) zdefiniowanego w następujący sposób:


Program Mała Księgowość

Księgując fakturę należy kwoty wprowadzić tak jak są na fakturze, zwracając uwagę na pozycje % odliczenia VAT


Program Mała Księgowość

Dane z tak zaksięgowanego dokumentu trafią do:

 • Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów w kwocie 111,50 zł do kol. 13 PKPiR(nieodliczony VAT jest kosztem)
 • Rejestru VAT kwota 50 zł (albo 100 zł z zależności od ustawienia sposobu odliczania netta) w stawce 23% VAt 23% w kowcie 11,50 zł, w poz. Bez odliczeń kwota 61,50 zł (albo 11.50 zł) a w poz. W tym VAT kwota 11.50 zł

Jak w programie zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług zaksięgować w 2016 roku leasing samochodu przy którym przysługuje 50% odliczenie VAT osobowego?


Zgodnie z art.86a ust. 1 W przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku:

W związku z tym w programie fakturę w takim przpadku należy zaksięgować przy pomocy konta księgowego (szablonu księgowania) zdefiniowanego w następujący sposób:


Program Mała Księgowość

Księgując fakturę należy kwoty wprowadzić tak jak są na fakturze, zwracając uwagę na pozycje % odliczenia VAT


Program Mała Księgowość

Dane z tak zaksięgowanego dokumentu trafią do:

 • Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów w kwocie 2 230 zł do kol. 13 PKPiR(nieodliczony VAT jest kosztem)
 • Rejestru VAT kwota 1 000 zł (albo 2 000 zł z zależności od ustawienia sposobu odliczania netta) w stawce 23% VAt 23% w kowcie 230 zł, w poz. Bez odliczeń kwota 1 230 zł (albo 230 zł) a w poz. W tym VAT kwota 230 zł.Jak w programie zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług zaksięgować w 2016 roku zakup paliwa przy którym przysługuje 50% odliczenie VAT osobowego?


w programie fakturę w takim przpadku należy zaksięgować przy pomocy konta księgowego (szablonu księgowania) zdefiniowanego w następujący sposób:


Program Mała KsięgowośćProgram Mała Księgowość

Księgując fakturę należy kwoty wprowadzić tak jak są na fakturze, zwracając uwagę na pozycje % odliczenia VAT


Program Mała Księgowość

Dane z tak zaksięgowanego dokumentu trafią do:

 • Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów w kwocie 123 zł do kol. 13 PKPiR(nieodliczony VAT jest kosztem)
 • Rejestru VAT kwota 0 zł (albo 100 zł z zależności od ustawienia sposobu odliczania netta) w stawce 23% VAt 23% w kowcie 0 zł, w poz. Bez odliczeń kwota 123 zł (albo 23 zł) a w poz. W tym VAT kwota 23 złJak w programie zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług zaksięgować w 2016 roku zakup paliwa przy którym przysługuje 50% odliczenie VAT osobowego?Zgodnie z art.86a ust. 1 W przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku:


W związku z tym w programie fakturę w takim przpadku należy
zaksięgować przy pomocy konta księgowego (szablonu księgowania)
zdefiniowanego w następujący sposób:


Program Mała KsięgowośćProgram Mała Księgowość

Księgując fakturę należy kwoty wprowadzić tak jak są na fakturze, zwracając uwagę na pozycje % odliczenia VAT


Program Mała Księgowość

Dane z tak zaksięgowanego dokumentu trafią do:

 • Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów w kwocie 111,50 zł do kol. 13 PKPiR(nieodliczony VAT jest kosztem)
 • Rejestru VAT kwota 50 zł (albo 100 zł z zależności od ustawienia sposobu odliczania netta) w stawce 23% VAt 23% w kowcie 11,50 zł, w poz. Bez odliczeń kwota 61,50 zł (albo 11.50 zł) a w poz. W tym VAT kwota 11.50 zł

Jak zaksięgować zakup Środka trwałego?


Zakup środka trwałego należy zaksięgować przy pomocy konta księgowego (szablonu księgowania) zdefiniowanego w następujący sposób


Program Mała Księgowość

Księgując fakturę z danymi np. Netto 23% 5 000 zł VAT 1 150 zł zaksięgować w następujący sposób:


Program Mała Księgowość

Dane z tak zaksięgowanego dokumentu trafią do:

 • Rejestru VAT netto 5 000 zł VAT do odliczenia 1 150 zł Do deklaracji VAT7 lub VAT7/K poz. 39. 5 000 zł a do poz. 40. 1 150 zł pod warunkiem iż zakup był związany wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi