Rozpoczęcie pracy z modułem „Środki trwałe”

Powrót do strony głównej
Jak rozpocząć pracę z modułem środków trwałych?


Jeśli do tej pory prowadziliśmy ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych musimy wprowadzić dotychczasowe dane do kartoteki środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Do tego służy dokument BO. Przy jego pomocy wprowadzamy istniejące środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wprowadzając następujące dane:


Nr dokumentu jest to 20 znakowy kolejny numer dokumentu BO

Data dokumentu jest to data dokumentu BO

Nr dokumentu nabycia jest to 20 znakowy numer dokumentu nabycia środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych

Data nabycia jest to data nabycia środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych

Data przyjęcia do użytkowania jest to data przyjęcia do użytkowania środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych

Numer inwentarzowy jest to 20 znakowy numer inwentarzowy środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych, który w ewidencji środków trwałych jest niepowtarzalny i moduł nie dopuszcza do wprowadzenie środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych który posiada nr inwentarzowy istniejący już w kartotece

Symbol klasyfikacji środka trwałego jest to 20 znakowy symbol klasyfikacji środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych zgodny z „Wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych” (zał. Nr 1 do „Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”)

Nazwa środka trwałego jest to 50 znakowa nazwa określająca środek trwały lub wartość niematerialną i prawną

Charakterystyka jest to dodatkowy opis środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej

Dostawca-wykonawca nazwa określająca dostawcę lub wykonawcę środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej

Miejsce użytkowania miejsce użytkowania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej

Wartość początkowa jest to wartość początkowa środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych

Wartość dotychczasowego umorzenia jest to wartość dotychczasowego umorzenia do miesiąca wprowadzania BO środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych

Rodzaj amortyzacji możemy wybrać z możliwych rodzajów amortyzacji środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych.

Stawka amortyzacji jest to stawka amortyzacji zgodna z „Wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych” (zał. Nr 1 do „Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”). Dla amortyzacji jednorazowej automatycznie wprowadzana jest wartość 100

Współczynnik przeliczeniowy służy do podwyższenia lub obniżenia stawki amortyzacyjnej np.: dla metody degresywnej taki współczynnik nie może być większy niż 2.0 a w określonych przez ustawodawcę przypadkach nie może być większy niż 3.0. Dla metody liniowej np. dla gr. (symbol klasyfikacji) 4-6 i 8 może być nie wyższy niż 2.0 ze względu na szybki postęp techniczny. Dla amortyzacji jednorazowej automatycznie wprowadzana jest wartość 1.0

Zaktualizowana wartość jest to zaktualizowana wartość (wartość inwentarzowa) środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych, która w przypadku amortyzacji liniowej i jednorazowej po naciśnięciu przycisku zostanie wyliczona. (Jest to nowa wartość środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej powstała po przeliczeniu wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej odpowiednim współczynnikiem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów. Ostatnia taka aktualizacja miała miejsce w 1995 roku.) Dla metody degresywnej zostanie wyliczona tylko w przypadku gdy miesiącem wprowadzania dokumentu BO jest styczeń. W pozostałych miesiącach należy określić tę wartość wprowadzając odpowiednią kwotę.

Amortyzacja sezonowa (miesiące) należy zaznaczyć odpowiednie miesiące, w ktorych będzie naliczana amortyzacja sezonowo

Sezon Zaznacz jeśli zgodnie z art.22h ust.5 Ustawy o PIT od używanych sezonowo środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wysokość odpisu miesięcznego w okresie ich wykorzystywania ustalana będzie przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez 12 miesięcy w roku w przeciwnym wypadku ustalana będzie przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy w sezonie

Miesięczny odpis jest to kwota miesięcznego odpisu amortyzacyjnego środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych, która w przypadku amortyzacji liniowej i jednorazowej po naciśnięciu przycisku zostanie wyliczona. Dla metody degresywnej zostanie wyliczona tylko w przypadku gdy miesiącem wprowadzania dokumentu BO jest styczeń w pozostałych miesiącach należy określić tę wartość wprowadzając odpowiednią kwotę

Roczny odpis wyliczany jest na podstawie miesięcznego odpisu przemnożonego przez 12

Sam.osob. > 20000 eur należy zaznaczyć tę opcję tylko dla samochodów osobowych o wartości początkowej powyżej 20 000 euro, gdy odpis amortyzacyjny zaliczany do kosztów uzyskania przychodów ma być ograniczony do odpisu do kwoty obliczonej od 20 000 euro przeliczonej na zł wg kursu średniego NPB z dnia przekazania go do użytkowania.

Kurs Kurs NBP z dnia przekazania środka do użytkowania. Jeśli komputer posiada podłączenie do Internetu program sam pobierze odpowiedni kurs i dokona przeliczeń, w innym wypadku należy podać odpowiedni kurs.

Wartość Równowartość 20 000 euro przeliczona na złotówki po podanym kursie.

Miesięczny odpis Miesięczny odpis obliczony od równowartości 20 000 euro w złotówkach wg stawki dla danego środka do wysokości którego będą ograniczone koszty uzyskania przychodów dla odpisu amortyzacyjnego.


Amortyzacja w miesiącu wybieramy miesiąc od którego zaczynamy amortyzację środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych. W przypadku BO jest to miesiąc dokumentu BO lub następny


Po wprowadzeniu wszystkich danych jeśli dany środek trwały lub wartość niematerialną i prawną chcemy dopisać do kartoteki to naciskamy przycisk w przeciwnym wypadku