Faktura za usługi

Powrót do strony głównej
Do czego służy Faktura Usługi?


Opcja ta służy do wystawiania faktury wyłącznie zawierającej usługi.

Aby wprowadzić fakturę za usługi, należy wybrać z Menu opcję Sprzedaż/Dokumenty/Faktura usługowa. Otworzy się okno wprowadzania faktury.

Należy wykonać następujące czynności:

Nr faktury należy wybrać lub wprowadzić ręcznie numer faktury. Można także skorzystać z przycisku:


 • Pierwszy wolny
  zostanie wyszukany pierwszy wolny numer faktury

 • Kolejny
  zostanie wyszukany kolejny wolny numer faktury

Data faktury należy podać datę wystawienia faktury.

Kontrahent należy wybrać z listy dostępnych kontrahentów lub wprowadzić nowego od którego dokonano nabycia wewnątrzwsólonotowego.

Nr zamów. kont. należy wprowadzić numer zamówienia kontrahenta.

Typ transakcji wybieramy jedną z możliwości:

 • krajowa – transakcja odbywa się wewnątrz kraju,
 • wewnątrzwspólnotowa – transakcja odbywa się wewnątrz Unii Europejskiej,
 • eksport/import – transakcja nie dotyczy transakcji krajowej ani wewnątrz unijnej,
 • poza terytorium kraju – dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju,
 • poza terytorium kraju art.100 – świadczenie usług, poza terytorium kraju zgodnie z art 100 ustawy o VAT,
 • import usług art. 28b.,
 • podatn. nabywca art.17 u.1 p.7/8 – podatnikiem jest nabywca o którym mowa w art 17 ust1 pkt.7 lub 8.
 • podatn. nabywca art.17 u.1 p.5 – dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca o którym mowa w art 17 ust1 pkt.5.
 • podatn. naBywca art.17 u.1 p.8 (usługi) – podatnikiem jest nabywca o którym mowa w art 17 ust1 pkt.8.
 • krajowa dostawa towarów.opod.st.0% art.129 – krajowa dostawa towarów.opod.st.0% art.129 ustawy,

NIP dla transakcji wewnątrzwspólnotowej jak i poza terytorium kraju można zmienić dla wybranego kontrahenta (dla tej konkretnej transakcji) numer identyfikacji podatkowej kontrahenta. Przed NIP-em można wprowadzić symbol kraju należącego do Unii Europejskiej NIP unijny

Opodatkowano w dla transakcji wewnątrzwspólnotowej jak i poza terytorium kraju można wprowadzić dwuliterowy kod kraju UNII, w którym dana transakcja jest opodatkowana (dla tej konkretnej transakcji),domyślnie pole to jest puste lub znajduje się w nim symbol PL, oznacza to że transakcja opodatkowana jest w kraju.

Data sprzedaży należy podać datę sprzedaży.

Forma płatności należy podać lub wprowadzić nową formę płatności za wprowadzana fakturę.

Termin zapłaty należy podać lub wprowadzić nowy termin zapłaty dotyczący wprowadzanej faktury.

Forma transportu należy podać lub wprowadzić nową formę transportu dostawy wynikająca z faktury dostawcy.

Data dostawy należy podać datę dokonania dostawy lub datę zakończenia usługi.
dodawanie pozycji faktury

Pole to służy do dodawania kolejnych pozycji faktury – towarów oraz usług. Po naciśnięciu tego przycisku otworzy się okno wyboru usługi, gdzie można przejrzeć i wybrać interesująca nas usługę. W oknie tym znajdują się także informacje o cenie, jednostce miary, stawce VAT jakiej podlega dana usługa. Gdy wybierzemy już usługę, przechodzimy do okna, w którym podajemy następujące dane:

 • Stawkę VAT wprowadzanej usługi
 • Cenę sprzedaży
 • Ewentualny rabat
 • Ilość usługi

Po akceptacji wracamy do okna wprowadzania faktury, z którego możemy dodać nową pozycje, lub zmienić wprowadzoną już pozycję.zmiana zawartości pozycji faktury

Po wybraniu tego pola można zmienić stawkę VAT, cenę sprzedaży, rabat oraz ilość danej pozycji faktury.usuwanie pozycji faktury.

Pole to umożliwia usunięcie wybranej pozycji z faktury.

UWAGI możliwość wprowadzenia dodatkowych uwag do faktury, które będą drukowane na fakturze.wydruk faktury.

Po wybraniu tego pola zostanie wydrukowana faktura.


wysłanie faktury e-mailem, przy pomocy konta e-mail zdefiniowanego w Opcje poczty

Po wybraniu tego pola faktura zostanie wysłana na adres e-mail ustawiony w danych kontrahenta, przy pomocy konta e-mail zdefiniowanego w Opcje pocztyksięgowanie faktury

Pole to służy do księgowania wprowadzonej właśnie faktury.Jeśli faktura nie została zaksięgowana, można anulować jej zawartość wybierając przycisk
.