Rozpoczęnie pracy z modułem „Płace”

Powrót do strony głównej
Do czego służy opcja PŁACE?


W tej części programu dla dowolnego miesiąca możemy dokonać naliczenia wypłaty dla pracowników z kartoteki pracowników, dla tych którzy w danym miesiącu są aktualnie zatrudnieni.


Jak wprowadzać i zarządzać danymi zawartymi w PŁACACH?


W górnej części okna mamy do wyboru przyciski miesięcy. Wybierając odpowiedni przycisk otrzymujemy zestawienie pracowników, dla których możemy w danym miesiącu dokonać rozliczenia wynagrodzenia i stworzyć listę płac.

Lista dostępnych pracowników, dla których możemy wygenerować płace zawiera :

 • Lp. – liczbę porządkową
 • Imię – imię pracownika, dla którego będą dokonywane obliczenia płacowe
 • Nazwisko – nazwisko pracownika, dla którego będą dokonywane obliczenia płacowe
 • PESEL – nr PESEL pracownika, dla którego będą dokonywane obliczenia płacowe
 • Dane wypełnione. – wskaźnik określający czy w danym miesiącu dane dla pracownika dotyczące wynagrodzenia były już wprowadzone. Znak oznacza, że dane były już wprowadzone, zaś znaczek oznacza że nie wprowadzono jeszcze żadnych danych dotyczących wynagrodzenia do listy płac za wybrany miesiąc
 • Lista płac – numer typu listy płac do której płaca została przypisana.
 • Wynagrodzenie – sumę wynagrodzeń wprowadzoną do danej pozycji płacy

W dolnej części mamy do wyboru następujące przyciski dzięki którym możemy wykonać następujące czynności:

edycja danych płacowych danego pracownika w danym miesiącu.

Po wybraniu tej opcji mamy możliwość wprowadzenia lub poprawy następujących danych dotyczących wynagrodzenia pracownika w danym miesiącu.


W górnej części wyświetlone są dane dotyczące pracownika:

 • Pierwsze imię – pierwsze imię pracownika, dla którego będą dokonywane obliczenia płacowe
 • Nazwisko – nazwisko pracownika, dla którego będą dokonywane obliczenia płacowe
 • NIP – nr identyfikacji podatkowej pracownika, dla którego będą dokonywane obliczenia płacowe
 • PESEL – nr PESEL pracownika, dla którego będą dokonywane obliczenia płacowe
 • Typ umowy – typ umowy jaka zawarta została z pracownikiem.

Środkowa część podzielona została na cztery części w których możemy wprowadzić poszczególne składniki wynagrodzenia:


SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA możemy wprowadzić w poszczególnych pozycjach poszczególne składniki wynagrodzenia (można wprowadzić dowolną liczbę składników wynagrodzenia):


Kod – „klikając” na pozycję Kod, możemy z listy dostępnych kodów wybrać ten, który przypisany zostanie pracownikowi:

 • Brak
 • 011 – wynagrodzenie zasadnicze
 • 012 – wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych wraz z dopłatami
 • 021 – premia miesięczna
 • 022 – premia kwartalna
 • 031 – składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy roczne
 • 032 – składniki wynagrodzenia wypłacane jednorazowo
 • 050 – inne składniki wynagrodzenia

Od – należy wprowadzić dzień rozpoczęcia przysługiwania danego składnika wynagrodzenia w danym miesiącu

Do – należy wprowadzić dzień zakończenia przysługiwania danego składnika wynagrodzenia w danym miesiącu

Kwota – należy wprowadzić kwotę przysługującego wynagrodzenia w zadanym okresie w danym miesiącu

EiR – należy zaznaczyć jeżeli od danego wynagrodzenia należy odprowadzić składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

CiW – należy zaznaczyć jeżeli od danego wynagrodzenia należy odprowadzić składkę na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe

Z – należy zaznaczyć jeżeli od danego wynagrodzenia należy odprowadzić składkę na ubezpieczenie zdrowotne

P – należy zaznaczyć jeżeli od danego wynagrodzenia należy odprowadzić składkę na fundusz pracy

F – należy zaznaczyć jeżeli od danego wynagrodzenia należy odprowadzić składkę na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych

EP – należy zaznaczyć jeżeli od danego wynagrodzenia należy odprowadzić składkę na fundusz emerytur pomostowych

D – należy zaznaczyć jeżeli od danego wynagrodzenia należy odprowadzić podatek dochodowy


WYNAGRODZENIE ZA CZAS NIEZDOLNOŚCI DO PRACY możemy wprowadzić w poszczególnych pozycjach poszczególne składniki wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy (można wprowadzić dowolną liczbę składników wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy):


Kod – „klikając” na pozycję Kod, możemy z listy dostępnych kodów wybrać ten, który przypisany zostanie pracownikowi:

 • Brak
 • 211 – zasiłek porodowy
 • 212 – zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia chorobowego
 • 214 – zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia wypadkowego
 • 215 – wyrównanie zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia chorobowego
 • 216 – wyrównanie zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia wypadkowego
 • 311 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego
 • 312 – zasiłek opiekuńczy z ubezpieczenia chorobowego
 • 313 – zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego
 • 314 – zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego
 • 315 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego
 • 316 – wyrównanie zasiłku opiekuńczego z ubezpieczenia chorobowego
 • 317 – wyrównanie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego
 • 318 – wyrównanie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego
 • 319 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego
 • 320 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego
 • 321 – świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego
 • 322 – świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego
 • 323 – wyrównanie świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia chorobowego
 • 324 – wyrównanie świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego
 • 325 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
 • 326 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
 • 327 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego
 • 328 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego
 • 329 – podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego
 • 331 – wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków pracodawcy
 • 332 – wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • 333 – wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową za okres do dnia 31 grudnia 2002 r., finansowane ze środków pracodawcy
 • 334 – wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową za okres do dnia 31 grudnia 2002 r., finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • 335 – wyrównanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków pracodawcy
 • 336 – wyrównanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • 337 – wyrównanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową za okres do dnia 31 grudnia 2002 r., finansowane ze środków pracodawcy
 • 338 – wyrównanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową za okres do dnia 31 grudnia 2002 r., finansowane ze środków Funduszu Gwarancyjnych Świadczeń Pracowniczych
 • 350 – inne świadczenia/przerwy

Wynagrodzenie ze środków – „klikając”(o ile z góry nie założono odpowiedniego kodu) na tę pozycję, należy z listy dostępnych kodów wybrać ten, który przypisany zostanie pracownikowi:

 • Ub. chorobowe
 • UB. wypadkowe
 • Zakład pracy
 • FGŚP

Od – należy wprowadzić dzień rozpoczęcia przysługiwania danego składnika wynagrodzenia w danym miesiącu

Do – należy wprowadzić dzień zakończenia przysługiwania danego składnika wynagrodzenia w danym miesiącu

Ilość dni – program sam wylicza liczba dni, ale można wprowadzić liczba dni za które przysługuje wynagrodzenia w zadanym okresie w danym miesiącu

Kod choroby – należy wprowadzić kod choroby. Program Płatnik od wersji 7.00 nie przyjmuje już plików kedu zawierających kod choroby.

Kwota – należy wprowadzić kwotę przysługującego wynagrodzenia w zadanym okresie w danym miesiącu

Z – należy zaznaczyć jeżeli od danego wynagrodzenia należy odprowadzić składkę na ubezpieczenie zdrowotne

D – należy zaznaczyć jeżeli od danego wynagrodzenia należy odprowadzić podatek dochodowy


ZASIŁKI – możemy wprowadzić dla poszczególnych typów zasiłków następujące dane:


Ilość – należy wprowadzić liczbę przysługujących zasiłków danego typu w danym miesiącu

Kwota – należy wprowadzić kwotę przysługująca z danego zasiłku w danym miesiącu


DODATKI I POTRĄCENIA – możemy dowolne potrącenia w przysługującym pracownikowi w danym miesiącu wynagrodzeniu:


Opis – dowolny opis potrącenia

Kwota – należy wprowadzić kwotę potrącenia
W dolnej części wyświetlone możemy dokonać zmian w następujących składnikach wynagrodzenia:


KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU Należy podać lub wybrać z listy koszty uzyskania przychodu. Standardowe koszty uzyskania przychodu zdefiniowane zostały w stawkach współczynników. Do wyboru są następujące typy kosztów uzyskania przychodu :

 • Brak – brak kosztów uzyskania przychodów
 • Podstawowe – zgodnie z przepisami przysługująca w danym roku podatkowym miesięczna stawka kosztów uzyskania przychodów. Wysokość kosztów jest zdefiniowana w stawkach współczynników.
 • Powiększone – zgodnie z przepisami przysługująca w danym roku podatkowym miesięczna stawka powiększonych kosztów uzyskania przychodów. Wysokość kosztów jest zdefiniowana w stawkach współczynników.
 • 20% – zgodnie z przepisami przysługująca koszty uzyskania przychodów liczone jako 20% dochodu.
 • 50% – zgodnie z przepisami przysługująca koszty uzyskania przychodów liczone jako 50% dochodu.
 • Własne – można wprowadzić dowolną wielkość kosztów uzyskania przychodów.

ULGA PODATKOWA – należy podać lub wybrać z listy wysokość ulgi podatkowej przysługującej zatrudnionemu pracownikowi:

 • Brak – brak ulgi podatkowej
 • Podstawowa – zgodnie z przepisami przysługująca w danym roku podatkowym miesięczna ulga podatkowa
 • Podwójna – zgodnie z przepisami przysługująca w danym roku podatkowym miesięczna ulga podatkowa podwójnie zwiększona
 • Własna – można wprowadzić dowolną wielkość ulgi podatkowej

Ryczałt umowy – dla umów zleceń zaznacz, jeżeli chcemy rozliczać bez potrącania kosztów uzyskania przychodów oraz ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego

Nie ograniczaj składki zdrowotnej – zaznacz, jeżeli składka zdrowotna ma nie być ograniczana do wysokości podatku należnego

Przycisk oznacza akceptację wprowadzonych danych dotyczących wynagrodzenia za danym miesiąc danego pracownika.

Przycisk oznacza, że wprowadzone dane nie zostaną zapisane.


wydruk aktualnej listy.

Po naciśnięciu tego przycisku nastąpi wydruk listy pracowników przedstawionej na ekranie.

zestawienie sum w układzie miesięcznym i narastającym

W opcji tej możemy oglądnąć i wydrukować zestawienia sum w układzie miesięcznym i narastająco wynagrodzeń, zasiłków z budżetu państwa, składek ZUS i podatku dochodowego. Okno zostało podzielone na następujące zakładki:


Rozliczenie – rozliczenie za dany miesiąc zawierające wynagrodzenia, zasiłki z budżetu państwa, składki ZUS i podatek dochodowy do pobrania i do zapłaty.

Rozliczenie narastająco – rozliczenie narastająco od początku roku do aktualnego miesiąca zawierające wynagrodzenia, zasiłki z budżetu państwa, składki ZUS i podatek dochodowy do pobrania i do zapłaty.

Składki ZUS – poszczególne składniki składek do ZUS opłacanych poprzez pracowników jak i zakład pracy w danym miesiącu.

Składki ZUS narastająco – poszczególne składniki składek do ZUS opłacanych poprzez pracowników jak i zakład pracy w układzie narastającym od początku roku do danego miesiąca włącznie.

Przycisk OK oznacza zamknięcie okna i powrót do poprzedniego.

Przycisk DRUKUJ oznacza wydruk wszystkich sum ze wszystkich zakładek.możliwość ponownego przeliczenia listy płac bez potrzeby usuwania wszystkich wprowadzonych danych.

W opcji tej możemy przeliczyć:


Przelicz jedną pozycję – nastąpi przeliczenie jednej wybranej pozycji z listy płac.

Przelicz wszystkie pozycje miesiąca – nastąpi przeliczenie wszystkich pozycji w listach płac w obrębie wybranego miesiąca.danych dotyczących wynagrodzenia danego pracownika w danym miesiącu.

Po naciśnięciu tego przycisku nastąpi usunięcie wszystkich wprowadzonych w danym miesiącu danych dotyczących wynagrodzenia pracownika za dany miesiąc i oznaczenie go na liście jako pracownika nie posiadającego wprowadzonych danych.