Zaawansowane opcje programu

Powrót do strony głównej
Do czegu służy opcja zaawansownych opcji programu?W opcji tej mamy możliwość ustawienia zaawansowanych opcji programu:

Opcje


 • Wyszukaj z klawiatury po znakach wiodących – zaznaczenie tej opcji powoduje, iż dane w tabelach będą wyszukiwane po znakach wiodący w przeciwnym wypadku znaki będą wyszukiwane w całym tekście.
 • Automatycznie sprawdzaj numer NIP – zaznaczenie tej opcji spowoduje, iż po wprowadzeniu NIP-u np w kartotece kontrahenta będzie on automatycznie sprawdzany i w przypadku błędu zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.
 • Pokaż szczegóły dokumentów w trybie sieciowym – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że w oknach zestawień dokumentów w wersji sieciowej oraz w wersji SQL dostępne będą domyślnie szczegóły dokumentów tak jak w wersji jednostanowiskowej.
 • Używaj systemowego katalogu plików tymczasowych – jeżeli zaznaczymy tą opcję to tymczasowe pliku programu będą tworzone w systemowym katalogu plików tymczasowych zdefiniowany w zmiennej środowiskowej %TEMP%. W przeciwnym razie pliki będą tworzone w katalogu programu domyślnie jest to C:MKDaneTemp. Włączenie używania systemowego katalogu plików tymczasowych jest zalecane jeżeli uruchamiamy program z lokalizacji sieciowej lub z urządzenia pamięci masowej np. PenDrive.
 • Tryb diagnostyczny dla dodatkowych narzędzi – jeżeli zaznaczymy ta opcję, to włączymy tryb diagnostyczny dla wybranych zewnętrznych narzędzi. Opcja ta jest aktywna tylko do końca bieżącej sesji.

Wygląd


 • Ukrywaj wartości zerowe w tablicach – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że między innymi w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów oraz w Rejestrach VAT wartości zero złotych nie będą wyświetlane, ani drukowane.
 • Wymuszaj standardowy separator daty – jeżeli w programie chcemy używać standardowego separatora daty możemy zaznaczyć tą opcję. Po zaznaczeniu tej opcji w całym oprogramowaniu jako separator daty dostępny będzie jeden symbol. W przeciwnym wypadku w programie będzie dostępny taki separator daty, który został ustawiony w ustawieniach regionalnych systemu operacyjnego.
 • Wymuszaj standardowy format kodu pocztowego – Jeżeli chcesz wprowadzić inny kod pocztowy niż obowiązujący Polsce odznacz tą opcją. Pozwoli ci to na dowolne wprowadzenie kodu pocztowego składającego się z sześciu znaków.
 • Podświetlaj pole w którym znajduje się kursor – w celu ułatwienia pracy z programem możemy podświetlić pole w którym aktualnie znajduje się kursor.
 • Ukryj cenę zakupu podczas sprzedaży – Jeżeli chcesz, aby podczas wprowadzania dokumentów sprzedaży (WZ, FA) nie pokazywana była cena zakupu na ekranie komputera.
 • Czas aktywności żółtego pola wyszukiwania – podaj czas przez który chcesz aby aktywne było żółte okno wyszukiwania w przeglądarkach.
 • Wielkość paska narzędzi – możemy wybrać albo duży pasek narzędzi albo mały.
 • Maksymalna liczba ikon – określa maksymalną dozwoloną liczba ikon dostępną na pasku narzędzi.
 • Tryb menu – wybór sposobu prezentacji menu. Możemy wybrać albo menu z lewej strony, albo menu klasyczne znajdujące się na górze okna programu nad belką narzędziową.
 • Nie używaj kolorów do wyświetlania tabel – zaznacz tą opcję jeżeli chcesz zwiększyć prędkość działania przeglądania tabel w których znajduje się duża ilość danych. Zaznaczenie tej opcji zmniejszy czytelność danych, zwiększając w znacznym stopniu prędkość działania programu. Pozostaw tą opcję odznaczoną jeżeli prędkość działania programu jest zadowalająca.
 • Używaj stylów wizualnych systemu Windows – odznacz tą opcję, jeżeli nie chcesz korzystać z stylów wizualnych systemu Windows.
 • Używaj ustawień systemowych do skalowania wielkości okien i czcionek – odznacz tą opcję, jeżeli chcesz aby skalowanie w programie było inne niż w systemie.
 • Wielkość okien i czcionek – opcja służy do ustawienia skalowania wielkości okien. Wprowadź wartość procentową o jaką mają zostać powiększone okna w programie. Funkcjonalność zalecana jest w przypadku korzystania z dużych rozdzielczości ekranu.
 • Domyślna czcionka – opcja ta służy do zmiany domyślnej czcionki używanej w programie. Zmiana czcionki nie spowoduje zwiększenia okien, lecz może być użyta do wymuszenia użycia innej czcionki.
 • Antialiasing (wygładzanie czcionek) – opcja ta służy do wygładzania czcionek.
 • Nie używaj dodatkowych ikon – zaznaczenie tej opcji spowoduje iż na przyciskach w tabelach nie będą wyświetlane ikonki- przyśpiesza to proces wyświetlania danych.
 • Większe ikony skrótów klawiszowych – zaznaczenie tej opcji spowoduje iż na przyciskach w tabelach będą wyświetlane większe ikonki skrótów.
 • Maksymalizuj okna po otworzeniu – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że każde nowo otwarte okno zostanie powiększone do maksymalnego rozmiaru.

Baza danych


 • Używaj optymalizacji Rushmore – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że program będzie wykorzystywał mechanizmy optymalizacji w celu filtrowania danych. Mechanizm ten może zwiększyć wydajność aplikacji, ale ma również negatywny wpływ na stabilność działania programu.
 • Silnik bazodanowy – wybór silnika bazodanowego, obecnie wspierane są DBFNTX oraz DBFCDX. Silnik DBFNTX jest ustawiony jako wartość domyślna. Silnik DBFCDX charakteryzuje się większą wydajnością, silnik ten będzie się jednakże różnił kolejnością sortowania i wyszukiwania danych tekstowych (jednym z znanych problemów jest zła kolejność sortowania polskich znaków względem znaków łacińskich oraz uwzględnianie wielkości liter przy wyszukiwaniu polskich znaków).
 • Leniwe indeksy – Zaznacz jeżeli chcesz użyć technologii leniwych indeksów. Leniwe indeksy zostają utworzone dopiero wtedy, gdy plik ma zostać użyty. Leniwe indeksy nie zostaną założone w momencie uruchamiania programu. Leniwe indeksy rozwiązują problemy z wykrywaniem nad aktywności (zbyt dużej ilości tworzonych i otwieranych plików), która przez niektóre programy antywirusowe może zostać rozpoznana błędnie jako zagrożenie. Zostaw tą opcję włączoną jeżeli występują problemy w trakcie tworzenia plików indeksowych lub chcesz aby program szybciej się uruchamiał. Pamiętaj że pozostawienie tej opcji włączonej może powodować drobne spowolnienia związane z koniecznością tworzenia plików indeksowych wtedy kiedy są one potrzebne. Wyłącz tą opcję jeżeli Twój program antywirusowy nie traktuje takiego działania jako zagrożenia, a chcesz po wystartowaniu programu mieć pewność że program będzie działać płynnie.

Raporty


 • Raportowanie błędów – zaznacz to pole jeżeli chcesz, aby w przypadku nie stabilnego zachowania się programu został wygenerowany raport błędu, który może stanowić pomoc w procesie poprawy błędu dla producenta programu. Raport ten zostaje wygenerowany jako plik „Raporty/Raport.log” w katalogu, w którym zainstalowany jest program. Raport ten można wysłać do producenta oprogramowania jako załącznik do listu elektronicznego, bądź z programu z opcji pomocy technicznej. Dodatkowo istnieją dwa przycisku za pomocą których można usunąć bądź podejrzeć obecnie zapisany raport.
 • Raportowanie urządzenia fiskalnego – zaznacz tą opcję jeżeli chcesz raportować komunikację z urządzeniem fiskalnym. Podczas komunikacji z urządzeniem fiskalnym wszystkie komunikaty będą zapamiętywane w tym pliku. Plik ten może pomóc w rozwiązywaniu problemów z urządzeniem fiskalnym i być wskazówką dla producenta oprogramowania. Plik zostaje wygenerowany w katalogu „Raporty” jako „RaportyUrzadzenie fiskalne.txt”.

Słowniki


 • Kod pocztowy – Włączenie tego słownika umożliwi podpowiadanie miejscowości na podstawie wprowadzonego kodu pocztowego. Funkcjonalność ta może ułatwić i skrócić wprowadzanie danych kontrahentów, zalecamy więc włączenie tej opcji.